Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell om tilrettelegging for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Råd til helsepersonell om tilrettelegging for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner


Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer.

Det er viktig å legge til rette for besøk, men besøkene bør gjennomføres slik at risikoen for at besøkende fører med seg smitte inn i de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene er minst mulig. Dette er spesielt viktig der det bor personer i risikogrupper. Smittevernrådene nedenfor vil redusere smitterisikoen. Lokale retningslinjer og råd bør være i overensstemmelse med de nasjonale anbefalingene. 

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve besøksrestriksjoner/stans (beskrevet nederst i artikkelen). Det er ledelsen i institusjonen som i samarbeid med kommunelegen, må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet samtidig som tiltakene ikke blir unødvendig strenge.

Generelle smittevernråd

Det er avgjørende at ansatte får grunnleggende opplæring i smittevern og er kjent med rådene nedenfor, for å hindre smitte i forbindelse med besøk. 

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant.
 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk», følges (beskrevet nedenfor).
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de tidligst komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger.
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasienter/brukere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager. 
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smittesporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Se definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19.

 • Det anbefales å utsette besøk til personer i karantene, eller med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient/beboer er isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes, og at besøkende får veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet.
 • Ved besøk til personer i karantene, bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes.
 • Ved besøk til personer med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet.

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:

 • utfører håndhygiene
 • får utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte i institusjonen
 • går direkte til og fra besøks/pasient/beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer

Tjenester og besøk av eksterne aktører

Det bør gjøres lokale vurderinger av smitterisiko ved at eksterne tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for tjenesten. Hvis tjenestene eller tilbudene gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (f.eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsepersonell med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

Beboere på besøk utenfor institusjonen

Det bør gjøres lokale vurderinger av smitterisiko hvis beboer skal på besøk utenfor institusjonen med påfølgende risiko for smitte inn i institusjonen. Risikoen må veies opp mot grad av behov for et slikt besøk. Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende informeres grundig om dette i forkant. Institusjonen må sørge for nødvendig håndhygiene umiddelbart etter retur til institusjonen. 

Besøksrestriksjoner/besøksstans

Det er kommunelegen og kommuneledelsen som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som danner grunnlag for når forsterkede tiltak i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen bør vurderes. Slike tiltak bør også vurderes mens situasjonen avklares etter at minst ett tilfelle av covid-19 er bekreftet i helse- og omsorgsinstitusjonen. Vurderingskriterier er beskrevet i "Håndbok for kommuneleger". Når smittesituasjonen igjen er under kontroll, bør besøksrestriksjoner/-stans oppheves.

Nødvendigheten av besøksrestriksjoner/-stans må vurderes basert på beboernes etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak og risiko for alvorlig forløp hvis covid-19 bekreftes i institusjonen. I sykehjem hvor mange beboere har kognitiv svikt og høy alder, kan risiko for smittespredning og alvorlig forløp være stor. Individuelle vurderinger av risiko må gjøres av lege, i samråd med den enkelte beboer, eventuelt pårørende. 

I situasjoner hvor besøksrestriksjoner vurderes, bør både hyppighet av besøk og antall besøkende vurderes. For mange anses pårørende som høyeste prioritet når besøksrestriksjoner skal vurderes. Eksterne aktører som yter helse- og omsorgstjenester i institusjonen, anses som mer nødvendige enn andre tjenesteytere. Nødvendigheten av besøk utenfor institusjonen bør også vurderes i samråd med beboer og eventuelt pårørende. 

 

Historikk

22.09.2020: Det er beskrevet smittesituasjoner hvor besøksrestriksjoner/besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, bør vurderes av institusjonsledelsen i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

13.08.2020: Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12.08.2020: "Grønne områder" erstattet med "gule områder"

07.08.2020: Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

17.07.2020: Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

30.06.2020: Nytt avsnitt om besøk utenfor institusjonen.

10.06.2020: Definisjon og oppfølging av nærkontakter er endret. En skiller nå mellom nærkontakt og «annen nærkontakt», og «Besøksveilederen» inkluderer nå smittevernråd for begge typer nærkontakter.

04.06.2020: Endring mht. oversikt over hvem som besøker institusjonen, og hvilket beskyttelsesutstyr ansatte skal bruke når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis kommer på besøk.

 

Innhold på denne siden