Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barn og ungdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barn og ungdom

Råd og informasjon for barn og ungdom

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april. 

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Barn blir i mindre grad smittet eller syke sammenliknet med ungdom og voksne

Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av covid-19. Den 23.desember 2020 publiserte den europeiske smittevernmyndigheten ECDC en sammenfatning og vurdering av kunnskapen som nå er tilgjengelig. FHI har oversatt hovedfunnene her: 

Den samlede kunnskapen tilsier at:

 • Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.
 • Barn kan bli smittet og få symptomer, men i mindre grad enn voksne. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, Er det antatt at smittsomheten deres også er lavere. Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand.
 • Det er sjelden barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden. Dette er i samsvar med funn gjort i den norske korona barn-studien: Barneskoleelever bringer i liten grad koronasmitte videre på skolen
 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet. Skolestart i august ser ikke ut til å være årsaken til den andre smittebølgen med covid-19 som høsten 2020.

Ungdom (tenåringer) smitter trolig mer enn barn fordi de får mer symptomer ved covid-19. Ungdom kan i tillegg ha en levemåte som øker risiko for smittespredning, som for eksempel et større og mer geografisk spredt kontaktnett, behov for nær omgang med jevnaldrende og det er risiko for tiltakstretthet. Evnen til å smitte andre ser ut til å øke gradvis frem til voksen alder.

Noen land har rapportert om en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge, såkalt MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (peadiatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19). Tilstanden er sjelden, men alvorlig. Det er rapportert mellom 5 og 10 barn i Norge med denne tilstanden til FHI (januar 2021). Barn og unge har god prognose med behandling.

Om symptomer på covid-19 hos barn og hos ungdom: 

I desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia. Det ble i starten stilt spørsmål om barn og unge hadde en større rolle i spredningen av den engelske virusvarianten. Nyere rapporter viser imidlertid at kjønns- og aldersfordelingen av den nye varianten ser ut til å ligne andre virusvarianter. Public Health England har rapportert at det ser ut til å være lavere smittespredning blant barn enn voksne, om lag halvparten så smittsom i aldersgruppen under 10 år sammenlignet med voksne.

Barn med kroniske sykdommer ser ut til å ha lav risiko for alvorlig forløp av covid-19

Med dagens kunnskap ser det ut til at risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn og unge generelt, men også hos barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. For mer informasjon om disse gruppene, se:

Skal barn og unge vaksineres med de nye koronavaksinene?

Vaksinene som nå er tilgjengelige, er godkjent til bruk fra 18 år og eldre, med unntak av Pfizer-BioNTech-vaksinen som er godkjent fra 16 år.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det er likevel åpnet for vaksinasjon av ungdom med Pfizer-BioNTech-vaksinen som er godkjent fra 16 år og kan bli brukt hos ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom.

Når du er bekymret for ditt syke barn eller ungdom

I de fleste tilfeller vil barn/ungdom som er syke ikke ha covid-19, men andre infeksjoner eller andre tilstander med behov for undersøkelse og behandling. Når du er bekymret for ditt syke barn/ungdom er det viktig å kontakte helsetjenesten for hjelp med å vurdere om det bør bli undersøkt av lege. Legevurderingen skal ikke bli forsinket på grunn av bekymring for smitte med covid-19. Generelt bør det være lavere terskel for å kontakte lege jo yngre barnet er. Som hovedregel gjelder dette spesielt barn som er 2 år og yngre, særlig barn i alderen 0–6 måneder. Andre grunner til å kontakte lege er når barnet/ungdommen har:

 • nedsatt allmenntilstand (slapp og ikke i sin vanlige form)
 • anstrengt pust og/eller puster fortere enn vanlig når barnet/ungdommen er i ro
 • feber i kombinasjon med luftveissymptomer og/eller nedsatt allmenntilstand

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?

Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet være hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig, eller har nedsatt allmentilstand. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør bli testet, i samråd mer deres foresatte. For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, kan prøven tas i fremre del av nesen eller fra halsen.

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holde seg hjemme eller bli testet.

Selv om vi anbefaler liberal testing også av barn, er testing ikke pålagt og må alltid skje i samråd med foresatte. Dersom barnet ikke testes og det ikke er sterk mistanke om covid-19 (for eksempel der det ikke er andre personer rundt barnet som har testet positivt for covid-19), gjelder samme anbefalinger som ved andre luftveisinfeksjoner - det vil si at barnet skal holdes hjemme til det er tilbake i sin vanlige form og oppfattes som frisk.

Når kan barn komme tilbake i barnehage/skole?

Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn og er testet, skal svaret på prøven foreligge før barnet kan komme tilbake til barnehage/skole uavhengig av barnet ikke lengre har symptomer. Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon vil ellers allmenntilstanden avgjøre når barnet kan komme tilbake i barnehage/skole. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.

