Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alkoholbruk i den voksne befolkningen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Alkoholbruk i den voksne befolkningen

Alkoholbruk i den voksne befolkningen

Hvor mange drikker alkohol, hvor ofte drikker vi, og hvor mange drikker mye på en gang? Har dette endret seg over tid? Hvordan varierer alkoholbruken mellom menn og kvinner, mellom ulike aldersgrupper, og mellom andre sosio-demografiske grupper? Dette er tema som belyses i denne artikkelen.

Hvor mange drikker alkohol, hvor ofte drikker vi, og hvor mange drikker mye på en gang? Har dette endret seg over tid? Hvordan varierer alkoholbruken mellom menn og kvinner, mellom ulike aldersgrupper, og mellom andre sosio-demografiske grupper? Dette er tema som belyses i denne artikkelen.


Hovedpunkter

 • Åtte av ti har drukket alkohol siste år og halvparten har drukket 6 eller flere alkoholenheter ved samme anledning. Disse målene har vært stabile i perioden 2012-2022.
 • Selvrapportert alkoholkonsum gikk noe ned under pandemien.
 • Menn drikker mer, oftere og mer risikofylt enn kvinner.
 • Eldre drikker oftere enn yngre, men de har et mindre risikofylt drikkemønster.
 • Høyt utdanningsnivå og høy inntekt er forbundet med høyere drikkefrekvens men lavere omfang av risikofylt drikking.
 • Tre av fire drikker kun i helgene.

Det registrerte alkoholforbruket forteller hvor mye alkohol som selges og skjenkes totalt i Norge (se Alkoholomsetningen i Norge). Slike data gir imidlertid ikke informasjon om hvordan alkoholbruk fordeler seg i ulike grupper av befolkningen. For å få kunnskap om hvordan denne bruken varierer med kjønn, alder og andre kjennetegn, må vi foreta spørreundersøkelser i representative utvalg av befolkningen. I denne artikkelen benyttes selvrapporterte data fra 16-79-åringer i Norge for å beskrive hvordan alkoholbruk varierer mellom demografiske grupper i den voksne befolkningen (se for øvrig egen artikkel om «Alkoholbruk blant ungdom»).

Endringer i alkoholbruk i den voksne befolkningen?

I 2012 startet Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), i samarbeid med Statistisk sentralbyrå, en ny serie årlige befolkningsundersøkelser om bruk av rusmidler og tobakk. Dette samarbeidet ble fra 2016 overtatt av Folkehelseinstituttet (FHI). Vi gjengir her noen hovedfunn om bruk av alkohol fra undersøkelsen i perioden 2012-2022 (se beskrivelse av undersøkelsen i rapporten Rusmidler i Norge 2016, punkt 1.2 samt dokumentasjon for 2012-2022-undersøkelsene). Det gis i hovedsak resultater for 2022. Se også tabeller som viser utvikling for hele perioden 2012-2022.

I alle undersøkelsesårene var det i overkant av 90 prosent som oppga å ha drukket alkohol noen gang, mens en noe lavere andel oppga å ha drukket i løpet av de siste 12 måneder. Figur 1 viser at mer enn 8 av 10 oppga å ha drukket siste år, for hvert av årene i perioden 2012-22. I 2022 oppga 82 % at de hadde drukket siste år, og 66 % av hele utvalget svarte at de hadde drukket siste 4 uker. I alle undersøkelsesårene oppga om lag halvparten at de hadde drukket 6 eller flere enheter ved samme anledning i løpet av siste 12 måneder (figur 1). En alkoholenhet tilsvarer en flaske (0,33 l) øl eller sider/«rusbrus», ett glass vin (1,5 dl) eller en drink brennevin (4 cl). Et alkoholinntak på 6 + enheter per gang gir en klart forhøyet skaderisiko, og jo oftere man drikker så mye per gang, desto mer risikofylt er drikkemønsteret [1].

Vi har beregnet drikkefrekvens i løpet av siste 12 måneder for hele utvalget. Gjennomsnittlig drikkefrekvens har vært nokså stabil i årene 2012-22. Først fra 2015 har vi opplysninger om hvor ofte man drikker 6+ enheter ved samme anledning. Også dette gjennomsnittet (beregnet for hele utvalget) har vært stabilt i årene 2015-2022. Deltakerne i undersøkelsen i 2022 drakk i gjennomsnitt om lag 43 ganger i løpet av ett år, mens gjennomsnittlig antall ganger de hadde drukket 6+ enheter var 9.

