Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Til deg som er nærkontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Til deg som er nærkontakt

Til deg som er nærkontakt

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i karantene.

Her finner du informasjon og råd til nærkontakter og de som er i karantene.


Innhold på denne siden

Fra 15.12.21 er det endringer i covid-19-forskriften med samme regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

Råd til deg som er nærkontakt

 • Du som er nærkontakt kan ha blitt smittet med covid-19
 • Du skal være i karantene dersom du bor i samme husstand som noen som har covid-19
 • Du som er øvrig nærkontakt anbefales å teste deg og å følge med på om du får symtomer
 • Alle nærkontakter som får symptomer skal holde seg hjemme og teste seg

Hvis du defineres som nærkontakt, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du har hatt så tett kontakt med en person med covid-19 at du kan ha blitt smittet.

Det skilles mellom nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til den som er smittet, så som kjæreste eller bestevenn, og øvrige nærkontakter. For husstandsmedlemmer skilles det også mellom vaksinerte og uvaksinerte. Nærkontakter vil i hovedsak få beskjed av den smittede selv.

For ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter gjelder dette:

Informasjon til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær 

 • Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) har du plikt til karantene i 10 døgn. Dette gjelder også barn.
 • Du skal ta en test så snart som mulig.Karantenen kan avsluttes ved negativ test etter 7 døgn. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
 • Dersom du bor sammen med en eller flere smittede personer og du kan holde helt avstand, telles karantenedøgnene dine fra tidspunktet den siste smittede testet positivt.
 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å holde helt avstand når du bor sammen med en eller flere personer som er smittet, og som trenger omsorg. Det meste av smitten skjer i dagene før og etter en person blir syk. Derfor trenger de andre i huset ikke vente helt til den siste personen i huset er ferdig med sin isolasjon før en teller 10 karantenedøgn. Du kan regne kontakt på dag 4 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 
 • En person som avisoleres, men som bor sammen med person(er) som fortsatt er i pålagt isolasjon behøver ikke gå inn i ny karantene.
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer, men dersom man ønsker å korte ned karantenetiden til 7 dager, må det foreligge negativ test først. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
 • Dersom du får symptomer, skal du holde seg hjemme og teste deg. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Hvis du tester positivt, må du være i isolasjon og du må ta en bekreftende prøve på teststasjon. Se Til deg som må i isolasjon
 • Karanteneplikt gjelder ikke for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som:
  • Har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene
  • Har fått oppfriskningsdose (boosterdose etter fullvaksinering) for minst 1 uke siden dersom man tester seg daglig med hurtigtest eller annenhver dag med PCR i 7 døgn etter kontakten. 

Råd til deg som er øvrig nærkontakt

 • Du regnes som øvrig nærkontakt dersom du har vært i kontakt med den smittede fra 2 døgn før de fikk symptomer eller positiv test hvis de ikke har symptomer, og en har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.
 • Du har ikke plikt til karantene.
 • Du anbefales test dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
 • Hvis du har hatt koronainfeksjon siste 3 måneder eller inngår i jevnlig testing trenger du ikke følge disse testanbefalingene.
 • Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 døgn. Alle bør ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer.
 • Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. Se Til deg som må i isolasjon
 • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test.
 • Det skal ikke brukes tvang eller medisiner for å gjennomføre testing

Beskrivelse av hva som menes med fullvaksinert her:

Det er egne råd for deg som jobber i helse- og omsorgstjenesten: 

For nærmere informasjon angående barn og unge, se Råd og informasjon om barn og unge og Råd om smittevern i skole og barnehage.

Regler for deg som skal være i smittekarantene

2020-12-18 Piktogram karantene og isolasjon2.png

Dersom du ikke har et fast bosted, eller egnet sted for karantene, kan kommunen du oppholder deg i hjelpe deg med å finne et slikt sted. Dette kan også gjelde for personer uten lovlig opphold i landet/papirløse migranter.

