Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Salgs- og skjenkebevillinger: kommunenes forvaltning av alkoholloven»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Salgs- og skjenkebevillinger: kommunenes forvaltning av alkoholloven

Salgs- og skjenkebevillinger: kommunenes forvaltning av alkoholloven

Her finner du aktuelle tall om norske salgs- og skjenkebevillinger, salgs- og skjenketider, samt kontroll av bevillingene.

Her finner du aktuelle tall om norske salgs- og skjenkebevillinger, salgs- og skjenketider, samt kontroll av bevillingene.


Hovedpunkter

  • Antall skjenkesteder er tredoblet i løpet av de siste 30 årene
  • Få skjenkebevillinger inndras som følge av brudd på alkoholloven

Ved siden av vinmonopolordningen og alkoholavgiftene er bevillingssystemet for omsetning av alkohol et viktig virkemiddel i norsk alkoholpolitikk. Dette er ordninger som bidrar til å begrense tilgangen til alkohol. Alkoholloven setter de ytre rammene for bevillingssystemet. Kommunene gir bevilling til salgs- og skjenkesteder, og har ansvar for den løpende forvaltningen av alkoholloven.

Salgs- og skjenkebevillingene er knyttet til 3 grupper av alkoholholdig drikke: Alkoholgruppe 1 omfatter øl, sider og rusbrus med alkoholinnhold opp til 4,7 %. Alkoholgruppe 2 omfatter øl, vin og brennevin med alkoholstyrke mellom 4,7 % og 22 %, mens alkoholgruppe 3 omfatter brennevin med alkoholstyrke mellom 22 % og 60 %.

Informasjon om kommunenes forvaltning av alkoholloven innhentes årlig for det foregående året gjennom spørreskjema til alle landets kommuner. Informasjonen fra kommunen har varierende kvalitet.

Salgsbevillinger

Salgsbevillinger for alkoholgruppe 1

Fra 2003 har det vært mulig å kjøpe alkohol i alkoholgruppe 1 i alle landets kommuner. Dette til forskjell fra 1980, da omkring halvparten av kommunene ikke hadde utsalgssted for alkohol. Salget av alkohol i alkoholgruppe 1 foregår stort sett gjennom dagligvarebutikker, men det selges også øl/sider/rusbrus gjennom andre utsalg som gårdsutsalg og lokale bryggerier og gjennom nettsalg.

Tabell 1. Salgsbevillinger for alkoholgruppe 1, etter fylke, 2021

Fylke

Antall skjenkebevillinger

Oslo

470

Rogaland

374

Møre og Romsdal

299

Nordland

306

Viken

881

Innlandet

411

Vestfold og Telemark

358

Agder

318

Vestland

664

Trøndelag

440

Troms og Finnmark

283

Totalt

4 804

Tabell 1 viser antall salgsbevillinger for alkoholgruppe 1 i 2021 fordelt på fylke.

Salgsbevillinger – alkoholgruppe 2 & 3 – Vinmonopolet AS

Monopolordningen omfatter tilnærmet alt salg av alkoholholdige drikkevarer i alkoholgruppe 2 og 3. Unntaket er gårdssalg av sider og fruktvin, som er begrenset til 15 000 vareliter per produsent per år. Det har skjedd flere store endringer i antall vinmonopol de siste 20 år. Siden 1993 er sterkøl og annen alkoholholdig drikk over 4,7 % bare tillatt solgt på Vinmonopolet. Mens det i 1990 var 106 vinmonopolutsalg, var antallet ved utgangen av 2021 økt til 339 (Tabell 3). Det er den enkelte kommune som gir bevilling til vinmonopolet om å etablere utsalgsted etter søknad, men initiativet til å opprette vinmonopol kan også komme fra kommunen.

Foruten den store økningen i antall vinmonopol, er også overgangen fra disksalg til selvbetjening en viktig endring. De første selvbetjente vinmonopol ble innført i 1999, og i 2011 var alle utsalgene selvbetjente.

