Hopp til innhold

Melding

Verdsetting av luftforurensningens effekter på helse, miljø og materialer

Publisert


Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Menon Economics gjort en kartlegging av dagens status for verdsetting av effekter av luftforurensning på helse, miljø og materialer. Oppdraget er gjort for Miljødirektoratet.

Målet med kartleggingen har vært å finne ut hvilke komponenter som verdsettes, og status for faktagrunnlaget verdsettingen baserer seg på, for effekter på helse, miljø og materialer.

Folkehelseinstituttet og Menon Economics har i arbeidet innhentet innspill fra flere fagmiljøer og direktorater. Basert på kartleggingen legges det i rapporten fram forslag til utredninger og prosjekter som bør gjennomføres for å kunne oppdatere kunnskapsgrunnlaget for verdsetting av luftforurensningseffekter.

Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens Vegvesen skal i løpet av våren 2020 levere en vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet om videre arbeid med kunnskapsgrunnlaget og verdsettingsestimater. Forslagene i kartleggingsprosjektet vil være viktige innspill til etatenes arbeid.

Nødvendig for å kunne prioritere tiltak og utrede konsekvenser

Luftforurensning kan forårsake negative helseeffekter og være skadelig for økosystemer, vegetasjon, materialer og bygninger. For å synliggjøre konsekvenser av luftforurensning i samfunnsøkonomiske analyser, kvantifiseres først helse- og miljøeffekter av luftforurensning, og effektene verdsettes deretter i kroner. Effektene av endrede utslipp til luft kan også vurderes ved slik verdsetting. Dette er nødvendig for å (kunne) prioritere tiltak som berører klima og lokal luftkvalitet i alle sektorer, men også for å utrede konsekvensene av samferdselsprosjekter og regelverksendringer.

Grunnlaget for verdsettingsestimatene er i dag i stor grad basert på rapporter utgitt rundt årtusenskiftet (LEVE-prosjektet). Dette grunnlaget er utdatert og mangelfullt, fordi vi nå vet mer om hvordan luftforurensning påvirker helse, miljø og materialer. Det er gjennomført en rekke avgrensede oppdateringer av faktagrunnlaget de siste 20 årene, men det er ikke gjort en helhetlig gjennomgang.