Hopp til innhold

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell om hvordan tilrettelegge for besøk når besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner oppheves.

Råd til helsepersonell om hvordan tilrettelegge for besøk når besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner oppheves.


Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer.

Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper.

Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. Det er ledelsen, i samarbeid med kommunelege, som må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet basert på den epidemiologiske situasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt, samtidig som tiltakene ikke blir unødvendig strenge.

De nedenfor beskrevne råd for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er nasjonale føringer og er et supplement til lokale retningslinjer.

Generelle smittevernråd

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer, er «annen nærkontakt» uten kjent prøvesvar (se nedenfor) eller i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).
 • Pårørende eller andre definert som «annen nærkontakt» (som ikke er i karantene, men følges opp i 10 dager etter siste eksponering med testing og selvmonitorering), kan komme på besøk hvis første SARS-CoV-2-test er negativ.

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporingsformål.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19

Se definisjoner av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19.

 • Det anbefales å utsette besøk til personer med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient/beboer er isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes og at besøkende får veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av følgende beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet:
  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet.

Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk

En ansatt må møte den besøkende ved ankomst og sørge for at vedkommende:

 • utfører håndhygiene
 • får utlevert munnbind og instrueres i korrekt bruk
 • beholder munnbindet på under hele besøket
 • holder minst 1 meters avstand til andre beboere og ansatte i institusjonen
 • går direkte til og fra besøks/pasient/beboerrom og ikke oppholder seg i fellesarealer

Tjenester og besøk av eksterne aktører

Det bør gjøres lokale vurderinger om smitterisiko ved at eksterne tjenesteytere opprettholder tilbudet ved institusjonen. Smitterisiko må veies opp mot grad av behov for tjenesten. Hvis tjenestene eller tilbudene gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene forskrifter, nasjonale smittevernråd, smittevernrutiner i institusjonen og veiledere for tjenesten.

Kravene til tjenesteytende personell står i covid-19-forskriften.

For helsepersonell som utfører tjenester i institusjonen (eks. fotterapeuter og fysioterapeuter) gjelder smittevernfaglige råd for helsepersonell med én-til-én kontakt, i tillegg til institusjonens egne smittevernrutiner.

Frisørvirksomhet og lignende som ikke er helsetjeneste må gjennomføres i tråd med smittevernråd for virksomheter med én-til-én-kontakt.

For mer informasjon til hjelp i vurderinger rundt besøk av eksterne aktører se veileder for besøk fra Helsedirektoratet.

Besøk utenfor institusjonen

Det bør gjøres lokale vurderinger av smitterisiko hvis beboer skal på besøk utenfor institusjonen med påfølgende risiko for smitte inn i institusjonen. Risikoen må veies opp mot grad av behov for et slikt besøk. Hvis besøk utenfor institusjonen gjennomføres, må det skje i tråd med gjeldene nasjonale smittevernråd og det er viktig at pårørende informeres grundig om dette i forkant.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden