Hopp til innhold

Støy på jobb øker risikoen for hørselstap

Publisert Oppdatert

Industriarbeider
Foto: Colourbox

Hørselstap er til en viss grad forbundet med hvilket yrke man har, og spesielt for menn over 45 år. En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at menn som er bygg- og anleggsarbeidere, verkstedmekanikere, linjemontører, trearbeidere, gruvearbeidere, sjømenn (dekksmannskap), maskin- og motorreparatører og offiserer har dårligst hørsel.


Hopp til innhold

  • Relaterte saker


Illustrasjonsfoto, øre, nærbilde. Colourbox
Illustrasjonsfoto, øre, nærbilde. Colourbox

- Dette skyldes nok for en stor del at disse yrkesgruppene er mest støyutsatte. Det viste seg også at det var en effekt av yrke selv etter at vi har tatt hensyn til selvrapportert støyeksponering i jobben. Dette tyder på at også andre yrkesrelaterte faktorer kan ha en betydning, slik som vibrasjoner, løsemidler og yrkesrelaterte sykdommer, sier avdelingsdirektør Bo Engdahl ved Folkehelseinstituttet.

Ikke yrkesrelaterte faktorer som fritidsstøy, ørebetennelser og hodeskader viste seg ikke å være en forklaring på hvorfor noen yrker er mer utsatte enn andre. Utdanning og inntekt reduserte effekten av yrke noe som skulle tilsi at i hvert fall noe av effekten skyldes sosiale ulikheter i helseadferd.

Viktige funn for å vurdere forebyggende tiltak

De mest utsatte yrkesgruppene hadde et gjennomsnittlig hørselstap på ca. 10 dB i forhold til det som er normalt for alderen med en ca. dobbelt så stor forekomst av invalidiserende hørselstap.

Det yrkesrelaterte hørselstapet kommer i tillegg til et aldersbetinget hørselstap.

- Konsekvenser for den enkelte kan være vansker med å oppfatte tale og andre lydsignaler særlig i bakgrunnsstøy og under dårlige akustiske forhold samt vanskeligheter med å forstå tale via radio, TV, telefon og andre lydkilder hvis kvaliteten er dårlig, sier Engdahl.

Studien viser at effekten av yrke var størst hos de eldste, noe som selvfølgelig kan skyldes at de har vært støyeksponert lengst. Det kan også skyldes at støy på arbeidsplassen er blitt redusert, og at arbeidstakere er blitt flinkere til å beskytte seg mot støy ved for eksempel bruk av hørselsvern.

Forskerne fant små effekter av yrke på hørselen til kvinner, noe som skulle tilsi at kvinner er mindre utsatt for støy i arbeidslivet. Yrkene som er hyppigst forbundet med hørselstap er også for en stor del mannsdominerte.

- Disse resultatene kan være nyttige for å vurdere hvilke yrker som har høyest risiko for hørselstap, og hvor det er aktuelt å gjøre nærmere undersøkelser med tanke på forebyggende tiltak, sier Engdahl.

Datamaterialet

Dataene i denne undersøkelsen er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som er en del av HUNT.

I 1995 ble alle innbyggere over 19 år i 17 av de 24 kommunene i Nord-Trøndelag invitert til å bli med i Hørselsundersøkelsen, som ble utført av Folkehelseinstituttet. Resultater fra 49 948 personer i hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag ble i studien koblet med data om yrke og utdanning fra Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelsen viser altså at type yrke til en viss grad er forbundet med hørselstap, spesielt for menn over 45 år. Resultatene ser ut til å vise at særlig støy, men også andre faktorer knyttet til arbeidet har betydning. Gjennomsnittlig hørselstap kontrollert for alder ble estimert for ca. 100 av de største yrkesgruppene.

I undersøkelsen ble hørsel målt audiometrisk. Dette gjøres ved å presentere et stort antall av lyder av ulik styrke og frekvens på hvert av ørene til deltakerne. Den som ble undersøkt, trykker på en knapp når han/hun oppfattet lyden. Ved gjentatte forsøk finner man ut hvor svake lyder som blir oppfattet for de ulike frekvensene og for hvert av ørene. Deltakerne besvarte dessuten spørreskjemaer med opplysninger om støypåvirkning og andre mulige risikofaktorer for hørselstap, blant annet om de hadde hatt gjentatte ørebetennelser som barn eller senere.

Referanse

Engdahl B, Tambs K. Type of occupation and the risk of hearing loss. Results from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Scand J of Work, Environment & Health (Published online in advance of print 2009).