Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Støykilder og støydempende tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Støykilder og støydempende tiltak

Artikkel

Innendørs støykilder og støydempende tiltak

Støy inne i bygninger som for eksempel barnehager, skoler og boliger, kan skyldes ulike tekniske installasjoner, støy utenfra eller andre kilder. En rekke tiltak kan gjøres for å dempe støy.

lydisolerende skumplater til vegg
Lydisolerende skumplate til vegg. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Støy inne i bygninger som for eksempel barnehager, skoler og boliger, kan skyldes ulike tekniske installasjoner, støy utenfra eller andre kilder. En rekke tiltak kan gjøres for å dempe støy.


Innhold på denne siden

Støy fra tekniske installasjoner

Støy fra tekniske installasjoner kan omfatte blant annet sus og lavfrekvent støy fra ventilasjonsaggregat som forplanter seg gjennom ventilasjonskanalene, sus fra tilluftsventiler, avtrekksventiler og kanalnett, samt støy fra PC-er, kopimaskiner og ligenende, lysarmatur, varmepumper og andre tekniske installasjoner.

Ventilasjonsstøy skyldes ofte dårlig planlegging og/eller utførelse av ventilasjonsanlegget og bør kunne unngås. Eksisterende støysituasjoner kan også løses forholdsvis enkelt ved utbedring av anlegget, for eksempel ved å montere “lydfeller” på kanalene, omregulere ventilasjonsanlegget eller montere vibrasjonsdempere under aggregatet for å redusere strukturstøy.

Byggeforskriftene har klare bestemmelser om støy fra tekniske installasjoner. Dette gjelder både støynivået innendørs og utendørs. I tillegg har ventilasjonsbransjen egne retningslinjer for støy.

Støyoverføring mellom rom og etasjer

Utilstrekkelig lydisolering mellom rom og mellom etasjer kan gi overføringer av støy. Dette kan være musikk, trinnlyd, støy fra vaskerom og tekniske rom, eller forstyrrende lyd mellom klasserom eller kontorplasser.

Tiltak for å dempe og fjerne støy

Lydisolering mellom rom

Lydgjennomgangen mellom rom kan reduseres ved lydisolering av skillekonstruksjoner eller ved isolering av selve lydkilden. Man skiller mellom luftlydisolasjon, som skal dempe støy som overføres via lydbølger i luft, og trinnlydisolasjon som skal dempe strukturlyd, det vil si støy som overføres via fast stoff.

Bedre planlegging av bygg

Byggeforskriftene setter krav til lydisolasjon mellom rom. Det bør tas hensyn til lydgjennomgang når et bygg planlegges, blant annet ved innbyrdes plassering av rom med støyende aktiviteter i forhold til rom som krever et lavt lydnivå.

Flater som glass og andre harde overflater reflekterer lydbølger. Det er viktig at man tar hensyn til lydrefleksjon når et bygg planlegges og utformes.

Lydkilden kan isoleres

Kildeisolering er ofte enklere enn å isolere vegger, gulv etc. i selve bygget. Støyende maskiner, vifteaggregat og avkast fra ventilasjonsanlegg kan for eksempel bygges inn med støydempende materiale. For å hindre at strukturlyd og vibrasjoner overføres fra vifteaggregat, blir disse ofte satt på støydempende underlag av gummi eller lignende.

Tiltak for akustisk demping/etterklangstid

Manglende akustisk demping i rom der det er støyende aktiviteter kan føre til at støynivået i rommet blir høyt. Dårlig akustisk utforming av for eksempel et undervisningsrom kan føre til at kommunikasjonen blir dårlig ved at tale og lignende ikke når fram til tilhørerne. Dette er et spesielt stort problem for hørselshemmede.

Ofte kan mye gjøres ved å bedre de akustiske egenskapene i rommet. Lydabsorbenter, som perforerte plater, tekstiler med videre, kan monteres på tak eller vegger og dermed bidra til å få mindre etterklang i rommet. Det lydabsorberende materialet må imidlertid ikke være slik at det forverrer luftkvaliteten ved å avgi støv eller fiber, eller ved å fungere som “lagerplass” for dette.

I klasserom har også utforming av stoler og bord innvirkning på det akustiske miljøet. Ofte er det støy fra elevene selv som er til størst besvær.

Valg av gulvbelegg

Gulvbelegget er viktig for støynivået både fordi det kan reflektere mye lyd, og fordi det kan skapes støy når man går på det. Ønsket om lavt støynivå er en årsak til at teppegulv ofte har vært valgt i skoler og kontorlandskaper. Det bør utvises varsomhet ved bruk av teppegulv eller andre typer nye gulvbelegg, særlig i skoler og barnehager, med mindre særskilte behov gjør at teppegulv er å foretrekke. Det finnes myke, støtdempende belegg som er gode alternativer til teppegulv.

Tiltak mot utendørs støy

Problemer knyttet til utendørs støy kan skyldes kraftige eksterne kilder (veitrafikk, industri, tekniske installasjoner som vifter og lignende), dårlig lydisolering og støy via åpne vinduer.

Vanlige tiltak mot veitrafikkstøy er støyskjerming og fasadeisolering (støyisolerende vinduer og lignende). Bygninger bør planlegges slik at rom med behov for lavt støynivå (soverom, undervisningsrom etc.) ikke vender ut mot sterkt trafikkert vei eller lignende.

Ofte kan det være behov for å installere balansert ventilasjonsanlegg i støyutsatte bygninger for å redusere behovet for å lufte via vinduer.

Feil plasserte varmepumper har skapt mye sjenerende støy for naboer.

Mer informasjon