Andel som har drukket alkohol
Figur 1: Andel (%) som har drukket alkohol, som har drukket 6+ alkoholenheter ved en og samme drikkesituasjon og gjennomsnittsfrekvens for alkoholbruk og 6+ alkoholenheter, siste 12 mnd.

 

Hvor ofte drikker vi?

I 2022 var gjennomsnittlig drikkefrekvens gjennom året 43, altså nærmere en gang i uken. Men, flertallet drakk sjeldnere enn dette. En av tre (33%) oppga at de hadde drukket én gang i uken eller oftere. Figur 2 viser en grovinndeling av drikkefrekvens fordelt på kjønn, og vi ser av denne figuren at andelen som drikker minst en gang i uken var høyere blant menn enn blant kvinner. Dette mønsteret har vært ganske stabilt gjennom hele perioden fra 2012-22. Tilsvarende stabilitet ser vi også for andelen som drakk 6+ alkoholenheter per gang minst en gang i måneden, den har variert mellom 15 % og 18 % i årene 2012 - 2022.

Drikkefrekvens siste 12 mnd.
Figur 2: Drikkefrekvens siste 12 mnd. blant kvinner og menn, prosent, 2022 (N=1947).

Forskjeller i alkoholbruk i ulike befolkningsgrupper?

Tabell 1 viser hvordan ulike aspekter ved alkoholbruk fordeler seg i ulike sosio-demografiske grupper. Alle beregninger er basert på hele utvalget. Befolkningsundersøkelsen i 2022 viste at menn drakk oftere enn kvinner, og de drakk oftere mye per gang (6+ enheter). Gjennomsnittlig drikkefrekvens var betydelig høyere med økende alder, og andel og gjennomsnittlig årsfrekvens for 6+ enheter var også høyest i de yngste aldersgruppene og avtakende med økende alder. De nevnte kjønns- og aldersforskjellene i alkoholbruk har vært rimelig stabile i perioden 2012-22.

Tabell 1. Andel som har drukket alkohol og andel som har drukket 6+ enheter per gang siste år, og gjennomsnittlig frekvens av å ha drukket og ha drukket 6+ enheter siste år, etter sosio-demografiske grupper, 2022 (N=1947).

 

 

Drukket
siste år (%)1

 

Drukket
6+ siste år

(%)1

 

Antall ganger
drukket
siste år
(gj.snitt)2

Antall ganger
drukket 6+
siste år

(gj.snitt)2

Alle

82

53

45

8

Kjønn

      Mann

      Kvinne

P<0,05

83

78

P<0,001

59

37

P<0,001

51

35

P<0,001

12

6,5

Alder

      16-24

      25-34

      35-44

      45-54

      55-64

      65-79

P<0,380

80

82

82

81

86

79

P<0,001

65

61

52

47

42

25

P<0,001

29

34

42

38

50

62

P<0,001

15

13

7

6

7

8

Bosted

      Tettbygd strøk

      Spredtbygd strøk

P<0,354

82

80

P<0,008

50

42

P<0,003

47

38

P<0,227

9

7

Region

     Oslo

      Viken

      Innlandet

      Agder og Sør-Østlandet

      Vestlandet

      Trøndelag

      Nord-Norge

P<0,001

83

77

83

78

83

90

87

P<0,026

55

43

50

45

48

56

49

P<0,001

63

46

38

42

34

49

34

P<0,035

14

11

9

10

7

8

6

Utdanningsnivå

     Grunnskole

     Videregående

     Høyskole/universitet

P<0,001

69

84

88

P<0,001

40

51

51

P<0,001

29

44

52

P<0,003

8

12

7

Inntektsgruppe (husholdn.)

      Lav 0 – 299’

      Middels 300’ – 599’

      Høy   600’ +

P<0,001

76

73

84

P<0,007

53

41

49

P<0,075

34

39

45

P<0,063

13

12

8

Sivilstand

  Ugift, skilt, Enke-/mann

  Gift/samboer

P<0,041

80

83

P<0,001

53

46

P<0,003

38

47

P<0,001

13

7

1Kji-kvadrat test,  2ANOVA/F-test

Bosted i tettbygde strøk og i Oslo var forbundet med høyere drikkefrekvens enn andre steder, og gjennomsnittlig årsfrekvens for 6+ enheter var også høyest i Oslo. Alkoholbruk varierte med sosioøkonomisk status og med sivilstand. Drikkefrekvensen var høyere med økende utdanningsnivå og inntekt og høyere blant gifte/samboende enn blant ugifte, skilte og enker/enkemenn. Sistnevnte gruppe hadde høyere andel og høyere gjennomsnittsfrekvens på inntak av 6+ enheter.