Så lenge restsymptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake i barnehage/skole når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt. Barnet kan komme tilbake til barnehage/skole selv om andre i familien har luftveissymptomer. Dersom andre i familien har fått påvist covid-19, skal barnet i karantene og følges opp av helsetjenesten i kommunen.

Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra allergi. Dette gjelder for eksempel tett/rennende nese og nysing. Dersom man er i tvil om symptomene skyldes nyoppstått luftveisinfeksjon eller allergi anbefales testing. Barn med kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte i barnehage/skole.

Når skal ungdom med luftveissymptomer være hjemme fra skole, og når kan de komme tilbake til skole?

Sykdomsbildet ved covid-19 hos ungdom likner mer på det hos voksne, særlig jo eldre ungdommen er. Ungdom som har fått symptomer på luftveisinfeksjon de siste 24 timene skal være hjemme fra skolen og kontakte teststasjon for å testes for covid-19. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Ungdom som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen som normalt.

For mer informasjon om råd til ungdom (ungdomsskolealder og oppover) med nyoppståtte luftveissymptomer:

Barn som oppholder seg i flere hjem

Mange barn har tilknytning til flere hjem. Oftest er dette barn med foresatte som har to ulike husholdninger etter samlivsbrudd, men det kan også dreie seg om barn og unge som har ulike former for avlastningsfamilier eller har deltidsopphold i omsorgsboliger.

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt. Dette gjelder også der den engelske virusvarianten er påvist i lokalsamfunnet.

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har covid-19. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har covid-19, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske.  Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene informeres for å iverksette avlastning fra barnevern eller andre, som i andre situasjoner der omsorgspersoner er syke.

Oppfølging via helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Kommunene bør sikre at helsetilbudet til barn og ungdom er forsvarlig. Det anbefales derfor at helsestasjons- og skolehelsetjenesten opprettholder normal aktivitet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer og nødvendige smitteverntiltak. For mer informasjon om tilbudene, se Helsedirektoratets nettsider om Helsestasjon, svangerskapsomsorg og skolehelsetjeneste. Se også de enkelte kommunenes nettsider eller ta kontakt med kommunen for oppdatert informasjon.

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

For informasjon om smitteverntiltak i barnehager og skoler, samt råd ved avslutninger og tilstelninger i barnehage og skole:

Lek, samvær og arrangementer

Man bør begrense antallet personer som er tilstede samtidig. Det gjelder både ute og inne og for både barn og voksne. Risikoen for smitte er mindre utendørs enn innendørs, og ved lek i mindre grupper.

De generelle smittereduserende tiltakene gjelder også når barn, ungdom og voksne er sammen på fritiden:

 • Syke personer skal holde seg hjemme eller gå hjem hvis de får symptomer
 • God hånd- og hostehygiene
 • Begrense kontakt mellom personer som ikke tilhører samme husstand.  

Se Arrangementer, samlinger og aktiviteter (FHI) for gjeldende nasjonale råd og retningslinjer for antall personer som kan samles privat og ved arrangementer (for eksempel når skolen arrangerer en sammenkomst). Kommunene kan innføre strengere begrensinger lokalt. Se nettsiden til din kommune for informasjon.

Lek og samvær

Barn: Lek og samvær på fritiden bør som hovedregel være med barn som er i samme gruppe i barnehage/på skole/organiserte fritidsaktiviteter. Utenom disse gruppene kan barna også omgås noen få faste venner, gjerne fra samme lokalmiljø. 

 • Barn som leker sammen trenger ikke å holde avstand. Dette gjelder barn som allerede er sammen på skolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner.
 • Barn kan holde avstand til andre barn som ikke er i disse gruppene.
 • Voksne som følger barn på aktiviteter og lek, bør holde avstand til andre barn og voksne.
 • Dersom en voksen har ansvar for et barn utenfor sin egen husstand, må anbefalingen om å holde avstand vurderes opp mot behov for trøst og hjelp. 
 • Barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske og den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter. 

Ungdom: Kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Det anbefales at dette er de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

Bursdager og andre feiringer

Ved bursdager og andre feiringer i eller utenfor hjemmet, bør antallet tilpasses  i henhold til gjeldende råd og retningslinjer for arrangementer. Både barn og voksne skal telles med. I noen tilfeller kan det være nødvendig å dele en klasse i to for at det ikke skal bli for mange barn og voksne tilstede samtidig.

Der det er mulig, bør foresatte til barn som blir invitert ikke bli med inn. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må foresatte holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd. Husk god håndhygiene for alle, spesielt rundt matservering.

Russetid

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og russen må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Koronavirus-utbruddet har vart over lang tid og det er usikkert hvor lenge det er behov for strenge smitteverntiltak. Det er derfor viktig at barn og ungdom fortsatt kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte blir redusert. Der det er behov for strenge smitteverntiltak, bør man forsøke å opprettholde noe aktivitet så lang det er mulig.

For mange barn og ungdom kan deltagelse i fritidstilbud ha stor betydning, fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag. Det er spesielt viktig å være oppmerksomme på særlig sårbare barn og ungdom, også de som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som en konsekvens av pandemien.

