Hopp til innhold

Råd og informasjon for barn og ungdom

Publisert Oppdatert

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19).


Barn blir i liten grad smittet eller syke

Andelen barn som er rapportert med påvist covid-19-infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er framfor alt personer med symptomer som er smittsomme, og barn får lite symptomer. Derfor er sannsynligvis barn mindre smittsomme enn voksne. I oppfølgingen av personer med covid-19 i Norge, ser det ut til at barn i liten grad smitter andre.

Ved tidligere utbrudd med andre koronavirus (MERS og SARS), har også infeksjon sjelden vært rapportert blant barn.

Kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og ungdom

Folkehelseinstituttet oppsummerte i slutten av april 2020 tilgjengelig kunnskap om barns rolle i spredningen av covid-19. 

Konklusjonen fra rapporten var at barn og ungdom ser ut til å smittes i mindre grad enn voksne, de får mildere symptomer og svært få av de covid-19-syke barna og ungdommene har hatt alvorlig forløp av infeksjonen.

På verdensbasis er det rapportert færre enn 10 tilfeller av barn under 10 år, som er døde (per 15.april 2020).

På Island har barnehager og skoler vært åpne under det pågående utbruddet. Forskere på Island testet 848 tilfeldig frivillige barn under 10 år for covid-19 i mars/april 2020. Deltakerne var enten uten tegn på sykdom eller hadde milde forkjølelsessymptomer. Ingen barn testet positivt for covid-19, sammenliknet med 0.8 % hos personer over 10 år. Også 546 barn som hadde luftveissymptomer ble testet. Bare 6,7 prosent av barn under 10 år testet positivt for covid-19, mens 13,7 prosent av de voksne var smittet med covid-19.

Sverige har hatt barnehager og skoler åpne. Per 08.05.2020 rapporterte Folkhälsomyndigheten i Sverige at av de 24 623 som har testet positivt for covid-19, så har 118 barn under 10 år og 282 unge i alderen 10 til 19 år testet positivt (2). To barn under 10 år har hatt behov for intensivbehandling, og en døde. 6 unge i alderen 10-19 år har hatt behov for intensivbehandling, og ingen er døde. Det er ikke rapportert utbrudd i barnehager eller skoler.

I Danmark var det per 07.05.2020 til sammen 10 083 covid-19-positive personer (3). Av disse var 187 barn under 10 år og 398 unge i alderen10 til 19 år. Svært få hadde behov for sykehusinnleggelse.

Av de 8034 laboratoriebekreftede tilfellene i Norge per 08.05.2020, var 131 barn under 10 år og 426 unge i alderen 10 til 19 år. Seks barn under 10 år og 7 unge i alderen 10-19 år har vært innlagt på sykehus, en ungdom i alderen 10-19 år har vært innlagt på intensivavdeling.

Kunnskap om risiko for covid-19 hos barn med kroniske sykdommer

Med dagens kunnskap ser det ut til at risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er svært lav, både hos barn generelt men også hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.

I en studie fra Italia med 1591 pasienter som var innlagt på intensivavdeling, var det ingen barn under 14 år og 4 personer i alderen 14-19 år (4). Tre av de fire hadde kroniske sykdommer som ikke var nærmere beskrevet. På et sykehus utenfor Milano som behandler barn med kreft og barn som får organtransplantasjon, er det ikke observert tilfeller av covid-19 hos de kronisk syke barna (5).

Det er rapportert om covid-19-sykdom hos fem barn med kreft fra Bergamo og Emilia-Romagna (6). Alle barna hadde et mildt og selvbegrensende sykdomsforløp. Tre levertransplanterte barn med laboratoriebekreftet covid-19 hadde ikke lungesymptomer.

I en artikkel som beskriver 171 barn innlagt på sykehus i Wuhan, Kina (7), ble 3 innlagt på intensivavdeling. Disse tre barna hadde underliggende sykdom (hydronefrose, leukemi og tarminvaginasjon). Barnet med tarminvaginasjon døde.

I en rapport fra amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) (8), var det registrert 2572 barn under 18 år med covid-19. For 745 av disse hadde man opplysninger om innleggelse i sykehus: 147 barn og unge var innlagte, og 15 ble innlagt på intensivavdeling. 6 av disse hadde underliggende sykdom (underliggende sykdom og sykehusinnleggelse var kun kjent for 295 tilfeller). Det er sannsynlig at det er en overrapportering av alvorlig sykdom i denne rapporten, da barn med milde symptomer ikke testes i like stor grad.

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Se egen artikkel: Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Lek og samvær på fritiden

Selv om barnehager og skoler nå åpnes igjen, er det viktig at generelle smittereduserende tiltak i befolkningen opprettholdes.  Det vil si:  

 1. Syke personer skal ikke møte opp
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakt mellom personer

Begrens antall nærkontakter

For å begrense smittespredning, er det et overordnet mål å unngå å ha mange kontakter. Lek og samvær mellom barn på fritiden, for eksempel vennegrupper, bursdagsselskap, lek i nabolaget, følgegrupper o.l., bør først og fremst gjøres med de som de er i samme gruppe med i barnehage/på skole/organiserte fritidsaktiviteter. Samvær og lek med andre barn og unge utenom disse gruppene bør begrenses til noen få, og gjerne være barn fra samme lokalmiljø. 