Mer informasjon om helsehjelp til personer uten lovlig opphold i landet, finnes på Helsenorge.no:

Når du er i smittekarantene, gjelder følgende: 

 • Du bør teste deg slik det er beskrevet ovenfor under råd til husstandsmedlemmer/tilsvarende nære.
 • Du bør holde god avstand til eldre barn og andre voksne. For barn og personer med behov for helsehjelp, må likevel omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Unngå besøk i hjemmet.
 • Du skal ikke gå på jobb eller andre aktiviteter utenfor hjemmet, med mindre du er unntatt smittekarantene i arbeidstiden etter covid-19 forskriften.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands. 
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 2 meter avstand til andre.
 • Du skal unngå steder der det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand til andre, bruk munnbind og unngå kø.
 • Vær obs på egne symptomer. Dersom du får akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste, mister smaks- eller luktesansen, eller har andre symptomer på covid-19 mens du er i karantene, regnes du som sannsynlig smittet av covid-19. Da skal du la deg teste så snart som mulig og isolere deg i påvente av prøvesvar. Tester du positivt for covid-19 i karantenetiden, skal du være i isolering, og du må informere dine nærkontakter. Ved behov for hjelp kan du kontakte kommunens smittesporingsteam. Ved negativ test fortsetter du karantenen som planlagt.

Egnet sted for karantene 

 • Det viktigste kravet for at et sted skal være egnet for karantene er at du skal kunne holde god avstand til andre voksne og eldre barn i hele karantenetida.
 • For de med fast bopel i Norge er det vanlig å gjennomføre karantene i eget hjem. Hvis du bor sammen med andre på liten plass, kan du få hjelp til å finne et egnet karantenested.
 • Hybler/kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom det er mulig å holde avstand til andre voksne og eldre barn. Du bør da bruke fellesarealer minst mulig.
 • Studentboliger stilt til disposisjon av Studentsamskipnaden er i utgangspunktet ikke egnet som karantenested. Studentsamskipnadenes studentboliger skal vurderes etter unntaket i §5 fjerde ledd bokstav a, der det stilles krav om enerom, eget toalett og eget kjøkken for at studenten skal kunne gjennomføre karantene i studentboligen.
 • Overnattingssteder der man må omgås andre gjester, er ikke egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis man må dele fasiliteter med andre personer enn de nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser der man må dele rom/fasiliteter med andre enn dem man vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
 • “Brakkebyer” og asylmottak kan være egnet sted for karantene, forutsatt at man har enerom med eget bad/toalett og kjøkken (eventuelt organisert matlevering). For organisering av tilrettelagt oppholdssted for karantene der mange bor sammen, se under.
 • Karantenehotell kan tilbys personer som ikke har annet egnet karantenested. Se Tilbud om karantenehotell for innreisende til Norge med behov for egnet karantenested (dsb.no).

Smittevernråd for karantenested der mange bor sammen

Her følger punkter som bør vurderes ved tilrettelegging av oppholdssteder der mange skal være i karantene, for eksempel et karantenehotell. Juridiske og økonomiske forhold rundt slike opphold, er det Helsedirektoratet som gir informasjon om.

Risikovurdering

Ansvarlig for oppholdsstedet som skal ta imot personer som er i karantene bør gjennomføre risikovurdering av fasilitetene og tilrettelegge forholdene for å ivareta smittevern. Risikovurderingen av oppholdsstedet bør blant annet omfatte:   

 • Hvilke områder som egner seg for de som skal være i karantene.
 • Hvordan gjeldende smitteverntiltak skal ivaretas (avstandskrav, hånd-/hostehygiene, ventilasjon i rommet, toalettfasiliteter, matservering, håndtering av tekstiler og avfall).
 • Plan for bruk av munnbind for personer i karantene og beskyttelsesutstyr hvis det er
 • Tiltaksplan hvis karantenepersoner eller ansatte blir syke med covid-19.
 • Leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet må sikre at organisering og ansvar knyttet til de som er i karantene er kjent for ansatte.

Det er kommuneoverlege som har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for oppfølging av de som skal være i karantene i sin Kommuneoverlege må ved behov for dette gi råd og faglige anbefalinger i samarbeid med oppholdsstedet om rutiner som sikrer ansatte og andre beboere mot smitte.

Avstandskrav

Vurder behovet for merking i korridorer og fellesområder og om det er behov for å henge opp informasjonsmateriell om avstandskrav.  

Håndhygiene

Håndhygienefasiliteter skal være tilgjengelig der personer i karantene oppholder seg og eventuelt i andre fellesområder. Det bør utarbeides skriftlig informasjonsmateriell om når og hvordan håndhygiene skal utføres for de som er i karantene og ansatte.  

Beskyttelsesutstyr for ansatte

Det er ikke rutinemessig behov for bruk av beskyttelsesutstyr.   

Leder/arbeidsgiver bør imidlertid gjennomføre en risikovurdering av behovet for bruk av beskyttelsesutstyr (munnbind, hansker, frakk, visir) og ha etablert rutiner for bruk. Ansatte må ha fått opplæring i hvordan beskyttelsesutstyret benyttes og hvilke situasjoner hvor det er påkrevet.   