Tabell 2. Vinmonopol fordelt på fylke 1980 – 2021

År

Vinmonopolutsalg

1980

92

1985

93

1990

106

1995

112

2000

140

2001

156

2002

176

2003

188

2004

195

2005

198

2006

211

2007

222

2008

239

2009

248

2010

259

2011

267

2012

278

2013

288

2014

297

2015

306

2016

315

2017

323

2018

331

2019

334

2020

337

2021

339

Skjenkebevillinger

Skjenkebevilling gis – i all hovedsak – av kommunen, mens staten gir bevilling til skjenking av alkohol på innenlands fly, tog og skip og forsvarets befalsmesser. Dette har i de senere år dreid seg om i underkant av 100 skjenkebevillinger til befalsmesser, og omkring 70 til passasjerskip. Skjenkebevilling kan gis med rett til å skjenke all alkoholholdig drikk, eller den kan begrenses til bare å gjelde drikkevarer i alkoholgruppe 1 eller til alkoholgruppe 1 og 2.

Antall skjenkesteder med kommunal bevilling er mer enn tredoblet i løpet av de siste 30 år, fra noe under 2 500 i 1980 til nesten 8 300 i 2021 (Tabell 4). Mens det i 1980 var 111 kommuner som ikke hadde skjenkested for alkohol, var antallet i 2021 redusert til 5. Det ser ellers ut til at antall skjenkesteder har stabilisert seg de senere år. Tidligere var det vanlig å kun gi bevilling til alkoholgruppe 1 eller til alkoholgruppe 1 og 2. I 1980 gjaldt dette 75 prosent av bevillingene, mens nå gir 85 prosent av bevillingene også anledning til å servere drikk i alkoholgruppe 3.

Tabell 3. Skjenkebevillinger fordelt på fylke, 2021

Fylke

Antall skjenkebevillinger

Oslo

1333

Rogaland

590

Møre og Romsdal

369

Nordland

578

Viken

1303

Innlandet

763

Vestfold og Telemark

630

Agder

439

Vestland

1047

Trøndelag

765

Troms og Finnmark

482

Totalt

8299

Tabell 3 viser skjenkesteder fordelt på fylke for 2021. Oslo hadde flest skjenkebevillinger (1333), mens Viken hadde 1303. Det var færrest skjenkebevillinger i Møre og Romsdal (369).

Selv om alle landets kommuner gir anledning til å selge øl, og så godt som alle har gitt bevilling for skjenking, blir ikke alle søknader innvilget. Fram mot midten av 2000-tallet var det imidlertid nesten ingen kommuner som avslo søknad om salgsbevilling, mens antall kommuner som ga avslag på skjenkebevillinger var noe høyere. I 2021 var det 17 kommuner som oppga at de hadde gitt avslag på søknad om skjenkebevilling. Den vanligste grunnen synes å være at krav til økonomisk vandel ikke er oppfylt.

Salgs- og skjenketider

Alkoholloven angir «normaltid» og «maksimaltid» for salg og skjenking av alkohol (se tabell 4). Dersom kommunen ikke har vedtatt salgs- og skjenketider som går utover normaltid, er det denne som skal gjelde. Kommunen har også anledning til å differensiere ved at ikke alle bevillingshavere får samme salgs- og skjenketid.

Tabell 4. Alkohollovens tidsrammer for salg

 

Salg, alkoholgruppe 1 på hverdager

Salg, alkoholgruppe 1 på lørdag og dager før helligdager

Normaltid

08.00 - 18.00

08.00 - 15.00

Maksimaltid

08.00 - 20.00

08.00 - 18.00

Salg av alkoholgruppe 1 kan skje i tidsrommet 08.00 – 18.00, med unntak av dager før søndag- og helligdager der salget skal opphøre kl. 15.00. Kommunestyret kan utvide tiden for salg til kl. 20.00 på hverdager, og kl. 18.00 på dager før søndag- og helligdager.

Salg fra Vinmonopolets utsalg kan skje fra 08.30 – 18.00, med unntak av dager før søndag- og helligdager, der salget skal opphøre kl. 15.00[1]. Åpningstider for Vinmonopolets utsalg kan imidlertid ikke være lenger enn den tiden kommunen har fastsatt for salg av alkoholgruppe 1. Salg fra Vinmonopolets butikker er ikke tillatt på søndag- og helligdager, 1. og 17. mai og julaften. De fleste kommunene har valgt å legge maksimaltid til grunn for salg av alkoholgruppe 1, det vil si til kl. 20.00 på hverdager og til kl. 18.00 på dag før helligdag (tabell 5).

