Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Helsetjenester med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19)

Publisert Oppdatert

Veiledning for smittevern hos fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste. Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien.

Veiledning for smittevern hos fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer og andre en-til-en-virksomheter i og utenfor offentlig helsetjeneste. Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien.


Denne veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.

Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Ved behov kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi ytterligere råd og anbefalinger. Da vil veilederen vil bli oppdatert.

Ved behov kan også kommunene gi ytterligere lokale råd og anbefalinger. Kommunen informerer om disse.

Formålet med veilederen 

Veilederen gir råd om hvordan virksomhetene på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2). Målet er å beskytte både pasienter og behandlere mot smitte. Selv om de anbefalte smitteverntiltakene gjennomføres, kan tilfeller av covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gir veiledning om smittevernforsvarlig drift for følgende offentlige og private virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor spesialisthelsetjenesten, se covid-19-forskriften §16:

a. fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b. kiropraktorer
c. optikere
d. fotterapeuter
e. logopeder
f. psykologer
g. virksomheter som tilbyr alternativ behandling
h. andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp

Ansvar

Virksomhetene i covid-19-forskriften §16 kan bare tilby tjenester dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes blant annet at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, at man overholder avstandskrav der det er mulig, at man holder seg hjemme ved symptomer, samt at disse rutinene blir overholdt. 

Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. Se også kapitlet om risikovurdering og:

Dersom en pasient eller behandler blir diagnostisert med covid-19 etter kontakt med virksomheten, har kommunelegen ansvar for oppfølging, for eksempel i form av veiledning og smitteoppsporing.

Særlig om tjenester til gravide, barn og unge: 

Helsetjenester som tilbys  gravide, barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes. 

Ved behov for midlertidig stenging av tjenester som følge av smitteutbrudd må det i forkant gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet. Det bør likevel iverksettes kompenserende tiltak for å nå alle gravide, barn og unge slik at tjenesten også oppdager og ivaretar utsatte gravide, barn og unge. 

Det er viktig å være oppmerksom på at barn og unge som under normale forhold ikke vil være utsatt, nå kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien. Tjenestene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, gå over til digitale tjenester eller midlertidig stenge ned som følge av smitteutbrudd.

Oppmøte og hvem som har vært til stede

Råd om oppmøte

 • Pasienter/brukere skal ikke komme til virksomheten dersom de har symptomer forenlig med covid-19,
 • eller hvis de er i karantene eller isolasjon. Dersom det oppstår symptomer på luftveisinfeksjon mens de er til undersøkelse eller behandling, bør vedkommende ta på seg munnbind og reise hjem, eller videre til legevakt ved behov for akutt legetilsyn. 
 • For barn som har gjennomgått luftveisinfeksjon men fortsatt har noe restsymptomer, kan de møte i tjenestene på lik linje med rådene i artikkelen om når de igjen kan møte i barnehage, skole og skolefritidsordning
 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og ikke gå på jobb hvis de tror de kan være syke.
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon (fhi.no) skal ikke møte på jobb, se covid-19-forskriften. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er isolert eller i karantene, bør gjennomføres via telefon/videokonsultasjon hvis den ikke kan utsettes. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.

Oversikt over hvem som har vært til stede

Virksomheten skal lagre oversikt over hvem som har vært fysisk til stede.

 • Virksomheten skal ha en skriftlig oversikt over hvem som har vært fysisk til stede i virksomheten til bruk for eventuell smitteoppsporing. 
 • De skal også ha oversikt over hvor pasienten/brukeren har mottatt behandling og fra hvilke ansatte. 
 • Virksomheten skal oppbevare informasjonen i to uker etter utført behandling/konsultasjon og må informere pasienten/brukeren om dette

Kontaktreduserende tiltak

 • Virksomheten må tilrettelegge for at personer som oppholder seg i lokalene kan holde minst en meter avstand til hverandre. 
 • Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.
 • Dersom det er vanskelig å tilrettelegge for avstand, bør virksomheten vurdere å omstrukturere driften. Dette kan for eksempel gjøres ved at de ansatte jobber til forskjellige tider, ved å legge inn pauser mellom hver pasient eller ved å ommøblere eller å sette opp fysiske barrierer.
 • Vurder om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes. I tjenester til gravide, barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. Hvis man likevel må bruke digitale løsninger, er det særlig viktig å vurdere tilgjengelighet, kvalitet og  forsvarlighet, samt sikre at taushetsplikt og personvern ivaretas. Digital kommunikasjon kan være vanskelig for noen grupper, og det bør derfor tilstrebes en fysisk konsultasjon.  
 • Helsevirksomheten bør informere pasienter/brukere med behov for ledsager om å begrense antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. 

Hygiene og fysisk kontakt 

 • Alle bør følge generelle råd om god hånd- og hostehygiene.
 • Unngå håndhilsning og begrens unødvendig fysisk kontakt. Pasientens/brukerens behov for omsorg må likevel ivaretas, dette gjelder særlig utsatte grupper inkludert gravide, barn, unge, psykisk utviklingshemmede og ved psykisk sykdom. Smitterisikoen er størst ved nær ansikt-til-ansikt kontakt, og det må vurderes om behandling og tjenester kan utføres slik at denne type kontakt begrenses mest mulig.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere.
 • Behandlere bør unngå å bruke ringer, klokker og lignende smykker, se Håndhygieneveilederen
 • Vurdér hvilke felles berøringspunkter som finnes i virksomheten og reduser  kontakthyppigheten, for eksempel kontantløs betaling, automatisk døråpner mm.
 • Rengjør/desinfiser utstyr og overflater som er brukt mellom hver pasient/bruker.
 • Dersom en pasient utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling bør pasienten få på seg munnbind og behandling avsluttes.

