Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Termliste for forskningsoppsummering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Termliste for forskningsoppsummering

Artikkel

Termliste for forskningsoppsummering

Liste over begreper brukt særskilt innen forskningsoppsummering. Hvert begrep inneholder definisjon, kortform, synonymer på bokmål og nynorsk og engelsk termekvivalent.

Liste over begreper brukt særskilt innen forskningsoppsummering. Hvert begrep inneholder definisjon, kortform, synonymer på bokmål og nynorsk og engelsk termekvivalent.


E

erfaringsbasert kunnskap / røynslebasert kunnskap

bokmål: erfaringsbasert kunnskap
nynorsk: røynslebasert kunnskap

engelsk: experience based knowledge

Definisjon/forklaring
kunnskap som utvikles i praksis via refleksive prosesser der praktikere lærer fra erfaring

F

forskningsoppsummering / forskingsoppsummering

bokmål: forskningsoppsummering
synonym: kunnskapsoppsummering
kortform: oppsummering
nynorsk: forskingsoppsummering
kortform: oppsummering 

engelsk: summarizing evidence about effect

Definisjon/forklaring
aktivitet for å sammenfatte forskningsresultat om effekt av tiltak eller behandling 

Merknad
Forskningsoppsummeringen har en oversikt som resultat.

forskningsoversikt / forskingsoversikt

bokmål: forskningsoversikt
synonym: kunnskapsoversikt
nynorsk: forskingsoversikt
kortform: oversikt 
frarådd term: forskingsoppsummering, kunnskapsoppsummering

engelsk: review

Definisjon/forklaring
resultat av forskningsoppsummering

Merknad
En oversikt publiseres gjerne som en rapport eller som en artikkel i et tidsskrift. 

forskningsresultater om effekt / forskingsresultat om effekt          

bokmål: forskningsresultater om effekt
synonym: forskningsbasert kunnskap
kortform: forskning
nynorsk: forskingsresultat om effekt
kortform: forsking
frarådd term: kunnskap 

engelsk: evidence about effect

Definisjon/forklaring
de relevante forskningsresultatene om virkningen av tiltak eller behandling som foreligger på et gitt tidspunkt

fullstendig metodevurdering 

bokmål: fullstendig metodevurdering
nynorsk: fullstendig metodevurdering
synonym: fullstendig HTA-rapport
frarådd: HTA-oversikt

engelsk: comprehensive health technology assessment report, comprehensive HTA report

Definisjon/forklaring
resultat av systematisk forskningsoppsummering med minst ett av følgende tillegg: helseøkonomisk evaluering, vurdering av etiske, juridiske, organisatoriske og/eller samfunnsmessige konsekvenser

Merknad
Mer omfattende systematisk vurdering av nye eller etablerte metoder der både effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet undersøkes. Brukes for å skille fra produktet hurtig metodevurdering, som må leveres innen en gitt tidsfrist i nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

G

gradering

bokmål: gradering
nynorsk: gradering

engelsk: grading

Definisjon/forklaring
aktivitet for å vurdere hvor stor tillit man kan ha til dokumentasjonen

Merknad
Grading of recommendations assessment, development and evaluation (GRADE) er navnet på den metoden som Kunnskapssenteret bruker ved gradering.

H

helseøkonomisk evaluering

bokmål: helseøkonomisk evaluering
nynorsk: helseøkonomisk evaluering
frarådd term: utvikling av kostnad–effekt-modell

engelsk: health economic evaluation

Definisjon/forklaring
resultat av helseøkonomisk modellering

Merknad
Måler og sammenlikner kostnader og helsegevinster ved alternative helsetiltak og presenterer resultatene i form av kostnad per gevinstenhet. Dette kan klargjøre kostnadseffektiviteten ved endringer i helsetiltak.  Utvikles vanligvis i form av kostnadseffektivitetsanalyse eller kostnad–livskvalitetsanalyse. Gis ut som egen publikasjon eller som del av en metodevurdering. Når man ikke har kapasitet til å utføre en helseøkonomisk analyse eller dette ikke er egnet, kan man velge å lage en helseøkonomisk oversikt