Hvor mye og hva drikker vi?

Alkoholbruk er skjevfordelt i befolkningen, noe som innebærer at en liten andel av befolkningen står for en svært stor andel av det samlete alkoholkonsumet [2]. Den tiendedelen av befolkningen som drikker mest, konsumerer om lag halvparten av det samlete konsumet [3]. Beregninger av alkoholforbruk basert på selvrapportering i spørreundersøkelser gir som regel langt lavere tall enn det som fremkommer fra omsetningstall, ofte omkring 40-50 % av omsetningstall [4]. Det ser vi også fra undersøkelsen blant 16-79 åringer i 2022. Her har vi beregnet at gjennomsnittlig alkoholbruk siste 4 uker var om lag 27 centiliter ren alkohol (tilsvarer i underkant av 3 flasker vin) (tabell 2). Hvis vi antar at disse fire ukene var representative for hele året, tilsvarer det selvrapporterte forbruket noe mindre enn halvparten av den registrerte omsetningen på 7,44 liter ren alkohol for 2021 (se Alkoholomsetningen i Norge).

Tabell 2 viser at det var stor variasjon i total alkoholmengde og konsum av ulike drikkesorter mellom sosio-demografiske grupper i 2022. Menn drakk langt mer øl og brennevin, og betydelig mer alkohol totalt enn kvinner, noe som er gjeldende for hele perioden 2012-22. Øl- og brennevinskonsumet var lavere og vinkonsumet var høyere i eldre aldersgrupper sammenlignet med yngre. Vinkonsumet var også langt høyere i Oslo enn i andre områder, og høyere for gruppene med høy utdanning og høy inntekt.

Gifte/samboere hadde et høyere vinkonsum enn andre, mens øl- og brennevinskonsum og total alkoholmengde var lavere blant gifte/samboende.

En centiliter ren alkohol tilsvarer 22,2 cl øl (4,5 % alkoholstyrke), 8,3 cl vin (12 % alkoholstyrke) og 2,5 cl brennevin (40 % alkoholstyrke). Fra tabell 2 kan vi ‘oversette’ gjennomsnittstallene for selvrapportert alkoholforbruk siste 4 uker slik: Menn rapporterte at de drakk i gjennomsnitt 8 halvlitere øl, 5 glass vin og 3,5 glass brennevin i løpet av 4 uker, mens tilsvarende tall for kvinner var om lag 2 halvlitere øl, 5,5 glass vin, og 1 glass brennevin.

Tabell 2. Beregnet alkoholmengde per drikkesort og totalt siste 4 uker, etter sosio-demografiske grupper. Centiliter ren alkohol. 2022 (N=1947)1.

 

 

Alkoholmengde

 

 

 

Øl siste 4 uker (cl)

 

 

 

Vin siste 4 uker (cl)

 

 

 

Brennevin siste 4 uker (cl)

 

 

Sider/

rusbrus

siste 4

uker (cl)

 

Total mengde alkohol siste 4 uker (cl)

Alle

11,5

9,6

3,8

1,5

26,5

Kjønn

    Mann

P<0,001

18,7

P<0,345

9,2

P<0,001

5,8

P<0,945

1,5

P<0,001

35,2

    Kvinne

4,2

10,1

1,6

1,5

17,4

Alder

    16-24

P<0,001

15,0

P<0,001

5,4

P<0,001

11,7

P<0,001

6,5

P<0,001

38,6

    25-34

15,0

6,4

3,1

1,9

26,3

    35-44

11,7

8,0

1,5

0,9

22,1

    45-54

12,5

10,1

1,5

0,4

24,4

    55-64

8,8

12,7

3,3

0,3

25,0

    65-79

6,9

14,8

2,9

0,1

24,6

Bosted

    Tettbygd strøk

P<0,110

12,0

P<0,004

10,3

P<0,626

3,9

P<0,680

1,6

P<0,014

27,7

    Spredtbygd strøk

9,6

6,7

3,3

1,4

20,9

Region

     Oslo

P<0,218

15,1

P<0,001

17,7

P<0,946

3,3

P<0,408

1,2

P<0,003

37,3

      Viken

11,2

10,0

4,0

1,5

26,6

      Innlandet

11,9

5,1

3,2

1,0

21,2

      Agder og Sør-Østlandet

10,1

9,6

4,9

1,1

25,8

      Vestlandet

10,6

7,3

3,3

1,9

23,0

      Trøndelag

13,7

10,1

3,7

2,4

29,9

      Nord-Norge

9,8

7,2

3,9

1,2

22,1

 

