Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arrangementer, samlinger og aktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Ved arrangementer må arrangør følge gjeldende regler og anbefalinger.

Illustrasjon koronavirus

Ved arrangementer må arrangør følge gjeldende regler og anbefalinger.


Innhold på denne siden

Nye nasjonale og regionale tiltak

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale tiltak gjeldende fra midnatt 3. desember 2021, våre sider oppdateres fortløpende.

Regjeringen innfører regionale smitteverntiltak i flere kommuner på grunn av smittesituasjonen. Se din kommunes nettside for mer informasjon.

I denne artikkelen beskriver vi anbefalinger og eventuelle forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer og hvordan man kan vurdere og redusere risiko for smitte ved arrangementer og samlinger.

Disse rådene må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Arrangementer

Nasjonalt er det per nå ikke forskriftsfestede krav eller begrensninger på arrangement, men det er begrensninger på arrangement i flere kommuner. Alle arrangører må sjekke hva som gjelder i egen kommune.

Risikoreduserende tiltak kan være aktuelt for arrangører også i kommuner der det ikke er begrensninger på arrangement.

Forskriftsfestede krav og bestemmelser

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
  2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
  3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
  4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
  5. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner
  6. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier

Ansatte og andre kommer i tillegg til antall deltakere. I tillegg gis det unntak for en del andre grupper som ikke trenger regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement, se Covid-19 forskriften for detaljer.

Arrangementer med kohorter

Hvis det er krav om å dele inn publikum eller deltakere i kohorter/grupper, skal det hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet.

Krav til arrangør

På arrangementer som omfattes av covid-19 forskriften, skal det pekes ut en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
  • å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring. Det innebærer å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  • Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering

Risikovurdering og tiltak for å redusere smitterisiko

For større arrangement bør arrangør lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering, og eventuelt utføre en risikovurdering, se nedenfor. For større arrangementer det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig.

Ved «åpne arrangementer» bør arrangør i tillegg til å planlegge for selve arrangementet, også vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor det avgrensede området og om dette vil innebære en smitterisiko.

Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som er syke, i karantene eller isolasjon ikke skal komme på arrangementet. Se Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer?

Det å holde avstand til andre der det er mulig kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner. Vurder derfor størrelsen på lokalet i forhold til antall deltagere. Det er en fordel, men det er ikke lenger en generell anbefaling, å kunne holde 1 meters avstand. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f.eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre. Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes. Ha spesielt fokus på områder der det kan bli kø/ trengsel. Bruk av vakter kan vurderes dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig nivå av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet.

Arrangør bør sikre godt renhold. Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Det bør være god kapasitet for håndhygiene. Dette er spesielt viktig ved inngangsområdet, ved toaletter og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask - råd og informasjon til befolkningen

Verktøy for arrangør

Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak som kan lastes ned her i Word eller pdf:

Koronasertifikat

Kommuner kan åpne for at virksomheter og arrangement kan bruke koronasertifikat, jf. covid-19 forskriften §19. Barn og unge under 16 år har fritak fra å vise koronasertifikat.

Se ytterligere informasjon her:

 

 

Historikk

03.12.2021: Oppdatert og revidert i hht gjeldende anbefalinger og regler. Revidert risikovurderingsverktøy og sjekkliste. Fjernet tabeller.

25.09.2021: Arkivert

06.09.2021: Oppdatert ihht regjeringens justeringer for trinn 3 med flere personer tillatt på arrangement med faste, tilviste plasser og koronasertifikat, som trådte i kraft 04.09. Oppdatert informasjon om avstandskrav for arrangementer med koronasertifikat. Språklige endringer og justeringer ihht gjeldende anbefalinger.

02.08.2021: Oppdatert iht forskriftsendringer som trer i kraft f.o.m. 02.08.21.

08.07.2021: Endret ihht regjeringens justeringer for trinn 3 som trer i kraft ved midnatt, natt til 8. juli.

21.06.2021: Oppdatert rådet i henhold til ny forskrift. I tillegg lagt inn noen flere lenker om koronasertifikat.

20.06.2021: Oppdatert ihht regjeringens gjenåpningsplan, trinn 3. Satt inn tekst om koronasertifikat. I tillegg forenklet og forkortet tekst. Oppdatert vedleggene risikovurderingsverktøy og sjekkliste.

07.06.2021: Rettet og oppdatert tekst om å delta på arrangementer på tvers av kommunegrenser ihht regjeringens anbefalinger. Tatt ut tekst om messer og markeder i tabell

02.06.2021: Fjernet "utendørs markeder og messer" under punktet Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser.

