Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Normer, grenseverdier og standarder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Normer, grenseverdier og standarder

Artikkel

Normer, grenseverdier og standarder

Ansvar for å ta imot husholdningsavfall ligger hos kommunen, som også skal legge forholdene til rette for mottak av mindre mengder farlig avfall. Næringslivet er ansvarlig for sitt eget avfall.

avfallshåndtering
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ansvar for å ta imot husholdningsavfall ligger hos kommunen, som også skal legge forholdene til rette for mottak av mindre mengder farlig avfall. Næringslivet er ansvarlig for sitt eget avfall.


Avfall er generelt regulert av forurensningsloven som bl.a. definerer de forskjellige avfallstypene omtalt foran, og spesielt i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (1).

Denne forskriften regulerer bl.a. hva som skal regnes som farlig avfall, hvordan det farlige avfallet skal oppbevares, og plikter for avfallsbesitter og avfallshåndterere. Les mer om de pliktene som gjelder for de ulike bransjer på nettsiden

Avløpsvann

Miljøverndepartementets avløpsregelverk gir en helhetlig og mer effektiv regulering av avløpsområdet. Regelverket omfatter alle utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Regelverket innebærer endringer for både Fylkesmannens og kommunens arbeid innen avløpsområdet. Fylkesmannen må håndheve nye rense- og kontrollkrav for avløpsanlegg i større tettbebyggelser. Kommunen får økt forurensningsmyndighet og må håndheve nye rense- og kontrollkrav for avløpsanlegg i mindre tettbebyggelser. Kommunen må også forholde seg til:

  • nytt saksbehandlingssystem
  • å kunne stille krav til virksomhet som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg
  • at det er krav til analyse av miljøforurensninger i avløpsvannet for de 50 største avløpsanleggene i Norge
  • at kommunen blir forurensningsmyndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann i mindre tettbebyggelser og må innføre ny saksbehandling for utslippssøknader
  • at Fylkesmannen blir forurensningsmyndighet for utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser.

Krav i EUs avløpsdirektiv blir integrert i standardkravene i forurensningsforskriften. Det blir et generelt forbud mot utslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett. Kommunen kan fastsette unntak fra forbudet ut fra forskriften.

Slam

Avløpsvann fra husholdninger og industri føres via det offentlige avløpsnettet til renseanlegg. I renseanlegget skilles det ut avløpsslam. Det organiske materialet, næringssaltene og forurensningene som trekkes ut av avløpsvannet under rensing, blir igjen i avløpsslammet. 

Slam fra rensing av avløpsvann er en viktig og næringsrik ressurs. Slammet blir brukt til jordforbedring i jordbruket, på grøntarealer eller levert til jordprodusenter. Hvis avløpsslam ikke blir behandlet og disponert riktig, kan det forårsake forurensning. Dette kan skje i form av avrenning til vann, forurensning av jord eller utslipp til luft av lukt og klimagassen metan. Før slammet kan brukes, må smittestoffer og lukt fjernes. Vanlige behandlingsmetoder for slam er kompostering eller utråtning med produksjon av biogass.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 

Avløpsslam kan inneholde sykdomsfremkallende organismer og kan føre til forurensninger. Håndtering og bruk av avløpsslam er derfor regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. I forskriften er det blant annet stilt krav til hvor mye tungmetaller avløps­slammet kan inneholde. Forskriften begrenser også mengde avløpsslam som kan brukes per arealenhet når avløpsslam brukes i jordbruket. Myndigheten deles mellom Miljødirektoratet og Mattilsynet via de lokale jordbrukskontorene i kommunen.

Tungmetaller i avløpsslam

Tungmetallene i avløpsslam kommer fra ulike kilder. Industri vil ofte være den største enkeltkilden. Husholdningene bidrar også med betydelige mengder. For bly kan husholdningene bidra med så mye som 80 prosent og for kadmium 40 prosent av totalmengden i slammet.

Det er gjennomført en kartlegging av kildene til miljøgifter i avløpsvann og slam (2).

Det forventes at innholdet av miljøgifter i avløpsslam vil reduseres ytterligere når bruken av mange miljøgifter reduseres.

  • Avløp (Miljødirektøratet.no)

Referanser

  1. Klima- og miljødepartementet. (2004). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  30.04.2014.
  2. Miljødirektoratet. (2012). Noen miljøskadelige stoffer i avløpsslam – forekomst og miljørisiko. [internett], TA-3005. [37 s.].