Det må også etableres systemer for innkjøp og egnet lagring av beskyttelsesutstyr.   

Matservering

Personer i karantene skal spise på rommet og de skal ikke benytte felles spisesal eller buffetservering. Maten bør serveres på rommet ved å sette serveringsbrettet på et avlastningsbord på utsiden av rommet. Ansatte banker på og forlater dørområdet.   

På rommet må skriftlig informasjon finnes om at brukt serveringsbrett settes på utsiden av døren etter bruk. Ansatte tar hånd om serveringsbrettene og frakter de til områder hvor rengjøring av utstyret foregår.

Tekstilhåndtering

Eksisterende rutiner for håndtering av brukte tekstiler bør gjennomgås både med tanke på interne rutiner og ved avtale med eksternt vaskeri.   

Personer i karantene bør selv skifte sengetøy og kaste urent tøy i oppsamlingssekk som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om hvilke tekstiler personen i karantene kan legge i sekken (f.eks. at privat tøy ikke kan legges der) og at fylte sekker knyttes igjen og settes på utsiden av døren. Denne informasjonen bør være tilgjengelig på ulike relevante språk.

Ansatte tar hånd om sekkene med urent tøy, som bringes til vaskeriet eller annet lagringssted, atskilt fra andre gjenstander frem til vask.

Avfallshåndtering

Eksisterende avfallsrutinene bør gjennomgås for å ivareta smittevern.   

Personer i karantene bør selv legge avfall i avfallspose, som skal finnes på rommet. På rommet må skriftlig informasjon finnes om at fylte avfallsposer knyttes igjen og settes på utsiden av døren. Denne informasjonen bør være tilgjengelig på ulike relevante språk. 

Ansatte tar hånd om avfallssekkene, som bringes til avtalt søppelkontainer.

Rengjøring/desinfeksjon av rommet

Personer i karantene bør selv rengjøre eget rom med engangskluter.   

For oppholdsstedet er det tilstrekkelig å rengjøre rommet når karantenetiden opphører. Følg eksisterende rutiner for renhold, i tillegg til forsterket renhold av felles berøringspunkter.   

Den som er i karantene

Personer i karantene må få informasjon om smitteverntiltak, inkludert;   

 • Nødvendigheten av å holde avstand.
 • Håndhygiene og hostehygiene.
 • Regelmessig lufting av rommet hvis mulig.
 • Bruk av munnbind hvis ansatt må komme inn på rommet eller ved forflytning.
 • Hva de skal gjøre dersom de blir syke.
 • Det bør fortrinnsvis være helsepersonell fra kommunen som følger opp de som er i karantene.

Det frarådes at ansatte går inn på rommet til de som er i karantene. Dersom ansatte unntaksvis må gå inn i rommet, må den som er i karantene lufte ut rommet først, ta på munnbind og holde avstand.

Ansatte må vurdere om det er behov for å bruke beskyttelsesutstyr dersom avstand ikke kan opprettholdes.   

Den som er i karantene, skal i utgangspunktet ikke være sammen med andre personer. Besøk bør utsettes inntil smittestatus er avklart. Informasjon om hvordan personer i karantene skal forholde seg finnes under Råd til deg som er pålagt karantene.

Rutiner dersom en i karantene eller en ansatt blir syk

Kommuneoverlege må via leder/arbeidsgiver ved oppholdsstedet ha etablert rutiner for hvordan både personen som er i karantene og ansatte ved oppholdsstedet skal forholde seg dersom personen utvikler symptomer forenlig med covid-19.

Offentlig transport når du er i karantene 

Hvis du er i innreisekarantene skal du som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis du har symptomer på covid-19. Du kan likevel bruke offentlig transport for å komme deg til egnet karantenested i eller utenfor Norge.

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommuneoverlegen.

For slike reiser med offentlig transport når du er i karantene gjelder følgende:

 • Reis raskeste vei.
 • Det er påbudt å bruke munnbind under hele reisen, unntatt for barn under 12 år. Bruk anbefalt type munnbind og følg rådene om korrekt bruk.
 • Vær ekstra nøye med å ha god hånd- og hostehygiene.
 • Forsøk å unngå avganger der du ikke klarer å holde minst 1 meters avstand til andre. Forhåndsbestilte/registrerte plasser bør benyttes.
 • Dersom du må overnatte underveis, skal dette skje på et forhåndsbestilt overnattingssted og gjennomføres i tråd med krav og anbefalinger for karantene.

