Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om smittevern i skoler og barnehager»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd om smittevern i skoler og barnehager

Råd om smittevern i skoler og barnehager

Nå har samfunnet gjenåpnet og smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med tiltak i samfunnet for øvrig. Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Ved overgangen til normal hverdag er de fleste voksne og ungdom vaksinert og beskyttet mot alvorlig sykdom, og skoler og barnehager kan drives som normalt.

Nå har samfunnet gjenåpnet og smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med tiltak i samfunnet for øvrig. Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Ved overgangen til normal hverdag er de fleste voksne og ungdom vaksinert og beskyttet mot alvorlig sykdom, og skoler og barnehager kan drives som normalt.


Innhold på denne siden

Bakgrunn

Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. De strenge smitteverntiltakene som har vært i skoler og barnehager, har vært en del av alle tiltakene som til sammen skulle beskytte de sårbare i samfunnet mot alvorlig covid-19-sykdom. Smitteverntiltak i skoler og barnehager må sees i sammenheng med tiltak i samfunnet for øvrig. Når den voksne befolkningen har høy vaksinasjonsdekning, vil smittespredning i større grad forekomme i den uvaksinerte delen av befolkningen. Derfor vil det ses smittetilfeller og enkelte utbrudd i skoler og barnehager. For mer informasjon om covid-19 hos barn og unge, se Råd og informasjon om barn og ungdom.

Smittevernrådene for covid-19 bygger på de samme prinsippene som tidligere. De grunnleggende smitteverntiltakene, slik som å holde seg hjemme når man er syk og god hånd- og hostehygiene, er effektive også ved nye varianter og andre luftveisvirus. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Derfor vil rådet om å holde seg hjemme ved symptomer kunne bidra til å begrense smittespredning uavhengig av hvilket luftveisvirus det dreier seg om.

Smittevernveilederne i skoler og barnehager har vært bygget opp med én generell del med de grunnleggende smitteverntiltakene (slik som å holde seg hjemme når man er syk og å passe på god hånd- og hostehygiene) og én del med kontaktreduserende tiltak som kunne justeres etter smittesituasjonen (trafikklysmodellen). Modellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Ved overgangen til normal hverdag, der de fleste voksne og ungdom er vaksinert og beskyttet mot alvorlig sykdom, er begrunnelsen for å bruke trafikklysmodellen i stor grad borte.

Også i en normal hverdag skal kommunene ha beredskap for oppjustering av tiltak ved utbrudd hvis covid-19 og andre luftveisinfeksjoner truer med å gi en uakseptabel sykdomsbyrde eller uhåndterlig belastning på helsetjenestenes behandlingskapasitet. Det vil imidlertid være høyere terskel for å innføre inngripende tiltak. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing. Selve trafikklysmodellen ligger som en sekundær beredskap sammen med andre kontaktreduserende tiltak i samfunnet.

Oppfølging ved tilfeller av covid-19 i skoler og barnehager

De som er smittet med covid-19, skal være i isolasjon. Dette håndteres av helsevesenet.

Det er ikke lenger plikt til karantene, men nærkontakter i barnehage og skole bør teste seg. Testing er frivillig. Det vil si at ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Se Smittevernråd for befolkningen.

Ved et positivt tilfelle av covid-19 i en skole eller barnehage vil helsevesenet følge opp «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» (se tabell). Skolen/barnehagen vil i samarbeid med helsetjenesten i kommunen videreformidle generell informasjon til foresatte/ elever eller ansatte som er «øvrige nærkontakter» og derfor bør oppfordres til test. Ved store utbrudd eller høyt smittetrykk over tid kan helsetjenesten i kommunen innføre jevnlig testing i en periode (mest aktuelt for ungdomsskole og videregående skole).

Type kontakt

Barn i barnehage og barneskole

Elever på ungdomsskole og videregående, samt ansatte i skole og barnehage

Husstandsmedlem e.l. (søsken, bestevenn, kjæreste)

 

Følges opp av helsevesenet.

Kan komme på skole/i barnehagen

Følges opp av helsevesenet.

Kan komme på skole/i barnehagen

Øvrige nærkontakter (klassen, avdelingen)

 

Anbefales å ta en (1) test*.

Kan komme på skole/i barnehagen

Følge med på egen (barnets) helse i 10 dager. Anbefales test ved symptomer, i samråd m/foresatte

Uvaksinert: Anbefales å ta en (1) test

Vaksinert/ hatt covid-19: behøver ingen test

Alle:

Kan komme på skole/i barnehagen

Følge med på egen helse i 10 dager. Test hvis symptomer

*Testing av barn kan være vanskelig, og må aldri innebære tvang, eller på annet vis utføres på en måte som oppleves traumatisk for barnet. Foresatte avgjør om barnet skal testes.

For mer informasjon, se Nærkontakter og isolering (FHI)

Anbefalte generelle smitteverntiltak i skoler og barnehager i normal hverdag med økt beredskap

En normal hverdag innebærer at også skoler og barnehager kan organiseres som normalt, uten begrensende smitteverntiltak. Grunnleggende smitteverntiltak er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

De grunnleggende rådene som gjelder nå, er:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger indirekte kontaktsmitte. 

Syke personer skal ikke være på skolen/i barnehagen

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Følg gjeldende anbefaling for testing. Retningslinjer for testing varierer for barn, ungdom og voksne, og er beskrevet på Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn).