helseøkonomisk modell

bokmål: helseøkonomisk modell
nynorsk: helseøkonomisk modell
frarådd term: utvikling av kostnad–effekt-modell

engelsk: health economic model

Definisjon/forklaring
verktøy for å beregne forholdet mellom kostnader og effekter av alternative helsetiltak, og som måler effektene enten i vunne leveår / unngåtte sykdomstilfeller eller i velferd målt i kombinasjon av vunnet livskvalitet og vunne leveår (kvalitetsjustert leveår, QALY)

helseøkonomisk modellering

bokmål: helseøkonomisk modellering
nynorsk: helseøkonomisk modellering

engelsk: health economic modelling

Definisjon/forklaring
aktiviteten å utvikle en helseøkonomisk modell for å vurdere og sammenlikne ressursbruk og helseeffekt av alternative helsetiltak. Modellen kan brukes til å vurdere om ressursbruken knyttet til tiltaket står i et rimelig forhold til effekten av de andre tiltakene

Merknad
Metoden innebærer å utvikle kunnskap om helseøkonomiske forhold, vanligvis ved å utvikle en helseøkonomisk modell. Utvikles vanligvis i form av kostnadseffektivitetsanalyse eller kostnad–livskvalitetsanalyse.

helseøkonomisk oversikt

bokmål: helseøkonomisk oversikt
nynorsk: helseøkonomisk oversikt
frarådd term: oppsummering av kostnad–effekt-vurderinger

engelsk: systematic review of health economic evaluations

Definisjon/forklaring
resultat av systematisk oppsummering av én eller flere helseøkonomiske evalueringer

Merknad
Gis ut som egen publikasjon eller som del av en metodevurdering. Blir laget når det ikke er kapasitet til å lage en helseøkonomisk evaluering eller dette ikke er egnet.  

HTA-rapport 

engelsk: health technology assessment report, HTA report

Merknad
Se metodevurdering.

hurtig forskningsoppsummering / hurtig forskingsoppsummering

bokmål: hurtig forskningsoppsummering
kortform: hurtigoppsummering
nynorsk: hurtig forskingsoppsummering
kortform: hurtigoppsummering
frarådd term: hasteoppsummering

engelsk: rapid reviewing, rapid assessment, rapid HTA

Definisjon/forklaring
aktivitet med kort tidsfrist for å sammenfatte forskningsresultater om effekt, mindre omfattende metode enn ved systematisk forskningsoppsummering

Merknad
For eksempel mindre omfattende søkestrategi, søk i færre litteraturbaser, ingen gradering av studienes kvalitet, ikke vurdert av ekstern fagfelle, enklere intern kvalitetssjekk av prosjektplan og sluttprodukt. 

hurtig metodevurdering

bokmål: hurtig metodevurdering
nynorsk: hurtig metodevurdering
frarådd: mini-HTA, hurtigvurdering

engelsk: rapid HTA report, rapid assessment report

Definisjon/forklaring
systematisk forskningsoversikt
som innen en tidsfrist vurderer dokumentasjonen for effekt, sikkerhet, kostnader og/eller kostnadseffektivitet av en ny metode der dokumentasjonen ofte er sammenfattet av produsenten

Merknad
Inngår i nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten og er mer avgrenset enn en fullstendig metodevurdering. Skal vanligvis utarbeides innen 180 dager fra mottak av sammenfattet dokumentasjon fra produsenten.

hurtigoversikt 

bokmål: hurtigoversikt 
nynorsk: hurtigoversikt
frarådd term: hasteoppsummering, hurtigoppsummering

engelsk: rapid review, rapid overview

Definisjon/forklaring
resultat av hurtig forskningsoppsummering

håndsøk / handsøk

bokmål: håndsøk
nynorsk: handsøk

engelsk: handsearching

Definisjon/forklaring
manuell gjennomgang av tidsskrifter for å finne studier som ikke er indeksert i elektroniske databaser

Merknad
Innebærer å lete gjennom årganger av spesielt relevante tidsskrifter; kan også være en aktuell framgangsmåte for å finne artikler som ikke finnes i databaser, eller som er dårlig indeksert. 