         

Utdanningsnivå

     Grunnskole

P<0,032

9,1

P<0,001

5,8

P<0,011

5,9

P<0,003

2,4

P<0,101

23,2

     Videregående

13,0

8,6

3,3

1,4

26,3

     Høyskole/universitet

11,8

13,6

2,7

1,0

29,1

Inntektsgruppe

      Lav 0 – 299’

P<0,398

13,1

P<0,034

5,5

P<0,981

3,6

P<0,072

2,8

P<0,419

24,9

      Middels 300’ – 599’

9,9

9,0

3,7

1,1

23,7

      Høy   600’ +

11,6

10,3

3,8

1,5

27,3

Sivilstand

      Ugift, skilt, Enke-/mann

P<0,027

13,3

P<0,001

7,3

P<0,001

6,2

P<0,001

2,9

P<0,025

29,8

      Gift/samboer

10,6

11,1

2,4

0,7

24,8

1ANOVA/F-test

Kjønnsforskjellene i selvrapportert alkoholforbruk siste 4 uker (som vist i tabell 2) er også illustrert i figur 3. Mens vin utgjorde halvparten av alkoholforbruket for kvinner (58 %), utgjorde øl om lag halvparten av alkoholforbruket for menn (53 %). De klare kjønnsforskjellene i drikkesortpreferanse ser vi gjennom hele perioden 2012-22.

Alkoholbruk siste 4 uker per drikkesort
Figur 3. Alkoholbruk siste 4 uker fordelt på drikkesort blant kvinner og menn, cl ren alkohol, 2022 (N=1947).

I figur 4 vises selvrapportert alkoholbruk siste 4 uker, da omregnet til alkoholenheter og justert for kjønn og alder (en alkoholenhet tilsvarer 0,33 l øl, 1,5 dl vin eller en 4 cl brennevin). I perioden 2012-2019 har gjennomsnittlig antall alkoholenheter ligget nokså stabilt rundt 15. I 2020, og da i starten av pandemien, ble gjennomsnittlig antall alkoholenheter redusert til om lag 12, deretter økte det noe i 2021, og i 2022 er selvrapportert alkoholbruk om lag på samme nivå som før pandemien.

Selvrapportert alkoholforbruk siste fire uker
Figur 4. Selvrapportert alkoholforbruk i løpet av de siste fire ukene; gjennomsnittlig antall alkoholenheter justert for kjønn og alder, med 95% konfidensintervall. 2022 (N=1947)..

Alkoholbruk på hverdager og på helgedager

De som drakk månedlig eller oftere ble spurt om: 1) Hvor mange av ukedagene mandag til og med torsdag drikker du vanligvis alkohol, og 2) hvor mange av helgedagene fredag til søndag drikker du vanligvis alkohol. I 2022 oppga tre av fire at de vanligvis ikke drakk på hverdager, men kun på helgedager, det vil si fredag, lørdag og søndag. De som drakk på hverdager, drakk også på helgedager, og av alle drikkesituasjoner foregikk nærmere 8 av 10 (80 %) på helgedager. Flertallet (58 %) oppga at de vanligvis drakk 1 av 3 helgedager, 33 % oppga at de pleide å drikke 2 av helgens dager, mens om lag 5 % oppga at de pleide å drikke alle tre helgedagene.

Problemfylt bruk av alkohol -AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) er et screeningsverktøy som ofte benyttes til å kartlegge risikofylt drikking (alkoholkonsum med potensial for negative konsekvenser og/eller som på sikt kan være avhengighetsskapende), og er utviklet i regi av Verdens Helseorganisasjon (WHO) [5]. AUDIT består av 10 spørsmål om forbruk, symptomer på avhengighet og konsekvenser av drikking, og det beregnes en skåre fra 0 til 40 der skåren brukes som indikasjon på hvorvidt det er behov for å iverksette tiltak, og i så fall hvilke tiltak som bør iverksettes av helsepersonell etter ulike kategorier av problembruk. Ved skåre mellom 0 og 7 er det ikke behov for tiltak. For høyere skåre anbefales følgende:

