Hopp til innhold

Melding

Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

Publisert


Utvidet meldeplikt for laboratorier

Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som prøvesvarene foreligger og indikere om det er funn av meldingspliktige sykdommer, jf. MSIS-forskriften § 2-3, første ledd.

Dataansvarlig (FHI) kan for enkelte sykdommer unnta laboratorier og laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi for meldeplikt, jf. MSIS-forskriften §2-3 fjerde ledd.

Folkehelseinstituttet har gitt et midlertidig unntak for meldeplikt for alle mikrobiologiske laboratorier til MSIS for alle mikrobiologiske prøvesvar som ikke viser sykdommer listet opp i vedlegg 1 i MSIS-forskriften. Unntaket gjelder frem til 01.04.2020. Alle helseforetak og sykehus fikk tilsendt informasjon om dette 2.januar 2020. 

Folkehelseinstituttet vil ta nærmere kontakt med de aktuelle laboratoriene når løsning for melding av alle mikrobiologiske prøvesvar er klar.

Varslingsplikt

Det er endringer i MSIS-forskriften § 3-4 om varsling av utbrudd i sykehus. Det er innført varslingsplikt fra sykehus til kommunelegen ved utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-2.

Det er også innført utvidet varslingsplikt for behandlingsansvarlig lege ved innleggelse eller overflytting av pasient med mistenkt eller påvist smittsom sykdom, jf. MSIS-forskriften § 3-8. Dersom det er nødvendig av hensyn til smittevernet skal lege ved mottakende helseinstitusjon varsles. 

Folkehelseinstituttet omtaler MSIS-forskriften i flere saker på våre nettsider. Disse vil forløpende bli oppdatert med endringene i forskriften.