håndtering av forskningsbasert kunnskap / handtering av forskingsbasert kunnskap

bokmål: håndtering av forskningsbasert kunnskap
kortform: forskningshåndtering
nynorsk: handtering av forskingsbasert kunnskap
kortform: forskingshandtering
frarådd term: kunnskapshåndtering, kunnskapshandtering

engelsk: evidence based knowledge management

Definisjon/forklaring
kritisk vurdering, oppsummering og formidling av forskningsresultater om effekt av tiltak eller behandling

K

kunnskapsbasert praksis

bokmål: kunnskapsbasert praksis
nynorsk: kunnskapsbasert praksis
frarådd term: KBP

engelsk: evidence-based health care, evidence-based practice

Definisjon/ forklaring
det å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentede forskningsresultater om effekt, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen

kunnskapsbasert fagprosedyre

bokmål: kunnskapsbasert fagprosedyre
nynorsk: kunnskapsbasert fagprosedyre

engelsk: evidence-based clinical procedures

Definisjon/forklaring
fagprosedyre som bygger på systematisk litteratursøk, kvalitetsvurdering av oversikter og studier, tverrfaglig utarbeiding der klinisk erfaring tas med, pasienterfaringer og høring før publisering

kunnskapsbrobygging / kunnskapsbrubygging

bokmål: kunnskapsbrobygging
kortform: brobygging
nynorsk: kunnskapsbrubygging
kortform: brubygging
frarådd term: kunnskapsmegling, kunnskapsmekling

engelsk: knowledge brokering

Definisjon/forklaring
en samling aktiviteter for å skape kontakt og gjensidig forståelse mellom forskere og beslutningstakere i helseforvaltningen og helsetjenesten for å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap i utforming av politikk og retningslinjer

kvalitetsvurdering av forskningsresultat om effekt

bokmål: kvalitetsvurdering av forskningsresultat om effekt
nynorsk:kvalitetsvurdering av forskingsresultat om effekt
kortform: kvalitetsvurdering

engelsk: quality assessment of evidence

Definisjon/forklaring
aktivitet for å avdekke risiko for skjevheter i primærstudier og i forskningsoversikter for å avklare i hvilken grad vi kan stole på forskningsresultatene om effekt, hva resultatene forteller og om resultatene kan være til hjelp i praksis

Merknad
Inngår som del av grunnlaget for gradering av dokumentasjon. Kunnskapssenteret bruker sjekklister for vurdering av forskningsartikler
https://www.fhi.no/kk/oppsummert-forskning-for-helsetjenesten/sjekklister-for-vurdering-av-forskningsartikler/

lesepar

bokmål: lesepar
nynorsk: lesepar

engelsk: two review authors

Definisjon/forklaring
to personer som gjør samme oppgave uavhengig av hverandre for å unngå skjevheter i utvalg eller tolkning når man utfører forskningsoppsummering

litteratursøking

bokmål: litteratursøking
nynorsk: litteratursøking
frarådd term: informasjonssøking

engelsk: literature searching

Definisjon/forklaring
en aktivitet for å finne relevant litteratur ifølge en søkestrategi

M

metodevarsel

bokmål: metodevarsel
nynorsk: metodevarsel
frarådd term: varsling, tidlig varsling

engelsk: early warning report

Definisjon/forklaring
kort omtale av ny metode antatt å være særlig viktig og aktuell for innføring i Norge

Merknad
Er produkt av metodevarsling og publiseres på http://www.mednytt.no. Ble inntil 2012 brukt om systematiske oversikter som ofte bygde på få publiserte studier fordi man var i et tidlig stadium av den nye behandlingen eller diagnostikken, med kostnadsvurderinger og opplysning om pågående forskning. Siden et nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten ble innført i 2013, er behovet avgrenset til beskrivelser og ikke lenger systematisk oppsummering.

metodevarsling

bokmål: metodevarsling
nynorsk: metodevarsling

engelsk: early warning, horizon scanning

Definisjon/forklaring
aktivitet for å identifisere, beskrive og følge nye metoder

Merknad
Omfatter en filtreringsprosess basert på om metoden er ny, relevant og viktig. Omfatter også en undersøkelse av om det foreligger klinisk forskningsdokumentasjon som kan gi grunnlag for en metodevurdering.

