Hopp til innhold

Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud

Publisert

Råd ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud i kommunen.

Råd ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud i kommunen.


På grunn av covid-19-epidemien er det flere kommuner som har stengt eller redusert sine dagaktivitetstilbud. Med dagens lave forekomst av covid-19 i Norge, er det viktig å legge til rette for at brukere av dagaktivitetstilbud igjen får mulighet til å ivareta behov for sosial kontakt og aktivitet.

Ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud i kommunen må tilbudet og aktivitetene de innebærer tilrettelegges på en måte som ivaretar smittevernet, slik at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig.

Åpning av tilbud til grupper av brukere som ikke i like stor grad klarer å overholde smittevernrådene bør også være mulig, men organisering og vurdering av smittespredning i lokalsamfunnet blir da ekstra viktig.

Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller, da det aldri vil være null risiko for smitte. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Anbefalingene nedenfor er råd om hvordan dagaktivitetstilbudet kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte, både for brukere som ikke er i risikogruppe, brukere med økt risiko for alvorlig sykdom og ansatte.

Organisering og ansvar

Ledelsen for dagaktivitetstilbudet er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og utføres på en måte som tar hensyn til smittevernet. Smitteverntiltak må tilpasses lokale forhold (eks. lokalets utforming og organisering av ansatte) og brukergruppen.

Pandemien kan bli langvarig, og det må gjøres lokale vurderinger med hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet i samråd med kommunelegen. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Ved høy smitteforekomst i samfunnet anbefales risikogruppene med høyest risiko å leve mer skjermet og ikke oppsøke steder hvor mange samles, hvilket kan inkludere dagtilbudet. Individuelle vurderinger av risiko må gjøres av lege, i samråd med den enkelte bruker og eventuelt pårørende.

Det er viktig å informere både brukere av tilbudet og pårørende slik at det kan tas informerte valg om deltakelse, der samtykke er mulig.

Ledelsen bør organisere driften slik at tilbudet kan opprettholdes selv om ansatte blir syke eller det påvises covid-19 blant brukere eller ansatte. For å unngå at unødvendig mange ansatte kommer i karantene samtidig og for at potensialet for smittespredning reduseres, kan man vurdere følgende:

 • organisering av faste brukergrupper (kohorttankegang) med de samme ansatte tilknyttet.
 • vaktlag (sammensetning av faste ansatte, frivillige og vikarer)

Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring i og informasjon om smitteverntiltak til ansatte og brukere.

Det bør føres logg over tidspunkt, navn på alle tilstedeværende (bruker, ansatte, frivillige), telefonnummer og aktivitet med tanke på smittesporing.

Brukere bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på dagaktivitetstilbudet som del av smitteoppsporingen.

Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for dagaktivitetstilbud.

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes også på Helsedirektoratets nettsider.  

Generelle smittevernråd

Formålet med rådene er å redusere risiko for smitte med covid-19.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer

Syke personer skal holde seg hjemme

 • Ansatte, andre tilknyttede personer og brukere må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon (selv ved milde symptomer)*. Får de symptomer på akutt luftveisinfeksjon ved dagtilbudet, skal de ta på munnbind og straks forlate stedet.
 • Ansatte, andre tilknyttede personer og brukere som har gjennomgått luftveisinfeksjon kan være tilstede ved dagtilbudet, så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn.
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og fhi.no.

*Infeksjonssymptomer hos eldre kan være atypiske, dette gjelder også symptomer på covid-19 (eks. nedsatt matlyst, økt forvirring, uro). Det bør derfor gjøres en vurdering av om brukeren er i sin normaltilstand før vedkommende benytter seg av tilbudet.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Dagtilbudet bør tilrettelegge for god håndhygiene. Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Alkoholbasert hånddesinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis muligheter for håndvask ikke er tilgjengelig og hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er mer skånsomt for huden. Håndvask/-desinfeksjon anbefales ved ankomst, før og etter måltid, og etter toalettbesøk.

Dersom en benytter felles utstyr, bør det gjennomføres håndhygiene etter bruk.

Godt renhold

Lokale renholdsplaner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og om det er behov for å gjøre tilpasninger. Det bør vurderes om det er arealer (eks. treningsrom hvor det er mye aktivitet) eller ofte berørte fellespunkter (eks. dørhåndtak, armlener, bord) som må prioriteres med hyppigere renhold. Omfanget av bruk av felles utstyr, aviser og lignende bør vurderes. Dersom dagaktivitetstilbudet er organisert under kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som er pålagt et infeksjonskontrollprogram følges dette. For alle andre finnes mer informasjon om renhold i «Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten».

Redusert kontakt mellom personer

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom brukere, ansatte og andre. Erfaringsmessig er det lettest å glemme disse tiltakene i mer uformelle situasjoner, som på vei inn og ut av lokalet, i pauser, transport til og fra etc.

Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte tjeneste/aktivitet.

 • Det anbefales at man holder minst 1 meters avstand til andre, både ansatte og andre brukere.
 • Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt bør unngås.
 • Vurder å opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer.
 • Dersom man har brukere som ikke klarer å følge smittevernrådene, må det gjøres en lokal vurdering av hvordan tilbudet eventuelt bør tilpasses. Eksempelvis kan mindre, faste brukergrupper etableres eller det kan vurderes at en person følger disse brukerne spesielt.
 • Antall ledsagere bør begrenses slik at kun nødvendige personer er tilstede.

Matservering 

 • Det er en forutsetning at dagaktivitetstilbudet fra tidligere har rutiner rundt håndtering av mat (ev. lokal tilberedning) og matservering.
 • Matservering kan skje i henhold til de gjeldende rutinene, men bør fortrinnsvis skje ved porsjonsanretning.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet.  
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene for både brukere og ansatte ved all kontakt med mat, før og etter alle måltider.
 • Ansatte må være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt matservering. 
 • Råd om avstand mellom personer må overholdes i kantiner og spiserom 

Se også:

Transport til og fra dagtilbudet

Brukere kan transporteres som tidligere, men det er en forutsetning at det kan tilrettelegges for avstand på minst 1 meter under transporten. For bruk av offentlig transport gjelder anbefalinger som for befolkningen for øvrig. Det bør legges til rette for håndhygiene når brukerne ankommer dagaktivitetstilbudet.

Råd for dagaktivitetstilbud lokalisert til sykehjem

Ovenstående smittevernråd gjelder også når dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende er samlokalisert med sykehjemmet. Lokale rutiner i sykehjemmets infeksjonskontrollprogram bør imidlertid følges også for dagaktivitetstilbudet (eksempelvis for renhold). Det anbefales at sykehjemsbeboere og hjemmeboende brukere av dagaktivitetstilbudet holdes adskilt hvis det tidligere har vært et felles tilbud, og at dagaktivitetstilbudet har eget personell som bare arbeider der og ikke blant sykehjemsbeboerne. Det bør imidlertid gjøres lokale vurderinger med hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet, og i samråd med kommunelegen kan tilbudet tilpasses.

Det bør vurderes å stenge dagaktivitetstilbudet ved pågående utbrudd ved sykehjemmet, samt ved høy smittespredning i samfunnet lokalt.

Innhold på denne siden