Tabell 5. Kommuner fordelt på salgstid for alkoholgruppe 1 på hverdager og lørdager/dag før helligdag, 2021

Salg til kl.

Hverdager (n=344)

Lørdager/dag før helligdag (n=344)

15.00

 0

7

16.00

 0

2

17.00

0

1

18.00

6

334

19.00

1

 -

20.00

337

 -

Når det gjelder tidsrom for skjenking av alkohol, skiller alkoholloven mellom skjenketid for alkoholgruppe 1 og 2 og alkoholgruppe 3 slik det vises i tabell 6.

Tabell 6. Alkohollovens tidsrammer for skjenking

 

Skjenking, alkoholgruppe 1 og 2

Skjenking, alkoholgruppe 3

Normaltid

08.00 - 01.00

13.00 - 24.00

Maksimaltid

06.00 - 03.00

13.00 - 03.00

Noen kommuner velger å ha forskjellig skjenketid for ukedager og helg. Tabell 7 viser hvor mange kommuner som for 2021 har vedtatt de ulike skjenketidene for fredag/lørdag.

Tabell 7. Antall kommuner etter maksimaltid for skjenking på fredag/lørdag for alkoholgruppe 1 og 2 og alkoholgruppe 3, 2021

Skjenking til kl.

Alkoholgruppe 1 og 2, antall kommuner (N=344)

Alkoholgruppe 3, antall kommuner (N=344)

00:00

2

19

00:30

1

2

01:00

31

60

01:30

22

23

02:00

192

156

02:30

33

29

03:00

63

55

Som vist i tabell 7, er det langt mindre vanlig at kommuner tar i bruk lovens maksimaltid for skjenking enn for salg (jf. tabell 5). For 2021 oppgir 63 kommuner at de hadde brukt lovens maksimaltid for skjenking i alkoholgruppe 1 og 2, og 55 når det gjelder alkoholgruppe 3. Rundt halvparten av kommunene som bruker lovens maksimaltid for skjenkebevillinger, opererer med differensierte skjenketider. Dette innebærer at ikke alle skjenkesteder kan skjenke til kl. 03.00.

Tabell 8. Oversikt over når salg og skjenking av alkohol stenger i et utvalg byer, 2021

Kommune

Salgstid hverdager

Salgstid helg

Skjenketid, alkoholgruppe 1 og 2*

Skjenketid, alkoholgruppe 3*

Oslo

20:00

18:00

03:00

03:00

Bergen

20:00

18:00

02:30

02:30

Trondheim

20:00

18:00

02:00

02:00

Stavanger

20:00

18:00

03:00

03:00

Kristiansand

20:00

18:00

02:00

02:00

Fredrikstad

20:00

18:00

02:30

02:30

Tromsø

20:00

18:00

03:00

01:30

Sandnes

20:00

18:00

01:30

01:30

Drammen

20:00

18:00

03:00

03:00

Sandefjord

20:00

18:00

02:00

02:00

Sarpsborg

20:00

18:00

02:30

02:30

Skien

20:00

18:00

02:00

02:00

Bodø

20:00

18:00

03:00

03:00

Larvik

20:00

18:00

02:00

02:00

Ålesund

20:00

18:00

02:00

02:00

Arendal

20:00

18:00

02:00

02:00

Tønsberg

20:00

18:00

03:00

03:00

Porsgrunn

20:00

18:00

02:00

02:00

Haugesund

20:00

18:00

03:00

03:00

Moss

20:00

18:00

02:30

02:30

Gjøvik

20:00

18:00

02:00

02:00

Hamar

20:00

18:00

02:30

02:30

Halden

20:00

18:00

02:30

02:30

Lillehammer

20:00

18:00

03:00

03:00

Horten

20:00

18:00

03:00

03:00

Kongsberg

20:00

18:00

02:00

02:00

Molde

20:00

18:00

02:00

02:00

Harstad

20:00

18:00

03:00

03:00

Kristiansund

20:00

18:00

02:00

02:00

Steinkjer

20:00

18:00

02:00

02:00

* Noen kommuner har ulike tider på ukedager og helg. Dette er tidene for helg.

