Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Nasjonal vannvakt: 21 07 88 88

Folkehelseinstituttet har døgnbemannet rådgivningstjeneste til vannverk som trenger råd og hjelp ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen. Her finner du råd for vannverk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nasjonal vannvakt er en døgnbemannet rådgivningstjeneste for vannverk som trenger råd og støtte ved akutte hendelser som kan påvirke vannforsyningen og medføre helsemessige konsekvenser for befolkningen. Telefonnummeret er 21 07 88 88.

Vannvakt_logo.jpg

Nasjonal vannvakt tilbyr faglig støtte fra personer med erfaring fra vannverksdrift og krisehendelser. Rådgivningen er dessuten rettet mot å vurdere smittepotensial ved mikrobiologisk forurensning og akutt helsefare ved kjemikalieforurensning. Nasjonal vannvakt er del av et kompetansenettverk innen drikkevannshygiene, vannforsyning, toksikologi, epidemiologi og mikrobiologi.

Rådgivingen skal bidra til å gi vannverk grunnlag for å iverksette tiltak i en situasjon der leveringssikkerhet eller drikkevannskvalitet er truet. Nasjonal vannvakt skal ikke overta håndteringen og koordineringen av hendelsen. Således endres ikke gjeldende roller, ansvar og etablerte varslings- og beredskapsrutiner.

Bakgrunn

Økt fokus på sårbarhet og beredskap i samfunnet ledet til NOU 2006:6 «Når sikkerheten er viktigst», hvor vann og avløp ble fremhevet som kritisk infrastruktur. Etablering av et «krisestøttenettverk» som kan bistå det enkelte vannverk med faglige råd i en krisesituasjon var en av anbefalingene på VA-området. Norge sluttet seg til WHO/UNECEs «Protokoll for vann og helse» i 1999. Regjeringen fastsatte «Nasjonale mål for vann og helse» i mai 2014, og her ble «krisestøtteenhet» for vannverk angitt som eksempel på et konkret tiltak. Stortingsmelding 19 (2014-2015) «Mestring og muligheter» har et eget kapittel om drikkevann. I 2016 bevilget Stortinget penger til etablering av en nasjonal krisestøtteenhet for vannverk, med en vaktordning som skulle være operativ fra 2017.

Organisering

Vaktordningen har fått navnet Nasjonal vannvakt og er bemannet av personer fra Folkehelseinstituttet og vannverksbransjen med kompetanse innen vannhygiene, vannforsyning vannverksdrift og krisehåndtering. Folkehelseinstituttet administrerer ordningen, og Norsk Vann bistår med å rekruttere personer fra vannverksbransjen.

Tjenesten er ment for situasjoner som går ut over det vannverket normalt klarer å håndtere. I spesielle tilfeller kan Nasjonal vannvakt i tillegg til det overnevnte bidra med:

  • Informasjon om helsefarlige agens ved trusler.
  • Råd om hvordan situasjonen bør kommuniseres overfor media og allmennheten.
  • Bistand på stedet.

Ved kontakt med Nasjonal vannvakt forutsettes det at henvendelsen er forankret hos vannverkets leder eller delegert representant. Ved behov for rådgiving vedrørende drikkevann og drikkevannsforsyning i mindre akutte situasjoner, skal FHI via sentralbord (21 07 70 00), Mattilsynet (22 40 00 00) eller fagkompetanse i vannverkets nærområde kontaktes.

 

Relaterte saker

Mattilsynet