Krav til ledere

Krav til ledere i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester:

 • Leder skal sørge for systematisk styring av virksomheten, herunder at virksomheten ivaretar grunnleggende krav til smittevern. Se forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 • Leder skal sørge for at ansatte har nødvendig kunnskap om gjeldende smittevernråd og legge til rette for at disse kan følges.

Råd om venterommet

 • Heng opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte, se plakater og informasjonsmateriell (Helsedirektoratet).
 • Pasienter/brukere og eventuelle ledsagere bør vaske/desinfisere hendene når de ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i venteområdet samtidig. Vurdér å legge inn en pause mellom hver pasient, slik at pasienter ikke trenger å bruke venterom.
 • Er det flere pasienter i venterommet samtidig bør det sørges for minst èn meters avstand (avstand er viktigst når en er i samme rom over tid, og ikke like nødvendig når en kun passerer hverandre). Avstand kan f.eks. markeres med tape på gulvet og lokalet kan ommøbleres hvis nødvendig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.

Forsterket renhold

Råd om rengjøring:

 • Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes. Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale (blod og andre kroppsvæsker), fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff) og området rengjøres før desinfeksjonsmiddel påføres. Desinfeksjonsmiddelet må påføres med klut. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol 70 % til teknisk desinfeksjon. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm (Klorin (4%) 1.25 dl i 5 liter vann).
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Ansatte skal vaske/desinfisere hendene før de benytter kjøkken/spiserom.
 • Følg ordinære rutiner for håndtering av tekstiler og avfall 

Bruk av beskyttelsesutstyr

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:

 • Følg virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunen. Det er ikke en generell anbefaling å bruke munnbind, men ved økende smitterisiko i samfunnet kan kommunen gi råd om å gjøre det.
 • Det er ikke anbefalt at ansatte benytter hansker utover de situasjonene hvor de vanligvis benytter det.
 • Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet her: bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Virksomheter bør ha tilgjengelig medisinsk munnbind. Dersom en pasient/bruker eller behandler/ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør behandlingen avsluttes. En bør da tilstrebe å ha minst 2 meters avstand og personen bør ta på seg munnbind.

Dersom virksomheten velger å bruke munnbind er følgende viktig:

 • Bruk av munnbind og/eller ansiktsmaske erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og å opprettholde anbefalt avstand mellom personer der det er mulig.
 • Unngå å berøre munnbindet med hendene når det er på, uten at hendene først er vasket eller desinfisert.
 • Vær nøye med håndvask både før og etter munnbind tas på, og straks etter at det er tatt av. Kast brukte engangsmunnbind i vanlig husholdningsavfall. 
 • Virksomhetsleder bør påse at de ansatte gis opplæring i korrekt bruk, se personlig beskyttelsesutstyr

Mer informasjon om anbefalingene ovenfor samt råd dersom man bruker munnbind, tøymunnbind eller hansker i de aktuelle virksomhetene finnes i artikkelen: Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring

Behandlere som selv er i risikogruppe

Behandlere som tilhører en risikogruppe med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 før følge de råd her, i artikkelen finnes det også informasjon om kjente risikofaktorer:

Arbeidsgiver og risikovurdering

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet.

Arbeidsgiver må kartlegge og foreta en risikovurdering av alle farer og problemer som kan oppstå som følge av koronavirus. Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide planer med tiltak.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider:

Smittevernråd ved økt smitte

I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi strengere råd og anbefalinger.

I en slik situasjon kan følgende råd og anbefalinger være aktuelle:

 • Redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.
 • Vurdere midlertidig stenging av virksomheten.


Kommuner kan også fastsette lokale tiltak og forsterkede krav til virksomhetene med hjemmel i:

Om covid-19

Covid-19 er en luftveissykdom som skyldes viruset SARS-CoV-2 (koronavirus). Man kan få alt fra ingen eller milde symptomer til å bli alvorlig syk. I sjeldne tilfeller kan man dø av covid-19.

Personer er mest smittsomme når de har symptomer, men kan også være smittsomme like før symptomene bryter ut. God hostehygiene og det å holde anbefalt avstand er derfor avgjørende tiltak for å begrense risikoen for dråpesmitte. God håndhygiene og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre kontaktsmitte.

Historikk

2020.11.03: Oppdatert i henhold til oppdatert veileder hos Helsedirektoratet. Strukturen i veilederen er noe endret og følgende endringer er gjort i innholdet:

Avsnitt om ansvar: nytt innhold, se særlig om tjenester til gravide, barn og unge.

Nye råd i følgende avsnitt: Oversikt over hvem som har vært fysisk til stede. Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet. Smittevernråd ved økt smitte.

Oppdatert innhold i følgende avsnitt: Oppmøte - råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret. Hygiene og fysisk kontakt - vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper. Kontaktreduserende tiltak - behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon (se særlig om tjenester til gravide, barn og unge). Bruk av beskyttelsesutstyr - oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr. 
Faktaboksen om covuid-19 er noe oppdatert.

Råd som er tatt ut av veilederen:  Virksomheter med behov for mer detaljerte råd. 

2020.08.28: Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

2020.08.12 Begrepet "grønne områder" erstattet med "gule områder"

2020.08.07: Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"

2020.07.17: Lagt inn råd om testing av ansatte som har vært i «grønne land» siste 10 dager før en har pasientkontakt.

Innhold på denne siden