Se også: 

Historikk

14.01.2022: Endringer i hht forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

10.01.2022: Oppdatering etter forskriftsendring 01.01.22.

30.12.2021: Endringer jmf forskriftsendringer (kap 2, paragraf 4i og 6e) den 27.12.21 som trer i kraft 01.01.22

23.12.2021: Presisering for å skille mellom smittekarantene og reisekarantene i avsnittet om bruk av offentlig transport når du er i karantene.

22.12.2021: Oppdatering etter forskriftsendring.

22.12.2021: Endret testtype.

21.12.2021: Endret tittel

21.12.2021: Presisering av karantenelengde for husstandsmedlemmer.

16.12.2021: Lagt til avsnitt med regler for de som er i karantene, og presisering om fritidskarantene.

15.12.2021: Endringer etter forskriftsendringer 14.12.21.

08.12.2021: Endringer etter nye nasjonale tiltak.

01.12.2021: Opprinnelig side "Nærkontakter og isolering" er splittet opp i to kapitler som heter «Nærkontakter og smittekarantene» og «Til deg som er i isolasjon». Endring iht. karantenekrav, testkrav.

29.11.2021: Lagt inn lenke til beskrivelse av forskriftsfestede tiltak som gjelder i situasjoner der omikronvarianten påvises eller mistenkes.

24.11.2021: Lagt inn lenke i et av kulepunktene under "Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær".

23.11.2021: Lagt til punkt om varighet av isolasjon.

22.11.2021: Lagt inn lenke til informasjonsarket «Til deg som har tatt koronatest».

17.11.2021: Delvaksinerte og uvaksinerte samme anbefalinger.

16.11.2021: Lagt inn tekst om plikt til å testes for ikke fullvaksinerte husstandsmedlemmer over 18.

12.11.2021: Endringer etter nye testanbefalinger i TISK.

02.10.2021: Lagt inn forenklet flytskjema: " Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19". Innhold ikke endret.

25.09.2021: Oppdatert flytskjema: Hva bør du gjøre hvis du eller din nærkontakt har fått påvist covid-19? Lagt inn lenk til publikasjonsside der flytskjemaet ligger i utskriftsvennlig format.

25.09.2021: Revidert i hht til nye råd ved justert tisk og normal hverdag. Råd til nærkontakter lagt inn. Råd om karantene fjernet.

17.09.2021: Lagt inn lenk til pressemelding fra hdir.no om lettelser på hvem som må i karantene fra 27. september.

08.09.2021: Presisering av omsorg til barn under sykdom.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

19.08.2021: Språkvask av avsnittet om karantene.

16.08.2021: Lagt til at NHS Covid-pass fra England eller Wales anses som sikker dokumentasjon på vaksinasjon/gjennomgått sykdom.

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli.

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

21.06.2021: Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.

17.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene iht. dette.

04.06.2021: Fra 4.6.21 kan de som er beskyttet mot covid-19 og barn under 12 år forkorte karantene etter negativ test etter 3 døgn.

03.06.2021: Lagt til råd til beskyttede i private hjem, lagt til endringer i hvem som må på karantenehotell, språklige justeringer.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

12.05.2021: Lagt til at personer som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet siste 10 dagene ikke kan bruke offentlig transport til karantenehotellet, jf. Endringene i covid-19 forskriftens §5 som trådte i kraft 9.5.21.

11.05.2021: Endret fra 12 til 15 uker når det gjelder unntak fra smittekarantene for personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden de fikk dosen,

04.05.2021: Lagt til presiseringer om vaksinerte og smittekarantene

04.05.2021: Oppdatert i henhold til forskriftsendring; lettelser i smittekarantene for vaksinerte (fullvaksinerte unntas og de som bare har tatt en dose kan unntas forutsatt at de tester seg).

03.05.2021: Lagt inn lenk til artikkel om unntak fra smittekarantene for koronavaksinerte på regjeringen.no

30.04.2021: Lagt til at alle i innreisekarantene skal testes 7 døgn etter ankomst og at innreisende fra enkelte land ikke kan bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenehotellet, jf. forskriftsendring.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

25.03.2021: Lagt inn ny versjon av plakaten Litt, mye eller helt avstand.

