Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt)

Artikkel

Felt fra dataskjermer m.m. (lavfrekvente felt)

Det anbefales ikke å sitte permanent foran en dataskjerm hele dagen, fordi dette belaster både øyne og muskelskjelett. Slike belastninger kan i annen omgang føre til indirekte helseskader.

Det anbefales ikke å sitte permanent foran en dataskjerm hele dagen, fordi dette belaster både øyne og muskelskjelett. Slike belastninger kan i annen omgang føre til indirekte helseskader.


Innhold på denne siden

Innledning

Den nedre delen av frekvensene i kHz-området kalles gjerne den lavfrekvente delen av det elektromagnetiske spekteret. Da dataskjermene ble introdusert i stor stil (katodestrålerør, CRT på engelsk) meldte det seg en del helseproblemer. Det elektromagnetiske feltet fra skjermene ble tidlig mistenkt som ansvarlig for problemene. Senere har det vært gjennomført mange undersøkelser for å avgjøre hvorvidt denne mistanken har vært berettiget.

Eksponering

Bruken av dataskjermer har økt enormt de siste 15 årene. Den siste generasjonen dataskjermer, såkalte flatskjermer, er bygget opp av flytende krystaller og har omtrent helt erstattet CRT.

Helseeffekter

Det anbefales ikke å sitte permanent foran en dataskjerm hele dagen, fordi dette belaster både øyne og muskelskjelett. Slike belastninger kan i annen omgang føre til indirekte helseskader. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til hvorvidt det er sammenheng mellom hudplager og dataskjermarbeid. Et annet meget aktuelt tema har vært muligheten for økt risiko for svangerskapskomplikasjoner. Forskningen konkluderer i dag med at man ikke finner noen sammenheng mellom slike helseskader og arbeid ved dataskjerm under svangerskapet.

Feltene rundt en dataskjerm (selv en CRT) er så svake at det er vanskelig å tenke seg noen klar årsakssammenheng ved disse helseplagene. Imidlertid er kunnskapene om prosessene fortsatt noe mangelfulle. En kan fortsatt ikke utelukke at enkelte personer er spesielt følsomme for svake elektromagnetiske felt og at de derfor erfarer plager ved dataskjermarbeid.

Hudplager

Den mest vanlige rapporterte helseeffekten fra CRT-skjermer er hudproblemer som kløe og rødflammethet. Plagene oppstår i mange tilfeller kort tid etter skifte til nytt utstyr, f.eks. ny skjerm, eller når personen første gang begynner å arbeide ved en dataskjerm. Symptomene kan også utvikle seg gradvis over tid. Undersøkelser støtter ikke oppunder teorien om at de elektriske feltene foran en CRT-skjerm kan bidra til slike problemer.

Enkelte arbeidstakere klager over hodepine, tretthet, svimmelhet og andre nerverelaterte symptomer i forbindelse med arbeid ved dataskjermer. Undersøkelser i kontormiljø tyder også på at slike plager delvis også kan henge sammen med stress og andre faktorer i kontormiljøet.

Svangerskapsutfall

Det er foretatt en rekke studier av risiko for uheldig svangerskapsutfall som følge av arbeid foran dataskjermer og stråling fra skjermen. Igjen er det magnetfeltene fra CRT-skjermer som har vært mistenkt som årsaksfaktor. Forsøk med dyr og befolkningsstudier har vært gjennomført for å studere disse mulighetene. Konklusjonen er at man ikke har kunnet påvise at det er noen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og arbeid ved skjermterminal i løpet av svangerskapet.

Risikokarakterisering

Det er vanskelig å angi noen risiko for helseskader fra stråling fra CRT-skjermer, siden årsakssammenhengen er uklar. Forekomsten av antatte eller påståtte helseproblemer varierer sterkt fra land til land. I Sverige har problemene fått spesielt stor oppmerksomhet. Ifølge en interesseforening for overfølsomhet overfor elektrisitet rammes mange tusen mennesker. En tilsvarende forening finnes også i Norge.

Normer/grenseverdier/standarder

Den internasjonale strålevernorganisasjonen for ikke-ioniserende stråling - The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) - har gitt retningslinjer med anbefalte grenseverdier for eksponering for lavfrekvente felt (12); se også kapitlet om RF-felt (B.9.6). De internasjonale (og de få nasjonale) hygieniske grenseverdiene som er foreslått for lavfrekvente elektriske og magnetiske felt ligger langt over de feltstyrker som er aktuelle fra en dataskjerm.

Direktoratet for arbeidstilsynet har utarbeidet en forskrift for arbeid ved dataskjerm, fastsatt 15.12.1994. Forskriften sier bl.a. at stråling skal reduseres til et ubetydelig nivå.

Praktiske råd i forbindelse med enkeltsaker og generell forebygging

For dataskjermer spesielt har svenske myndigheter fastsatt tekniske normer som minimaliserer stråling fra - og felt rundt - dataskjermer. Disse normene er bare aktuelle for CRT-skjermer, siden flatskjermer er omtrent helt uten strålingsfelt. Uavhengig av rent yrkeshygieniske forhold vurderte man det som hensiktsmessig å ha normer som minimaliserer eksponering fra slik apparatur. Det innebærer retningslinjer for testing av CRT-skjermer anbefalinger om at det statiske og tidsvariable feltet rundt dataskjermer skal holdes under visse grenser (populært kalt MPR II eller MPR-90).

Kravene er realistiske og teknisk gjennomførbare, og produsentene har tatt hensyn til dem. Dette har ført til at de fleste skjermer på markedet i dag er såkalte “lavtstrålende”, dvs. de oppfyller verdiene gitt i denne standarden, på tross av at testing av utstyr i hht. standarden er frivillig. Verdiene gitt i denne tekniske standarden er langt lavere enn internasjonalt anbefalte biologiskbaserte grenseverdier. Den svenske tjenestemannsorganisasjonen TCO har med utgangspunkt i MPR-90 lagd sine egne krav, siste versjon TCO `03.

I og med innføringen av flatskjermteknologien er strålingsproblemet knyttet til dataskjermer antakelig minimalt. Det må likevel minnes om at langvarig og konsentrert arbeid foran dataskjermer kan ha uheldig påvirkning på kroppen – spesielt øynene. Ergonomiske tilpasninger har derfor nå sannsynligvis større betydning enn tiltak for å minimalisere den elektromagnetiske strålingen.