 

Selv om det er få kommuner som gjør bruk av lovens maksimaltid for skjenking, gir de fleste likevel anledning til å skjenke lenger enn lovens normaltid, som er til kl. 01:00 for alkoholgruppe 1 og 2, og til midnatt for alkoholgruppe 3.

Skjenketidene har vært endret frem og tilbake i en rekke norske kommuner. Sammenhengen mellom skjenking og utelivsvold har vært et sentralt argument i debattene rundt skjenketider i mange kommuner.

Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger

Kommunen har ansvar for kontroll av de kommunale salgs- og skjenkebevillingene. I henhold til forskrift skal salgs- og skjenkestedene kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal imidlertid kontrolleres minst én gang årlig, og kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange kontroller som den har salgs- og skjenkesteder. Kontrollørene skal ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, og kontrollen skal gjennomføres av minst to kontrollører. Skjenkekontroller kan foregå åpent eller skjult.

De fleste kommuner engasjerer private vaktselskap til å utføre salgs- og skjenkekontroll. I 2021 gjaldt dette mer enn fire av fem kommuner. Flere av de største kommunene har imidlertid egne kontrollører, dette gjelder eksempelvis Oslo og Trondheim. Det er også mange kommuner som samarbeider om gjennomføring av salgs- og skjenkekontroll, enten ved å bruke kommunalt ansatte kontrollører, eller at de går sammen om å engasjere vaktselskap.

Overtredelser og reaksjoner

Formålet med kontrollvirksomheten er å påse at bevillingshavere følger bestemmelsene om salg og skjenking av alkohol. Et mindretall av kommunene rapporterer at kontrollene har avdekket slike overtredelser.

I januar 2016 ble det innført et nasjonalt system, heretter omtalt som prikksystemet, som skal sikre at brudd på alkoholloven blir sanksjonert på samme måte i alle kommuner. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning gjelder dersom kontroll av skjenkesteder avdekker brudd på alkoholloven. Prikker tildeles skjenkestedet ut fra alvorligheten av regelbruddet. Skjenking til mindreårige gir for eksempel åtte prikker, mens brudd på reklamebestemmelsene gir én prikk. Dersom et skjenkested får tolv prikker i løpet av en toårsperiode, skal bevillingen inndras. Selv om dette er ment å minske kommunenes bruk av skjønn, er det fremdeles flere situasjoner hvor kommunen må gjøre vurderinger. Kommunene vil derfor ha ulik praksis på hvordan alkoholloven kontrolleres og brudd følges opp [1]. 

Tabell 9 viser at det i 2021 ble avdekket 377 overtredelser knyttet til salgsbevilling og 740 overtredelser knyttet til skjenkebevillinger.

Tabell 9. Antall avdekkede overtredelser knyttet til salgs- og skjenkebevillinger etter år.  2006 - 2021

År

Salg

Skjenking

2006

190

649

2007

183

608

2008

165

890

2009

188

1018

2010

225

1069

2011

445

1208

2012

627

1937

2013

491

1131

2014

380

1164

2015

418

1014

2016

559

1320

2017

529

1708

2018

438

1381

2019

487

1358

2020

378

995 

2021

377

740

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Tabell 10 viser at det mest vanlige bruddet som blir rapportert knyttet til skjenkebevillinger i 2021 var mangel på internkontroll. I 2021 gjaldt dette 21 prosent av overtredelsene knyttet til skjenkebevillingene. Manglende internkontroll vil si at salgs- og skjenkestedene ikke har gode nok rutiner for å sikre at regelverket knyttet til salg og skjenking av alkohol overholdes. Det nest vanligste bruddet var brudd på reklamebestemmelsene (17 prosent av overtredelsene). Den store nedgangen i antall avdekkede overtredelser knyttet til skjenkebevillingene skyldtes i all hovedsak en nedgang i manglende levering av omsetningsoppgave fra 313 i 2020 til 94 i 2021.