19.03.2021: Lagt til endringer om karantenehotell i hht covid-19-forskriftens §5, fjernet tekst om PCR-test på grensen for reisende fra enkelte land (opphevet § i forskriften), lagt til tekst om ventekarantene og språklige endringer.

05.03.2021: Oppdatert figur: Litt, mye eller helt avstand. De som er i karantene bør holde to meters avstand hvis de går tur.

23.02.2021: Oppdatert illustrasjon: Litt, mye eller helt avstand. Krav om test døgn 7 dersom man ikke bor på karantenehotell. Endring om bruk av karantenehotell og unntak av karantene.

04.02.2021: Inkludering av karantene og isolasjon også til personer uten lovlig opphold i landet og informasjon tilgjengelig på ulike språk.

27.01.2021: Tekst endret i hht forskriftsending i covid-19 forskriftens §4c, forkortet karantene ved testing.

27.01.2021: Endringer gjort under punktet risikovurdering i tekstboksen "Smittevernråd for karantenested der mange bor sammen". Spesifisert at kommeuneoverlegen har det overordnede medisinskfaglige ansvaret for oppfølging av de som skal være i karantene i sin kommune, og ved behov for dette må gi råd og faglige anbefalinger i samarbeid med oppholdsstedet om rutiner som sikrer ansatte og andre beboere mot smitte.   

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.1.21.

14.01.2021: Lagt til lenke til Karantenesjekken.

12.01.2021: Lagt inn lenk til Karantenehotellene bør tilrettelegge for at barn og unge får leke og være i aktivitet på helsedirektoratet.no

11.01.2021: Lagt til setningen "Karantenehotellene skal tilrettelegge for lek og aktiviteter for barn som må oppholde seg på karantenehotell" under avsnitt om karantene.

06.01.2021: Presisert at Studentsamskipnadens studentboliger i utgangspunktet ikke er egnet som karantenested.

02.01.2021: Lagt inn tekst og lenker til forskriftsendring og pressemelding om at regjeringen fra og med 2. januar innfører plikt til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst for innreisende til Norge. Noe justeringer under "Når du er i karantene gjelder følgende:"

29.12.2020: kl 08:00: lagt inn avsnitt om at personer som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Samt at alle som kommer fra Storbirtannia må være i karantene i 10 døgn.

28.12.2020: Lagt inn: Regjeringen innfører nye karanteneregler som skal bidra til at flere reisende tester seg, og styrke etterlevelse av karantenereglene. Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00. 

22.12.2020: Under avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene": lagt inn setningen "Fra 21. desember gjelder at personer som har vært i Storbritannia siste to uker er pålagt test ved ankomst og etter 7 dager. Ved positiv test, bør deres nærkontakter testes straks. Hvis helgenomsekvensering viser at indeks har ny variant av SARS- CoV2, bør nærkontkene testes på nytt på dag 7." Lagt inn avsnitt om karantenehotell og smittevernråd fir karantenested der mange bor sammen. 

18.12.2020: Oppdaterte bilder om isolasjon og karantene lagt inn.

18.12.2020: lagt inn ny "hus-figur" med ny setning i karantenehuset; få andre til å handle for seg og bruke munnbind ved nødvendige ærend.

17.12.2020: Byttet ut piktogram for karantene. Lagt til "bruk munnbind" i setningen "Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre, bruk munnbind og unngå kø." 

16.12.2020: Lagt inn piktogrammer for karantene og isolering.

14.12.2020: Presisert at hjemmeisolering betyr helt avstand fra andre, hvis mulig.

08.12.2020: Lagt til denne lenken under avsnittet "Til deg som er pålagt hjemmeisolering (isolasjon) ": 
Se også: Rengjøring under og etter hjemmeisolering.

30.11.2020: Innholdet som omhandler avstand er flyttet ut i egen artikkel. Restrukturert innholdet. 

24.11.2020: Teksten i tekstboksen om karantenested er oppdatert. Innledningen er endret etter endringer i covid-19 forskriften og nytt rundskriv om karantenehotell for innreisende. Noen mindre språklige endringer og presiseringer. Et avsnitt om vask av tekstiler lokalt er lagt inn.

11.11.2020: Lagt til kulepunkt i avsnittet "Hvis du er nærkontakt eller pålagt innreisekarantene, gjelder følgende": Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene, bør teste seg.

Kulepunktet om at det er ok å gjennomføre karantene i andres hjem, er slettet. Dette er i tråd med nye, sentrale bestemmelser om karantenehotel.

