Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Dagaktivitetstilbud»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dagaktivitetstilbud

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Råd for dagaktivitetstilbud i kommunen.

Råd for dagaktivitetstilbud i kommunen.


Dagaktivitetstilbud er en viktig arena for sosial kontakt og aktivitet, og bør så langt det er mulig holdes åpne under covid-19-pandemien. Tilbudet bør imidlertid tilrettelegges slik at smitterisiko reduseres mest mulig, og det må gjøres lokale vurderinger med hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet i samråd med kommunelegen.

Anbefalingene nedenfor beskriver hvordan dagaktivitetstilbudet kan organiseres samtidig som smittevernet ivaretas på en forsvarlig måte, både for brukere som ikke er i risikogruppe, brukere med økt risiko for alvorlig sykdom og ansatte. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet, kan kreve ytterligere smitteverntiltak, eventuelt midlertidig stans av dagaktivitetstilbudet (beskrevet nederst i artikkelen).

Organisering og ansvar

Ledelsen for dagaktivitetstilbudet er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk, og utføres på en måte som tar hensyn til smittevernet. Smitteverntiltak må tilpasses lokale forhold (f.eks. lokalets utforming og organisering av ansatte) og brukergruppen. Brukere som ikke nødvendigvis klarer å overholde smittevernrådene, bør også kunne benytte dagaktivitetstilbud.

Det er viktig å informere både brukere av tilbudet og pårørende om smittereduserende tiltak og smitterisiko, slik at det kan tas informerte valg om deltakelse.

Ledelsen bør organisere driften slik at tilbudet kan opprettholdes selv om det påvises covid-19 blant brukere eller ansatte. For å unngå at unødvendig mange ansatte kommer i karantene samtidig, og for at potensialet for smittespredning reduseres, kan man vurdere følgende:

 • organisering av faste brukergrupper (kohorttankegang) med de samme ansatte tilknyttet
 • vaktlag (sammensatt av faste ansatte, frivillige og vikarer)

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring i, og informasjon om, smitteverntiltak til ansatte og brukere.

Det bør føres logg over tidspunkt, navn på alle tilstedeværende (bruker, ansatte, frivillige), telefonnummer og aktivitet med tanke på smittesporing. Det er frivillig å oppgi personopplysninger, og disse kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager. 

Brukere bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på dagaktivitetstilbudet som del av smitteoppsporingen.

Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for dagaktivitetstilbud.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes også på Helsedirektoratets nettsider.  

Generelle smittevernråd

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme.
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 3. Minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer.

Syke personer skal holde seg hjemme

 • Ansatte, andre tilknyttede personer og brukere må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer)1, og testes snarest mulig.
 • Får de symptomer ved dagaktivitestilbudet, skal de straks forlate stedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind.

1Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan benytte dagaktivitetstilbud når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i:

2Infeksjonssymptomer hos eldre kan være atypiske, dette gjelder også symptomer på covid-19 (f.eks. nedsatt matlyst, økt forvirring, uro). Det bør derfor gjøres en vurdering av om brukeren er i sin normaltilstand før vedkommende benytter seg av tilbudet.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også ved covid-19. Dagaktivitetstilbudet bør tilrettelegges for god håndhygiene. Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Alkoholbasert hånddesinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis muligheter for håndvask ikke er tilgjengelig, og hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er mer skånsomt for huden.

Håndvask/-desinfeksjon anbefales ved ankomst, før og etter måltid, og etter toalettbesøk. Dersom en benytter felles utstyr, bør det gjennomføres håndhygiene etter bruk.

Godt renhold

Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og tilpasninger gjøres ved behov. Det bør vurderes om det er arealer (f.eks. treningsrom hvor det er mye aktivitet) eller ofte berørte fellespunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, bord) som må prioriteres med hyppigere renhold. Omfanget av bruk av felles utstyr, aviser og lignende bør vurderes. Dersom dagaktivitetstilbudet er organisert under kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som er pålagt et infeksjonskontrollprogram, skal dette følges. For alle andre finnes mer informasjon om renhold i «Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten».

Redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom brukere, ansatte og andre. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i  uformelle situasjoner, som på vei inn og ut av lokalet, i pauser, transport til og fra dagaktivitetstilbudet etc.

Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte tjeneste/aktivitet.

 • Det anbefales at man holder minst 1 meters avstand til andre, både ansatte og brukere.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten betydelig smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.
 • Vurder å opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer.
 • Dersom man har brukere som ikke klarer å følge smittevernrådene, må det gjøres en lokal vurdering av om og eventuelt hvordan, tilbudet kan tilpasses. Eksempelvis kan mindre, faste brukergrupper etableres, eller det kan vurderes om en person følger disse brukerne spesielt.
 • Antall ledsagere bør begrenses, slik at kun nødvendige personer er til stede.

Matservering 

Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet fra tidligere har rutiner rundt håndtering av mat (eventuelt lokal tilberedning) og matservering. Matservering kan skje i henhold til de gjeldende rutinene, men bør fortrinnsvis skje ved porsjonsanretning.

Det må tilrettelegges for håndhygiene for både brukere og ansatte ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider. Ansatte må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt matservering. 

Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom. 

Se også:

Transport til og fra dagaktivitetstilbudet

Brukere kan transporteres som tidligere, men det er en forutsetning at det kan tilrettelegges for avstand på minst 1 meter under transporten. For bruk av offentlig transport gjelder anbefalinger som for befolkningen for øvrig

Råd for dagaktivitetstilbud lokalisert til sykehjem

Ovenstående smittevernråd gjelder også når dagaktivitetstilbud for hjemmeboende er samlokalisert med et sykehjem. Lokale rutiner i sykehjemmets infeksjonskontrollprogram (f.eks. for renhold), bør imidlertid følges også for dagaktivitetstilbudet. Det anbefales at sykehjemsbeboere og hjemmeboende brukere av dagaktivitetstilbudet holdes adskilt, også når de tidligere har hatt et felles tilbud. Dagaktivitetstilbudet bør også ha eget personell som bare arbeider der og ikke blant sykehjemsbeboerne. Det er imidlertid viktig at tilbudet opprettholdes og at det gjøres lokale smittevernfaglige vurderinger av hvordan dagaktivitetstilbudet organiseres.

Forsterkede smitteverntiltak

Det er kommunelegen og kommuneledelsen som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som danner grunnlag for når forsterkede tiltak bør vurderes ved dagaktivitetstilbud i kommunen. Slike tiltak bør også vurderes når minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet på dagaktivitetstilbudet eller ved et samlokalisert sykehjem. Vurderingskriterier er beskrevet i i "Håndbok for kommuneleger". Når smittesituasjonen igjen er under kontroll, bør forsterkede smitteverntiltak oppheves. 

Nødvendigheten av ytterligere smitteverntiltak må vurderes basert på:

 • risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos brukerne. Individuelle vurderinger av risiko må gjøres av lege, i samråd med den enkelte bruker og eventuelt pårørende
 • brukerens behov for dagaktivitetstilbudet
 • brukernes evne til etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak

Tiltak som kan vurderes:

 • færre tilstedeværende og større avstand mellom brukerne
 • midlertidig stans

Historikk

02.11.2020: Det er presisert (og lagt inn lenker til nærmere beskrivelser av) at barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, når allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet, kan benytte dagaktivitetstilbud.

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor ytterligere smitteverntiltak eller midlertidig stans av dagaktivitetstilbudet i kommunen, bør vurderes av ledelsen for dagaktivitetstilbudet i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Innhold på denne siden