31.05.2021: Fra 27. mai er varemesser og midlertidige markeder ikke regulert som arrangement.

27.05.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens trinn 2 i gjenåpningen, samt oppdatert anbefalingen om samlinger i private hjem med råd for beskyttede

16.04.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens retningslinjer fra 16. april 2021.

25.03.2021: Oppdatert etter nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen.

25.02.2021: Lagt inn nye råd om arrangementer med skjenkebevilling i henhold til nasjonale endringer i forskrift.

23.02.2021: Spesifisert om vurdering rundt vakter på arramgement

22.02.2021: Oppdatert i hht endringer i covid-19 forskriften for arrangementer og regjeringens nasjonale anbefalinger. En viktig endring er overgangen fra «fastmonterte seter» til « faste, tilviste plasser» for å regulere antall. Lagt inn råd/vurderingspunkter for arrangementer med faste, tilviste plasser.

03.02.2021: Flyttet avsnittet om organiserte aktiviteter for barn og unge av lengre varighet til artikkelen Råd for organiserte fritidsaktiviteter og lagt inn lenke til artikkelen. Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner..

03.02.2021: Flyttet setningen om at alle arrangementer anbefales utsatt eller avlyst lenger frem i dokumentet, og spesifisert at dette er særlig viktig for arrangementer som samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder. Lenket til regjeringens side.

25.01.2021:Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

18.01.2021: Oppdatert i henhold til nye retningslinjer for arrangement og samlinger som presentert av regjeringen den 18.01.2021.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med nye retningslinjer for antall personer på arrangementer og private samlinger som bestemt av regjeringen 03.01. Nytt avsnitt: Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover.

14.12.2020: Oppdatert med råd for arrangement med fellessang, og spesifisert råd for ventilasjon.

04.12.2020: Lagt inn informasjon om at man kan ha inntil 10 gjester inntil to ganger i julen og informasjon om kirkevandringer.

23.11.2020: Oppdatert med råd om åpne arrangementer, slik som julegrantenninger.

16.11.2020: Rettet skrivefeil i setning om 600 fastmonterte seter.

13.11.2020: Oppdatert med beskrivelse av fastmonterte seter.

09.11.2020: Oppdatert artikkelen i henhold til nye, strengere koronatilak, se spesifikasjon på 5.11.2020.

05.11.2020: Satt inn:Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20. Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

30.10.2020: Tydeliggjort lenker under verktøy for arrangører

27.10.2020: Artikkelen er oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 28. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober).

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

16.10.2020: Oppdatert filene "Risikovurdering av arrangementer".

13.10.2020: Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

13.10.2020: Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12.10.2020: Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut. 

07.10.2020: Oppdatert vedleggene om risikovurdering av arrangement.

06.10.2020: Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

02.10.2020: Oppdatert tisikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt smittevern

27.08.2020: Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. 

21.08.2020: Lagt inn under arrangementer med inntil 200 personer at "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

17.09.2020: Presisering av at loppemarked ikke regnes som arrangement. 

14.08.2020 Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster. 

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.

15.07.2020: Lagt inn lenke til nytt avsnitt på annen side: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

26.06.2020: Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det. Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

18.06.2020: Oppdatert med presisering av avstandsråd.

15.06.2020: Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

12.06.2020: Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

28.05.2020: Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".

15.05.20: Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.

11.05.20: Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

08.05.20: Vi har oppdatert i henhold til regjeringens og Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger. Lenker oppdatert. Tekst og tabeller som ble tatt ut 04.05, er lagt inn igjen, redigert i henhold til nye retningslinjer.

04.05.20:Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

25.04.20: Lagt inn tekst om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020, samt lenk til Helsedirektoratets pressemelding.

01.04.20: Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.

18.03.20 Tekst og tabeller lagt inn igjen. I stor grad slik den var.

12.03.20: Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud. 

12.03.20: Revidert innhold som omhandler ansvar for gjennomføring av risikovurdering. 

11.03.20: Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

10.03.20, kl. 22.30: Lagt inn ytterligere presisering for hvilke typer arrangementer og samlinger rådene omfatter og ikke omfatter. 

10.03.20: Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

06.03.20: Presisering av råd og lagt inn tabell som verktøy for risikovurdering.

05.03.20: Utvidede råd om planlegging, risikovurdering og håndtering av store arrangementer i tråd med WHOs anbefalinger.

04.03.20: Endret fra Anbefaling til Råd i tittel. Endret fra skal til bør i kulepunktet om 'Personer som har luftveissymptomer bør ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning'.