06.11.2020: Lagt inn avsnitt med utdyping vedrørende regjeringens anvbefalinger av 5.11.2020 om at  alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

03.11.2020: Setningen om hvem som er "dine nærmeste" er endret til: "Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre "nærmeste" som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid."

03.11.2020: Lagt til kollapsboks om tilrettelagt oppholdssted for personer som må være i karantene nederst i avsnittet "Råd til deg som er pålagt karantene".

30.10.2020: «Sannsynlig covid-19» er pålagt isolering i tråd med endring i covid-19 forskriften, og deres husstandsmedlemmer er anbefalt karantene i påvente av prøvesvar. «Egnet sted for karantene» er revidert, og det er anbefalt at man holder avstand til andre voksne i husstanden. Det anbefales at alle nærkontakter testes. Språklige endringer.

28.10.2020: Artikkelen er oppdatert med lenke til nyhetsartikkel om endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere som skal gjelde fra 31. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober). I avsnittet om hjemmeisolering, endres rådet om avstand til de du bor sammen med fra én til to meter

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

02.10.2020: Lagt til kulepunkt om munnbind ved hjemmeisolering

25.09.2020: Endret paragraf om bruk av offentlig transport i karantene slik at det samsvarer med endringene i covid-19 forskriften.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

22.09.2020: Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon". 

I avsnittet "Til deg som venter på prøvesvar". Lagt til litt mer i denne forklarende setningen: Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter.

16.09.2020: Fjernet setningen om at det ikke er lov å reise utenlands.

15.09.2020: Lagt til endringer om unntak fra covid-19 forskriften jf. Endringene i covid-19 forskriften.

12.09.2020: Fjernet kommentareren fra 13.08.20 om at det ikke skille mellom nærkontakt og annen kontakt. Endret avsnitt om innreisekarantene.

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

31.08.20: Lagt til et nytt avsnitt: "For deg som venter på prøvesvar".

28.08.20: Endret i kulepunkt under råd til alle i befolkningen om at du skal holde deg hjemme til negativt prøveresultat og allmenntilstanden er god. 

24.08.2020: Lagt inn lenke til side om avisolering. 

21.08.2020: Lagt til setning om at isolasjon avsluttes også i de tilfellene der andre i husstande fortsatt er i isolasjon eller karantene.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst og husfigur slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

08.08.2020: Lagt inn under avsnittet "Innreisekarantene" at personer som kommer fra røde land anbefales å bruke munnbind under hjemreise.

05.08.2020: Lagt til "barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet" til punktet "Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet."

28.7.2020: I avsnittet om innreisekarantene: Lagt til informasjon om reise fram til endelig oppholdssted.

22.7.2020: Avsnittet om egnet sted for karantene er redigert med en setning om at karantene også kan gjennomføres i andres hjem.

21.7.2020: Lagt inn eget kulepunkt om karantenested der det er presisert at egnet oppholdssted for karantene innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.

24.06.2020: Endret de to siste kulepunktene i listen for råd til alle i befolkningen: de som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (ikke lenger ett døgn etter symptomfrihet). De som testes skal holde seg hjemme til eventuelt negativt prøvesvar foreligger OG de er symptomfrie. 

22.06.2020: Presisert i undertittel at karantene i 10 dager også gjelder for personer med innreisekarantene. Lagt til setning om at personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter. Og at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, og personer i reisekarantene skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 

19.06.2020: Lenke til lovdata oppdatert slik at det vises til nyeste versjon av covid-19-forskriften.

17.06.2020: Lagt til "Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder" under råd til befolkningen.

12.06.2020: Lagt til "Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst" i avsnittet "Innreisekarantene."

04.06.2020: Råd til alle i befolkningen: Lagt inn mer informasjon om hva "dine nærmeste" betyr og om en meter avstand. Lagt inn eksempler på hvordan man bør holde avstand. Ny figur med fly.

02.06.2020: Oppdatert med ny figur om avstand, nye råd og regler for ulike nærkontakter samt språklige endringer. 

29.05.2020: Lagt inn lenke til regjeringens pressemelding om reiseråd til Danmark fom 15. juni

14.05.2020: Lagt lenke til artikkel "Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell".

08.05.2020: Endret anbefalt avstand til andre. Står nå konsekvent "minst 1 meter".

08.05.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 10 dager."

5.5.2020: I avsnittet "Hvor lenge skal hjemmekarantenen vare? er setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." endret til: "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager."

15.04.2020: Endret siste punkt under om isolering til "Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk."

03.04.2020: Artikkelen opprettet.