Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mor-barn-vennlig sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Mor-barn-vennlig sykehus

Artikkel

Mor-barn-vennlig sykehus

WHO/Unicef gjennomgikk i 2017 kunnskapsgrunnlaget for “Ti trinn for vellykket amming”. Disse ble revidert og oppdatert. Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementeringsforslag og kriterier til hvert trinn. Nasjonal kompetansetjeneste for amming gjennomfører jevnlig evaluering av føde/barsel avdelingene for resertifisering som godkjente Mor-barn-vennlige sykehus.

nybakt mor som ammer sitt barn i en sykehusseng, med veiledende helsepersonell ved sin side
Illustrasjon: FHI

WHO/Unicef gjennomgikk i 2017 kunnskapsgrunnlaget for “Ti trinn for vellykket amming”. Disse ble revidert og oppdatert. Den nye versjonen er bearbeidet for norske forhold og inneholder forklaring, implementeringsforslag og kriterier til hvert trinn. Nasjonal kompetansetjeneste for amming gjennomfører jevnlig evaluering av føde/barsel avdelingene for resertifisering som godkjente Mor-barn-vennlige sykehus.


Innhold på denne siden

Mor-barn-vennlig standard: "Ti trinn for vellykket amming"

WHO/Unicef gjennomgikk i 2017 kunnskapsgrunnlaget for “Ti trinn for vellykket amming”. Temaet til hvert trinn er uforandret, men ordlyden er oppdatert i tråd med evidensbaserte retningslinjer og global folkehelsepolitikk. Ten steps to successfull breastfeeding (WHO/UNICEF). 

Prosessen er beskrevet i WHO`s dokument 2017, og implementeringen i WHO`s dokument 2018.

WHO/UNICEFs oppdaterte “Ti trinn for vellykket amming” er oversatt, revidert og tilpasset norske forhold.

Kortversjon

Kortversjon – til oppslag i avdelingen eller som del av  informasjonsmateriell til mødrene/familiene.

Fullversjon

Ti trinn for vellykket amming danner grunnlaget for godkjenning som Mor-barn vennlig sykehus.

Sertifisering/resertifisering av Mor-barn-vennlige sykehus 

Nasjonalt kompetansetjeneste for amming har ansvar for å sertifisere og re-sertifisere føde/barselavdelinger som ønsker godkjenning som Mor-barn-vennlig (MBV) sykehus. MBV evaluering registrerer om sykehusene følger “Ti trinn for vellykket amming” og innfrir kriteriene til MBV standard.

Re-evaluering 2020/21

Siste re-evaluering foregikk i 2020/21 og omfattet sykehus som utfører keisersnitt. Lokal rapport er sendt til hvert enkelt sykehus, i tillegg til den landsomfattende rapporten (pdf)

Evalueringen har fokusert på:

 • svar fra mødre forløst med keisersnitt.
 • personalets registrering av amming og bruk av tillegg / MME (morsmelkerstatning).
 • spørsmål til personalet om WHO koden for markedsføring av MME og tilskuddsblandinger, opplæring og ammekunnskap.

Resultater

Resultatene tyder på at mange sykehus har utfordringer med å følge standardene for Mor-barn vennlig sykehus, "Ti trinn for vellykket amming", når det gjelder sectio-forløste mødre og deres barn.

Trinn 6. Ikke gi morsmelkernærte nyfødte noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk unntatt når det er medisinsk grunn til det.

 • 57 % av sectio-forløste barn får MME på barsel. En stor andel av disse barna får det av en ikke medisinsk grunn.
 • 61 % av personalet oppgir at de selv eller kolleger gir MME uten en medisinsk grunn.
 • 64 % av personalet svarer at de følger retningslinjene for bruk av MME.

Trinn 4. Sørge for at mor og barn kan ha uforstyrret hud–mot-hud kontakt og støtte mødrene i å komme i gang med ammingen så snart som mulig etter fødselen.

 • 61 % av sectio-forløste mødre som fikk epidural / spinal bedøvelse (planlagt og akutt) fikk holde barnet sitt hud–mot-hud rett etter fødselen eller innen fem minutter.
 • 36 % av mødrene fikk ha barnet hos seg i en time eller mer, første gang de fikk barnet til seg.
 • 49 % av mødrene ammet innen den første timen etter epidural /spinal (planlagt og akutt sectio).

For å beholde sin godkjenning som Mor-barn-vennlig sykehus må de aktuelle sykehus forbedre praksis og rutiner til sectio-forløste mødre frem til neste re-evaluering.  

Oppsummering

For å beholde sin godkjenning som Mor-barn-vennlig sykehus må de aktuelle sykehus forbedre praksis og rutiner til sectio-forløste mødre frem til neste re-evaluering.

Revideringsprosessen 2017/18

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger. 

Dette initiativet er nå blitt en standard. 

Trinnene er inndelt i: 

 • Administrativ del, trinn 1-2.
  • sikrer at omsorgen gis systematisk, planmessig og etisk forsvarlig.
 • Klinisk praktisk del, trinn 3-10 
  • kriterier for individuell omsorg av mor og barn

Kunnskapsgrunnlag – 20 punkter om amming

WHO har definert hvilke krav som stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de evalueres ut fra. Kravet til opplæring er endret fra å være et krav om 20 timer teori og 3 timer praksis til å ha kunnskap om de 20 punktene.

Medisinske kriterier for bruk av tillegg på barsel

Trinn 6. Ikke gi morsmelkernærte nyfødte noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk unntatt når det er medisinsk grunn til det. 

Tilleggsinformasjon

 • WHO har publisert anbefalte indikatorer for å evaluere sykehusenes kliniske praksis relatert til amming. Partus vurderer å oppgradere sitt barselprogram, slik at man får registrert viktige nøkkelfaktorer og sikrer kontinuerlig statistikk.
 • Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/2002-2003) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEFs Ti trinn for vellykket amming.

WHO-koden

Mor-barn-vennlige sykehus skal følge WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger og relevante resolusjoner fra Verdens helseforsamling 

"Ti trinn for vellykket amming"-plakater

Plakater av "Ti trinn for vellykket amming" godkjent for bruk på føde/barselavdelingene.  

 • Ti trinn for vellykket amming, samlet og for hvert trinn (pdf)
  • Trinn 1 Ammeprosedyre
  • Trinn 2 Personalets kunnskap
  • Trinn 3 Svangerskapsomsorg
  • Trinn 4 Omsorg rett etter fødsel
  • Trinn 5 Veilede mødre
  • Trinn 6 Tillegg
  • Trinn 7 Sammen 24 timer i døgnet
  • Trinn 8 Selvregulering
  • Trinn 9 Tåteflasker og smokker
  • Trinn 10 Utreise 

Godkjente Mor-barn vennlige føde-barsel enheter

Historikk

05.07.2022: Nytt WHO koden fra juni 2022