Pandemien kan ha endret deltagelse i fritidstilbud. Instruktører/ledere bør ha oppmerksomhet på frafall fra organiserte fritidsaktiviteter, og dersom det er noen barn som ikke har deltatt i aktiviteten på en stund, kan foreningen ta kontakt med foresatte for å se på evt. løsninger for deltagelse. Se

Aktiviteter av lengre varighet for barn og unge 

For mer informasjon om råd i forbindelse med aktiviteter for barn og unge av lengre varighet, for eksempel aktivitetsskoler, leirskoler, idrettsarrangementer mv, se:

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Referanser

 1. Gudbjartsson DF, Helgason A, Jonsson H, Magnusson OT, Melsted P, Norddahl GL, et al. Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population. The New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Folkhälsomyndigheten, Sverige. Bekräftade fall i Sverige
 3. Statens Serum Institut, Danmark. Epidemiologisk overvåkingsrapport. 
 4. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, Antonelli M, Cabrini L, Castelli A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA. 2020.
 5. Balduzzi, Adriana and Brivio, Erica and Rovelli, Attilio and Rizzari, Carmelo and Gasperini, Serena and Melzi, Maria Luisa and Conter, Valentino and Biondi, Andrea. Lessons After the Early Management of the COVID-19 Outbreak in a Pediatric Transplant and Hemato-Oncology Center Embedded within a COVID-19 Dedicated Hospital in Lombardia, Italy. Estote Parati. (Be Ready.) (3/19/2020). Available at SSRN. DOI: dx.doi.org/10.2139/ssrn.3559560
 6. D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients. The facts during the third epidemic. Liver Transpl. 2020.
 7. Lu et al. NEJM. 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2005073.
 8. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 (CDC) 
 9. Kunnskapsoppsummering fra ECDC 23. desember 2020: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update

Historikk

26.04.2021: Lagt inn eget avsnitt om russetid, med lenke til nyhetssak der man finner alle våre smittevernråd for russ.

25.03.2021: Lagt inn oppdaterte testanbefalinger for barn og justert avsnittet om når barn kan møte i barnehage/på skolen.

04.02.2021: Fjernet flytskjema i påvente av oppdatert versjon.

03.02.2021: Oppdatert informasjon om barn og smitte inkludert engelsk virusvariant. Informasjon om vaksinasjon. Revidert råd om lek og samvær. Flyttet råd om organiserte fritidsaktiviteter til egen artikkel. Presisert om betydning av fritidsaktiviteter for utsatte barn og ungdom. Tatt ut informasjonsfilm.

26.01.2021: Oppdatert avsnitt om engelsk koronavirusvariant og smittsomhet blant barn og unge.

25.01.2021: Nytt avsnitt "Barn som oppholder seg i flere hjem".

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

14.01.2021: Lagt inn avsnitt om regjeringens anbefaling for 4.-19. januar, bl. a. om at ungdom bør unngå å ha gjester. 

09.01.2021: Lagt inn et avsnitt om at det i desember 2020 ble det påvist en ny variant av koronaviruset i Storbritannia som kan være mer smittsom enn den opprinnelige varianten. Det er foreløpig ikke kunnskap om hvilken betydning denne nye virusvarianten har for smitte blant barn og unge, og for smitte i skoler. Dette stadfestes av den europeiske smittevernmyndigheten ECDC.

05.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om redusert sosial kontakt fra 04.01 og to uker frem i tid

24.12.2020: Lagt lenke til ECDC sin kunnskapsoppsummering i referanselisten (9).

03.11.2020: Presisert at ungdom bør ha de smame nærkontaktene over tid: Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, og som regnes som deres nære kontakter. Dette bør være de samme over tid. De bør holde minst en meters avstand til andre som ikke er nære kontakter.

09.10.2020: Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs. 

08.10.2020: Lagt inn setning om at begrensningen på maks 20 personer gjelder for feiring både ute og inne.

30.09.2020: Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29.09.2020: Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.

08.09.2020: Språkvasket artikkelen, ingen endring i innhold.

12.06.2020: Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

5.6.2020: Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.

28.05.2020: Lagt til lenke til artikkel "Idrett og organiserte fritidsaktiviteter" i avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

15.05.20:
Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.

08.05.20: Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

30.04.20: Lagt inn eget punkt om samvær og lek for barn som er tilbake i barnehager og på skolen.

22.04.20: Nummerert referansene i teksten. 

21.04.20: Lagt inn setning om at skole gjenåpnes 27.4. for elever på yrkesfag i VG2 og VG3.

18.04.20: Oppdatert med revidert tekst.

24.03.20: Lagt inn henvisning til rapport med oppsummert kunnskap om barns rolle i spredning av covid-19

23.3.20: Artikkelen er opprettet. Innhold overført fra artikkel om informasjon til gravide, barn og unge, og deretter redigert til ny artikkel.