Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Informasjon til tilsynsmyndighet om tilsyn med skadedyrbekjempelse

Publisert Oppdatert


Kommunene skal føre tilsyn med skadedyrkjemperne. Tilsynet kan foregå på ulike måter, for eksempel som uanmeldt eller forhåndsmeldt tilsyn. Informasjonen på disse sidene er ment som hjelp til deg som skal føre tilsyn med skadedyrbekjempelse.


Har du funnet en feil?

Det finnes ulike typer tilsynsmetoder ettersom hva tilsynet ønsker å kontrollere eller avdekke. Ved tilsyn med skadedyrbekjempelse er både uanmeldte tilsyn og forhåndsmeldte tilsyn vanlig.

Ved et forhåndsmeldt tilsyn blir det avtalt et møtetidspunkt mellom firmaledelse og tilsynsmyndighet. Målet for tilsynsmyndighet er ikke å ”henge ut” firmaet, men å kontrollere at firmaet drives forsvarlig og hjelpe det med å bli bedre dersom feil og mangler avdekkes. Ved et tilsyn kan tilsynsmyndigheten intervjue ansatte, gå igjennom internkontrollen til virksomheten og gå på befaring der skadedyrbekjempelsen har funnet sted. Tilsynsmyndighet kan for eksempel sjekke dokumentasjon på:

  • Om internkontroll utøves (Skadedyrforskriften § 5-1)
  • Protokoll over bekjempelsestiltak (Skadedyrforskriften § 3-5)
  • Nabovarsel (Skadedyrforskriften § 3-4)
  • Sikkerhetsdatablad for brukte kjemikalier
  • Meldinger om bruk av gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding»
  • Kontrakt mellom bekjemper og kunde
  • Lister over ansatte/ godkjenningsliste fra Folkehelseinstituttet

Etter tilsynet skriver tilsynsmyndighet en rapport der bl.a. eventuelle avvik (manglende dokumentasjon fra firmaet) framkommer. Tilsynsmyndighet kan gi pålegg for å sikre at avvik lukkes. Firmaet må rette opp eventuelle avvik og bekrefte dette overfor tilsynsmyndighet. Dersom firmaet ikke gjør dette, kan kommunen bl.a. ilegge firmaet tvangsmulkt (Skadedyrforskriften § 5-4) som pressmiddel for å få ordnet opp i feil det gjør.

Dersom kommunen avdekker graverende feil og mangler kan kommunen melde ifra til Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har myndighet til å trekke godkjenninger.

Kurs om tilsyn med skadedyrbekjempelse

Folkehelseinstituttet tilbyr kurs om kommunalt tilsyn med skadedyrbekjempelse for de som skal drive tilsyn med skadedyrbekjempelse.

Veileder for tilsyn med skadedyrbekjempelser

Som en hjelp til å komme igang med tilsyn av skadedyrbekjempelse er det utarbeidet en veileder. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Tilsynsmyndighet i kommunene, Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Eksempler på sjekklister

Eksempler på andre sjekklister som kan benyttes ved tilsyn finner du her:

Sistnevnte sjekkliste bygger på sjekklisten utarbeidet av Miljørettet helsevern i Sarpsborg kommune, men har i tillegg tatt med utdrag fra forskrift om skadedyrbekjempelse.

Etter at tilsynet er gjennomført utarbeider tilsynsmyndigheten en revisjonsrapport. Her redegjøres det bl.a. for eventuelle avvik som er avdekket ved tilsynet. Vi har tatt med et eksempel på en revisjonsrapport. I rapporten er opprinnelige navn endret eller fjernet.