Råd ved lek og samvær på fritiden

 • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås andre utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. For barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, gjelder egne anbefalinger.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan barnet være sammen med andre. Barnet skal imidlertid dra hjem dersom det får symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke føler seg bra.
 • Utfør håndhygiene regelmessig, for eksempel før lek og samvær, når hendene er synlig skitne, etter toalettbesøk, etter kontakt med luftveissekret (for eksempel hosting/nysing i hendene) og før måltider.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken.
 • Det er ikke nødvendig at barn som leker sammen får beskjed om å holde avstand. Dette gjelder allerede barn som er sammen på skolen og i idrett, eller andre som regnes som barnets nære venner. Barn kan holde avstand til de som ikke omfattes av disse gruppene.

 • Ungdom kan også ha noen få venner/kontakter som de ikke behøver å holde avstand til, som regnes som deres nære kontakter. Til andre bør de holde minst en meters avstand.

 • Lek og samvær utendørs reduserer smitterisikoen.
 • Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.
 • Overnattingsbesøk kan gjennomføres dersom alle er friske, den som er på besøk er blant de samme nære kontaktene som i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter. 
 • Det er viktig at de voksne som følger barn på aktiviteter og lek, også holder avstand til andre.

Håndvask med såpe og vann er mest effektivt for å forebygge smitte. Dersom muligheter for håndvask ikke er tilgjengelig er alkoholbasert hånddesinfeksjon et godt alternativ. Vær oppmerksom på at alkoholbasert desinfeksjon ikke er tilstrekkelig ved våte eller synlig skitne hender.

Barnebursdager

Det er mulig å gjennomføre barnebursdag så lenge smittevernrådene nevnt under Lek og samvær på fritiden ivaretas. I tillegg anbefales følgende:

 • Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig, og bursdagsgjestene bør oppfordres til håndvask som skissert ovenfor
 • De inviterte bør fortrinnsvis være de barnet allerede har nær kontakt med, slik som de nærmeste lekevennene, de fra samme gruppe (kohort) som barnet er i på skolen/fritidsaktiviteten/i barnehagen. Hensikten med dette er at barn og unge skal ha et begrenset antall nærkontakter.
 • Det bør unngås at andre foresatte er tilstede. Dersom dette er nødvendig for enkelte barn, må ledsageren holde avstand til andre barn og voksne samt følge vanlige smittevernråd.
 • Feiringen kan gjerne skje utendørs. Ved innendørs feiring er det særlig viktig å ha god nok plass slik at alle kan holde avstand.
 • Foresatte til bursdagsbarnet/arrangør bør tilstrebe å holde avstand til de andre barna som de ellers ikke er nærkontakt til.
 • Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Organiserte fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. Utbruddet kan vare over lengre tid. Det er derfor av stor betydning at barn kan drive med fritidsaktiviteter under trygge og tydelige rammer slik at risikoen for smitte reduseres.

Aktiviteter bør først og fremst foregå med barn fra samme lokalmiljø.  Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere, er det ikke nødvendig at barn og unge holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i Veiledere for barnehager, skoler på Utdanningdirektoratets nettsider.

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde minst 1 meters avstand til andre barn og voksne.

Barn og unge bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate aktivitetsområdet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper og at anbefalinger om avstand ikke følges. Alle bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport til og fra aktiviteten. Dersom felles transport benyttes, bør smittevernrådene kunne ivaretas, inkludert å unngå å blande barn og unge fra ulike lokalmiljøer, skolekretser e.l.

For mer informasjon om smittevernråd i forbindelse med organiserte idrettsaktiviteter, se Idrett og trening og Veileder i smittevern for idrett (covid-19) på Helsedirektoratets nettsider. Flere av de enkelte kultur-, idretts- og aktivitetsforeningene har i tillegg ytterligere informasjon relatert til koronautbruddet på sine nettsider.

Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge 

For mer informasjon om råd i forbindelse med arrangementer som for eksempel sommerskoler, leirskoler, idrettsarrangementer mv., se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.

For informasjon om råd ved avslutninger og tilstelninger i barnehage og skole, se Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning.

Oppfølging via helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Helsetjenesten er nå i en krevende situasjon som kan medføre midlertidige endringer i tilbudet fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Se kommunens nettsider eller ta kontakt med kommunen for oppdatert informasjon.

Snakk med barna

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge. Man kan velge undertekster på en rekke språk ved å klikke på det lille hjulet i bunnlinjen.

For å vise undertekst på valgt språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

Informasjon for befolkningen

Informasjon og råd om koronaviruset: vår temaside og helsenorge.no 

Informasjonstelefon for koronaspørsmål: 815 55 015 (hverdager 08-15.30)

Ved behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen. Får du ikke kontakt med fastlegen, ring legevakt på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden