Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Smittevernråd for besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Smittevernråd for besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner


Innhold på denne siden

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte i institusjonen er minst mulig.

Nedenfor er det gitt smittevernråd ved besøk i:

 • kommunale omsorgsinstitusjoner
 • sykehjem med mange vaksinerte1 beboere

Også i sykehjem bør en følge rådene for kommunale omsorgsinstitusjoner:

 • ved besøk hos noen uvaksinerte beboere. Hvilke uvaksinerte beboere dette kan gjelde, er nærmere beskrevet i Råd til sykehjem.
 • ved besøk hos beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19
 • når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

1 Rådene gjelder vaksinerte beboere som 1-2 uker etter andre dose har oppnådd optimal beskyttelse.

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, bør ved samvær med en beboer i en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, følge smittevernrådene for området med høyest smitterisiko. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Smittevernråd ved besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

For å begrense smitte i forbindelse med besøk, bør ansatte få opplæring i smittevern og være kjent med rådene nedenfor, samt om det lokalt er innført forsterkede smitteverntiltak (også beskrevet nedenfor).

Generelle smittevernråd ved besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

I forkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Fysiske besøk bør avklares med institusjonen i forkant.
 • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende. 
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» nedenfor.
 • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Besøkende bør oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

Under besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis beboeren ikke har enerom, bør besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smitterisiko i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner), og risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.

I etterkant av besøk i kommunal omsorgsinstitusjon

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Råd ved besøk hos beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Se definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19.

 • Det anbefales å utsette besøk til personer i karantene, eller med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor beboeren er isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes, og at besøkende får veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet.
 • Ved besøk til beboere i karantene, bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes.
 • Ved besøk til beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
  • medisinsk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Besøkende bør utføre håndhygiene når de forlater rommet.

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

En ansatt bør møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:

 • utfører håndhygiene
 • får utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • går direkte til og fra beboer-/besøksrom, og ikke oppholder seg i fellesarealer
 • overholder de generelle smittevernrådene for besøk om avstand, håndhygiene og hostehygiene

Tjenester og besøk av eksterne aktører i kommunale omsorgsinstitusjoner

Det bør gjøres lokale vurderinger av smitterisiko ved at eksterne tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for tjenesten. Hvis tjenestene eller tilbudene gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (f.eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsetjenester med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

Beboere på besøk utenfor kommunale omsorgsinstitusjoner

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har ingen juridiske restriksjoner med hensyn til besøk ut av institusjonen, med mindre det er fattet et tvangsvedtak.

Generelle smittevernråd i forkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjon

 • I samråd med beboeren, eventuelt pårørende, anbefales det at ansatte gjør en vurdering av smitterisiko ved besøket utenfor institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for besøket. Vurderingen bør også ta hensyn til faren for smittespredning i institusjonen, og øvrige beboeres risiko for alvorlig forløp av covid-19. Hvis besøket utenfor institusjonen vil medføre stor risiko for smitte inn, bør en i dialog med beboer/pårørende vurdere om det kan utsettes eller gjennomføres på en måte som reduserer smitterisiko. Vurdering av smitterisiko i lokalsamfunnet, er kommunelegens ansvar.
 • Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd til befolkningen, om transport, avstand og antall kontakter, samt hygiene og renhold. Dersom beboeren har risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør en følge «Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende». Helsedirektoratet har anbefalinger og lovkrav om hvor mange mennesker som kan samles privat. Lokale helsemyndigheter kan gi egne anbefalinger basert på smitterisiko i lokalsamfunnet. Det er viktig at pårørende informeres grundig om gjeldende anbefalinger i forkant.

I etterkant av besøk utenfor kommunal omsorgsinstitusjonen

 • Institusjonen bør legge til rette for håndhygiene umiddelbart etter retur til institusjonen.

Forsterkede smitteverntiltak i kommunale omsorgsinstitusjoner ved økt smitterisiko i samfunnet

Tiltakene beskrevet ovenfor gjelder ved alle smitterisikonivå. Ved økt forekomst av covid-19 i samfunnet og når smittekilde i liten grad er kjent (smitterisikonivå 3, 4 og 5), bør forsterkede smitteverntiltak vurderes i tillegg.

Kommunen har i henhold til smittevernloven, ansvar for å iverksette tiltak (jf. § 7-1) etter råd fra kommunelegen (jf. § 7-2), også om det er tiltak pålagt etter smittevernloven § 4-1. Ved økt smitterisiko i kommunen, eventuelt også i nabokommuner, bør en vurdere/iverksette tiltakene anbefalt for det aktuelle smitterisikonivået i tillegg til tiltakene beskrevet ovenfor (smitterisikonivå 1 og 2). En bør ikke iverksette tiltak for et høyere smitterisikonivå enn det som faktisk er i kommunen. Når smitterisiko i kommunen endres til et lavere nivå, bør en avslutte tiltak som kun er anbefalt på nivået en forlot.

Nødvendigheten av supplerende smitteverntiltak bør vurderes basert på beboernes muligheter for etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak, og deres risiko for alvorlig forløp av covid-19. Individuelle vurderinger av risiko må gjøres av lege, i samråd med den enkelte beboer, eventuelt pårørende. 