 1. Skåre 8 - 15 : Enkle råd om redusering av alkoholforbruk
 2. Skåre 16-19: Rådgiving, motiverende samtaler og oppfølging
 3. Skåre 20-40: Henvisning til spesialisthelsetjenesten, for utredning og behandling

Samlet sett hadde en av åtte i utvalget (14,5 %) en AUDIT skåre som tilsier at de burde få rådgivning og/eller oppfølging knyttet til eget alkoholbruk, ifølge WHOs retningslinjer. Dette er noe lavere enn hva som ble funnet i 2012-13 undersøkelsen, der andelen i kategorien 8+ var 17 % [6]. Også nå i 2022-undersøkelsen var de aller fleste med skåre på 8 eller over i den mildeste risikokategorien for enkle råd om redusering av alkoholforbruk (skåre 8 – 15), og 1,4 % hadde en skåre på 16 eller høyere. Vi har derfor ikke skilt mellom kategori 2 (skåre 16-19) og kategori 3 (skåre 20 -40) i det følgende. I tabell 3 vises prosentandelen som faller innenfor de tre gruppene lav skåre (0-7), risikogruppe 1 (skåre 8-15), og risikogruppe 2-3 (skåre 16-40). Andelen i risikogruppene 2-3 var større blant menn og i yngre aldersgrupper. Flere studier har vist at de som drikker mye har en tendens til å ikke delta i spørreundersøkelser [7, 8], og det er derfor grunn til å anta at andelen med et risikofylt alkoholkonsum i virkeligheten er høyere, spesielt for Risikogruppe 2 og 3.

Tabell 2. Prosentandel for 2022 som kategoriseres innen de ulike risikogruppene, (N=1913).

 


Skåre 0-7

Skåre 8 – 15 Risikogruppe 1

Skåre 16-40
Risikogruppe 2 og 3

Totalt

85,6

13,1

1,4

   Menn

79,5

18,4

2,1

   Kvinner

91,6

7,7

0,6

 

Alder

     

    16-24

66,4

29,9

3,7

    25-34

77,1

19,9

3,1

    35-44

88,3

10,8

0,8

    45-54

92,1

7,9

0

    55-64

92,3

7,0

0,7

    65-79

94,1

5,6

0,3

 

Referanser

  1. Taylor, B., et al. (2010). The more you drink, the harder you fall: a systematic review and meta-analysis of how acute alcohol consumption and injury or collision risk increase together. Drug and Alcohol Dependence, 2010. 110(1): p. 108-116.
  2. Johnstone, B. M., Rossow, I. (2009). Prevention of alcohol related harm: The total consumption model. In Krantzler, H. R., Korsmeyer, P. (Eds.), Encyclopedia of drugs, alcohol and addictive behavior (3rd ed., Vol. 4, pp. 89–92). Detroit, MI: Macmillan Publishing. 
  3. Bye, E. K., & Rossow, I. (2021). Heavy drinkers and the contexts of drinking among adults in Norway. Drug and Alcohol Dependence, https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2021.109127.
  4. Knibbe RA, Bloomfield K. Alcohol Consumption Estimates in Surveys in Europe: Comparability and Sensitivity for Gender Differences. Subst Abus. 2001 Mar;22(1):23-38. doi: 10.1080/08897070109511443. PMID: 12466667.
  5. Babor T, Higgins-Biddle J, Saunders J, Maristela M. (2001). The Alcohol Use Disorders Identification Test – Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. Department of Mental Health and Substance Dependence, World Health Organization. 2001.
  6. Torleif Halkjelsvik, Elisabet Storvoll, (2015). Andel av befolkningen i Norge med et risikofylt alkoholkonsum målt gjennom Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Nordic Studies on Alcohol and Drugs 61-71. doi: 10.2478/nsad-2014-0035
  7. Gottlieb Hansen, A. B. , Hvidtfeldt, U. A. , Grønbæk, M. , Becker, U. , Søgaard Nielsen, A. , & Schurmann Tolstrup, J. (2011). The number of persons with alcohol problems in the Danish population. Scandinavian Journal of Public Health, 39(2), 128–136. doi: 10.1177/1403494810393556 
  8. Torvik, F. , Rognmo, K. , & Tambs, K. (2012). Alcohol use and mental distress as predictors of non-response in a general population health survey: the HUNT study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 47(5), 805–816. doi: 10.1007/s00127-011-0387-3