Både barn, ungdom og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god (tilbake i vanlig form og feberfri). Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Dette er også grunnen til at det er viktig å være oppmerksom på symptomer som er nye, mens restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon er av mindre betydning for smittsomhet.

Barn, elever, foresatte og ansatte skal ikke komme på skolen eller i barnehagen dersom de er i isolasjon. Se nærkontakter og isolering.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. God håndhygiene bør utføres på rett måte, til rett tid og med effektive og skånsomme produkter. Gode fasiliteter og gode rutiner er nødvendig for etterlevelse. Bruk av hånddesinfeksjon er ikke nødvendigvis effektivt for virus som gir mage-tarmsymptomer (omgangssyke) slik som Norovirus og Rotavirus, men har god effekt på luftveisvirus.

Når bør håndvask/-desinfeksjon utføres:

  • Ved ankomst skole/ barnehage
  • Før måltider/ mathåndtering
  • Etter toalettbesøk/ bleieskift
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)

Husk å hoste/ nyse i albuekroken hvis ikke tørkepapir er tilgjengelig.

Se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen for mer informasjon, inkludert valg av produkter, fremgangsmåte og hudpleie.

Godt renhold

Koronavirus og andre luftveisvirus fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Skole-/ barnehageeier bør jevnlig gå igjennom rutiner og lokale renholdsplaner. Se Råd om renhold.

Ventilasjon og lufting

Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig, for eksempel i friminutt. For øvrig bør eksisterende ventilasjonssystem brukes og vedlikeholdes som normalt. Se Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler (Hdir).

Elever med særskilte behov og spesialskoler

En normal skole-/barnehagehverdag er viktig for ivaretagelse av barns helse. I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som normalt. Det er svært sjeldent grunnlag for at søsken til barn med alvorlige grunnsykdommer skal holdes hjemme fra skole og sosiale arenaer.  Se Informasjon, veiledere og prosedyrer for barn og covid-19 (Norsk barnelegeforening)  

Sykdomsbyrde og vaksine 

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, dette gjelder også for barn og unge med alvorlige og kroniske sykdommer eller tilstander. Barn med svært alvorlige grunnsykdommer har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 enn andre barn, men de har ikke økt risiko for å bli smittet og totalt antall innlagte er svært lavt. De har også god prognose. 

Vaksinene er effektive og hindrer smittespredning i stor grad. Selv én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Tilpasset smittevern 

For spesialskoler/-klasser kan det i noen tilfeller være behov for tilpassede smittevernråd ettersom flere av elevene kan være sårbare for infeksjonssykdommer generelt. I tillegg kan disse barna/elevene ha vanskelig for å overholde smittevernråd og de kan ha luftveissymptomer til vanlig, noe som vanskeligjør tolking av sykdom.  

Smittevernrådgivning tilpasset elever med særskilte behov kan være utfordrende. Det er store variasjoner i elevsammensetning og organisering av skoler/spesialklasser, i tillegg til elevenes individuelle forutsetninger og sykdomsbilde. Skolehelsetjenesten og helsetjenesten i kommunen, som har kjennskap til eleven og den enkelte skole, bør involveres for utforming av tilpasset smittevern til den enkelte skolen/ klassen. 

Det er særlig viktig at både elever og ansatte holder seg hjemme og tester seg når de er syke, selv ved milde symptomer. Dette gjelder også vaksinerte.

I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å oppfordre til lavere terskel for testing av nærkontakter i omgivelsene til sårbare og uvaksinerte personer/ grupper. Nærkontakter som er fullvaksinerte og som ikke har symptomer trenger ikke teste seg, og kan møte på skolen som normalt. Den enkelte skole kan kontakte den kommunale helsetjenesten for vurderinger og anbefalinger om tilrettelagt smittevern.

Skoler der elevene bor på internat

Internater der elever bor og lever tett på hverandre, kan være spesielt utsatt for smitte-spredning. De generelle smittevernrådene gjelder også for internat (se over). Det bør foreligge en plan for håndtering av sykdom for elever som bor på internat.

Elever og ansatte som får nyoppståtte luftveissymptomer bør følge de gjeldende råd om å holde seg adskilt fra andre og teste seg.

Elever og ansatte som får bekreftet covid-19 må være i isolasjon i henhold til gjeldende retningslinjer. Skolen må tilrettelegge for isolasjon av elever som bor ved internatet på skolen, hjemme eller annet egnet sted. De bør ikke reise med offentlig transport etter å ha fått påvist covid-19. Elever som er i isolasjon på internatet må ikke omgås andre elever og skal være på eget rom med tilgang til eget bad/toalett. Mat bør serveres på rommet.  Kommunehelsetjenesten følger opp covid-19-tilfeller og gjør nødvendig smittesporing. Elever som bor sammen på internat, regnes ofte som husstandsmedlemmer, og anbefales testregime i henhold til dette. Se Nærkontakter og isolering.

Alle som er identifisert som nærkontakter bør være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer de første 10 dagene, og teste seg hvis de får symptomer. Dette gjelder også vaksinerte.

Kommunehelsetjenesten kan kontaktes for lokal tilpasning av rutiner.

Relevante råd og veiledere

Historikk

15.10.2021: Nytt avsnitt om «Elever med særskilte behov og spesialskoler» og «Skoler der elever bor på internat».