Økende spredning (smitterisikonivå 3)

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1 anbefales

 • å vurdere hyppighet av besøk og antall besøkende. Ved begrensning av antall besøkende, bør følgende prioriteringsliste følges:
 1. Personer som yter helsehjelp
 2. Nære pårørende / fast besøksvenn
 3. Helsefagstudenter under utdanning
 4. Trivselstiltak, eksterne aktører
 5. Revisjon, kontroll- og tilsynsutvalg

Utbredt spredning (smitterisikonivå 4)

Besøk i kommunale omsorgsinstitusjoner

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1 anbefales det

 • å begrense antall besøkende til færrest mulig, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
 • å ha økt fokus på at besøkende ikke oppholder seg i fellesområder og at de holder anbefalt avstand til andre. Hvis dette ikke er mulig (f.eks. på grunn av bygningens utforming), kan munnbind på besøkende vurderes.

Besøk utenfor kommunale omsorgsinstitusjoner

I tillegg til tiltakene beskrevet på smitterisikonivå 1 anbefales det

Smittevernråd ved besøk i sykehjem med mange vaksinerte beboere

Rådene nedenfor gjelder vaksinerte beboere som 1-2 uker etter andre dose har oppnådd optimal beskyttelse. Også i sykehjem bør en følge rådene for kommunale omsorgsinstitusjoner (ovenfor):

 • ved besøk hos noen uvaksinerte beboere. Hvilke uvaksinerte beboere dette kan gjelde, er nærmere beskrevet i Råd til sykehjem.
 • ved besøk hos beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

 • når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

For å begrense smitte i forbindelse med besøk, bør ansatte få opplæring i smittevern og være kjent med rådene nedenfor. Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke vil forhindres i alle tilfeller da vaksinen ikke alltid gir full beskyttelse.

Vurder å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange besøkende kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.

Generelle smittevernråd ved besøk i sykehjem

Ved ankomst til sykehjemmet

 • Ansatte i institusjonen bør avklare smittestatus for de besøkende 
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
  • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må en følge smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk»
 • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager.
 • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.

Under besøk i sykehjemmet

 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Unntak:
  • Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid. Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt kommunale, bestemmelser tilsier. Beboeren bør selv bestemme hvem som er deres nærmeste.
  • Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt. Kontakt med vaksinerte besøkende, kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.
 • Besøk kan skje i fellesarealer, men hvis det blir vanskelig å overholde gjeldende råd om avstand, bør besøket skje på beboerens rom.
 • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende bør følges. Hvis konkrete anbefalinger ikke foreligger, bør antall besøkende ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), bør rengjøres eller desinfiseres flere ganger daglig.

Beboere på besøk utenfor sykehjem

Beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har ingen juridiske restriksjoner med hensyn til besøk ut av institusjonen, med mindre det er fattet et tvangsvedtak. Vaksinerte beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd.

Tjenester og besøk av eksterne aktører i sykehjem

For vaksinerte beboere i sykehjem, bør det legges til rette for tjenester som er viktige for deres fysiske eller mentale helsetilstand. Tjenestene eller tilbudene må gjennomføres i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (f.eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsepersonell med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

 

 

 

 

Historikk

16.02.2021: Vaksinerte beboere i sykehjem kan ha nær kontakt med et begrenset antall personer. Det presiseres at nær kontakt innebærer nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

05.02.2021: Råd for besøk til vaksinerte beboere i sykehjem er inkludert.

27.01.2021: Lagt til setning innledningsvis om at råd for vaksinerte beboere vil bli publisert innen uke 6.

04.01.2021: Det er presisert at nasjonale, ev. lokale, anbefalinger eller bestemmelser med hensyn til sosial kontakt bør følges, og lagt inn lenke til dette i Helsedirektoratets nasjonale veileder.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

18.12.2020:
Det er spesifisert hvilket smitterisikonivå (jf. «Kommunehåndboka under covid-19-epedemien») de ulike rådene bør vurderes/iverksettes ved.

11.12.2020: Rådene når beboere skal på besøk utenfor institusjonen er utvidet. De inkluderer nå momenter som bør inngå i den risikovurdering ansatt og beboer, ev. pårørende, bør gjøre i forkant av besøket, samt lenker til rådene i befolkningen som bør følges når beboeren er på besøk utenfor institusjonen. I tillegg er supplerende smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet, utvidet med råd også ved høy forekomst av covid-19 i samfunnet. Det er beskrevet supplerende smitteverntiltak både ved besøk i og utenfor institusjonen. Rådet om at besøkende som har vært i områder utenfor Norge uten karanteneplikt («gule områder»), er fjernet.

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor besøksrestriksjoner/besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, bør vurderes av institusjonsledelsen i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: "Grønne områder" erstattet med "gule områder"

07.08.2020: Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

17.07.2020: Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

30.06.2020: Nytt avsnitt om besøk utenfor institusjonen.

10.06.2020: Definisjon og oppfølging av nærkontakter er endret. En skiller nå mellom nærkontakt og «annen nærkontakt», og «Besøksveilederen» inkluderer nå smittevernråd for begge typer nærkontakter.

04.06.2020: Endring mht. oversikt over hvem som besøker institusjonen, og hvilket beskyttelsesutstyr ansatte skal bruke når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis kommer på besøk.