Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Melding

Betre samarbeid om metodevurdering i EU

EU-kommisjonen vil ha betre samarbeid om metodevurdering (HTA) av nye legemiddel og medisinsk utstyr i EU. Kommisjonen har derfor komme med eit lovframlegg om eit felles system som er meir føreseieleg for utviklarane. Like reglar vil òg spare tid og dobbeltarbeid for medlemslanda. 

Framlegget inneber sams krav til verktøy, metodikk og prosedyrar for å vurdere om nye metodar er verksame og trygge nok til at ein kan ta dei i bruk i helsetenesta. Framlegget gjeld fire hovudområde:

  1. Sams vurdering av den kliniske dokumentasjonen av ein ny teknologi
  2. Utviklarar skal kunne søke vitskaplege råd hos metodevurderingssentra
  3. Betre felles system for å identifisere ny, lovande teknologi slik at han blir fanga opp tidleg
  4. Legge til rette for at samarbeidet mellom nasjonale metodevurderingsmiljø held fram

Framlegget rokkar ikkje ved at det er opp til det enkelte medlemslandet å vedta om landet skal ta i bruk ein ny teknologi i det offentlege helsetenestetilbodet. Det inneber at kvart land sjølv må vurdere dei helseøkonomiske og etiske sidene ved å innføre nye teknologiar.

Dersom framlegget blir vedtatt i EU-parlamentet og ministerrådet, er systemet venta å tre i kraft etter tre år. Det vil ta nokre fleire år å få systemet til å verke fullt ut i alle medlemslanda. 

I dag skjer det friviljuge samarbeidet om HTA i Europa via EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment). Der har Folkehelseinstituttet ansvaret for koordineringa av felleseuropeiske metodevurderingar. 

For Noreg vil framlegget innebere at vi for ein del teknologiar vil komme til å basere oss på felles utarbeidde vurderingar med omsyn til klinisk effekt og sikkerheit.  

Lenke til EU-kommisjonen si nettside om å styrke arbeidet med HTA 

Slik er det norske systemet: Sjå nettsida for innføring av nye metodar i den norske spesialisthelsetenesta