For skjenkebevillinger ble det i 2021 rapportert om 66 tilfeller av skjenking til åpenbart påvirkede personer og 82 tilfeller av åpenbart påvirket person i lokalet. Intervjuer med skjenkekontrollører viser at de kan oppleve det som problematisk å identifisere gjester som er åpenbart påvirket av rusmidler [2]. Det ble rapportert om 129 tilfeller av brudd på reklamebestemmelsene, 10 tilfeller av skjenking utover tillatt skjenketid og 2 tilfeller av skjenking til mindreårige. Ofte avdekkes flere brudd på samme skjenkested, slik at antallet avdekkede brudd kan være høyere enn antallet skjenkesteder der brudd har blitt avdekket. Kommunen er avhengig av gode avviksrapporter for sanksjonering av brudd [1].

Når det gjelder avdekkede overtredelser knyttet til salgsbevillinger, ble det i 2021 rapportert 125 tilfeller av manglende internkontroll, 89 brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk, 67 brudd på reklamebestemmelsene og 21 brudd på regler om styrer og stedfortreder. Totalt var 28 av de rapporterte overtredelsene i kategorien «annen type», og innebærer bl.a. situasjoner der det ikke var informasjon om legitimasjonsplikt og at alkoholholdig drikk ikke var tildekket etter salgsslutt. Tre tilfeller av salg til mindreårige ble avdekket.

Tabell 10. Antall overtredelser knyttet til skjenkebevillinger etter type overtredelser, i 2021

Overtredelse

Antall overtredelser i alt

Skjenking til mindreårige     

2

Brudd på bistandsplikten

1

Brudd på kravet om forsvarlig drift

12

Hindring av kontroll

3

Skjenking til åpenbart påvirket person

66

Brudd på tidsbestemmelsene

10

Brudd på reklamebestemmelsene

129

Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år

2

Brudd på alderskrav til den som skjenker alkohol

10

Åpenbart påvirket person i lokalet

82

Mangler ved internkontrollsystemet

155

Brudd på regler om styrer og stedfortreder

26

Gjentatt diskriminering

0

Gjentatt narkotikaomsetning

0

Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer

13

Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på skjenkestedet

6

Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin

1

Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket

24

Konsum av medbrakt alkohol

9

Gjester tar med alkohol ut

33

Manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist

94

Manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist

9

Annen type overtredelse 

53

Sum totalt

740

Inndragning av bevillinger

Som reaksjon på brudd på alkohollovens bestemmelser om salg og skjenking, kan kommunen inndra bevillingen for resten av bevillingsperioden eller et bestemt tidsrom. Tabell 11 viser at det i 2021 var ikke var noen inndragning av salgsbevilling, mens det var 4 inndragelser av skjenkebevillinger. Dette var lavere enn foregående år, trolig på grunn av koronapandemien.

Tabell 11. Antall inndragninger av salgs- og skjenkebevillinger og antall, 2001-2021

 

Salgsbevillinger

Skjenkebevillinger

 

Antall Inndragninger*

Antall inndragninger*

2001

6

63

2002

18

93

2003

13

77

2004

15

110

2005

21

94

2006

22

128

2007

35

153

2008

30

120

2009

13

96

2010

20

110

2011

19

101

2012

10

106

2013

17

115

2014

8

102

2015

12

125

2016**

1

25

2017

2

29

2018

1

32

2019

2

20

2020

0

9

2021

0

4

Det er viktig å forankre forvaltningen av alkoholloven i kommunenes planverk. Alkoholpolitiske handlingsplaner bør utnytte det forebyggingspotensialet som ligger i bevillingspolitikken [3].

Fotnoter

[1] Nye regler for åpningstider for Vinmonopolet ble innført 20. september 2020. Utsalgene kan nå ha åpent fra kl. 10 til 16 på lørdager.

Referanser

  1. Wigenstad, S., Buvik, K., & Baklien, B. (2017). Samhandling, samarbeid og skjenking. Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet. Oslo: Folkehelseinstituttet.
  2. Buvik, K., & Baklien, B. (2014). Street-level alcohol policy: assessing intoxication at drinking venues in Oslo. Drugs: Education, Prevention and Policy, 21(5), 380-387.
  3. Baklien, B., & Krogh, U. (2011). Prosessen, planen og politikken – Rusmiddelpolitiske handlingsplaner (SIRUS-rapport 2/2011). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.