metodevurdering 

bokmål: metodevurdering
nynorsk: metodevurdering
synonym: HTA-publikasjon

engelsk: health technology assessment publication

Definisjon/forklaring
resultat av å oppsummere tilgjengelig dokumentasjon om effekt og sikkerhet av en ny eller gammel metode og vurdere konsekvenser av å innføre den nye metoden eller slutte med den gamle

Merknad
Samlebetegnelse for fullstendig metodevurdering, hurtig metodevurdering og mini-metodevurdering, brukt i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

mini-metodevurdering

bokmål: mini-metodevurdering
nynorsk: mini-metodevurdering
synonym:  mini-HTA-rapport

engelsk: mini-HTA report

Definisjon/forklaring
forenklet metodevurdering som benyttes lokalt i helseforetakene som beslutningsstøtteverktøy ved vurdering av innføring av ny metode, eventuelt utfasing av gammel metode

Merknad
Bruker skjema for mini-metodevurdering. Vurderingen utføres lokalt ved sykehusene og involverer forslagsstillere (vanligvis klinikere), fagfeller og beslutningstakere.

mini-metodevurderingsskjema

engelsk: mini-HTA form

Merknad
Se skjema for mini-metodevurdering

O

omtale av Cochrane-oversikt

bokmål: omtale av Cochrane-oversikt
nynorsk: omtale av Cochrane-oversikt
synonym: omtale av Cochrane Review
frarådd term: Cochrane Library-omtale, Cochrane-omtale

engelsk: presentation of Cochrane Review (in Norwegian)

Definisjon/forklaring
norsk sammendrag av en Cochrane Review, eventuelt med tilleggsopplysninger om norske forhold

Merknad
Gjelder nye og oppdaterte oversikter og publiseres kort tid etter offentliggjøring. 

omtale av forskningsresultater / omtale av forskingsresultat

bokmål: omtale av forskningsresultater
nynorsk: omtale av forskingsresultat

engelsk: presentation of research results (in Norwegian)

Definisjon/forklaring
norsk sammendrag av en oversikt eller av én eller flere enkeltstudier, eventuelt med tilleggsopplysninger om norske forhold

Merknad
Fellesbetegnelse for omtale av Cochrane-oversikt, omtale av Campbell-oversikt, omtale av oversikt og omtale av metodevurdering.

omtale av metodevurdering 

bokmål: omtale av metodevurdering
nynorsk: omtale av metodevurdering
synonym: omtale av HTA
frarådd term: HTA-omtale, omtale av HTA-oversikt 

engelsk: presentation of HTA report (in Norwegian)
 
Definisjon/forklaring
norsk sammendrag av en metodevurdering (HTA), med tilleggsopplysninger om norske forhold

omtale av oversikt

bokmål: omtale av oversikt
nynorsk: omtale av oversikt
frarådd term: omtale av utenlandsk oversikt 

engelsk: presentation of review (in Norwegian)
 
Definisjon/ forklaring
norsk sammendrag av en oversikt, eventuelt med tilleggsopplysninger om norske forhold 

oppsummering

engelsk: summarizing evidence about effect
 
Merknad
se forskningsoppsummering

oversikt

engelsk: review

Merknad
se forskningsoversikt

P

psykometrisk vurdering

bokmål: psykometrisk vurdering
nynorsk: psykometrisk vurdering

engelsk: psychometric assessment

Definisjon/ forklaring
systematisk oversikt
som vurderer dokumentasjonen av måleegenskaper ved tester som brukes i norsk helsetjeneste og psykisk helsearbeid, basert på systematisk litteratursøking etter forskning som beskriver testenes reliabilitet, validitet, normgrunnlag og tilpasning til norske forhold

Merknad
Tester er et samlebegrep som i denne sammenhengen dekker selvutfyllingsskjemaer, intervjuer, kartleggingsverktøy, screeninginstrumenter og andre ikke-biologiske metoder som brukes av forskjellige yrkesgrupper som yter psykososiale tjenester.

S

skjema for mini-metodevurdering

bokmål: skjema for mini-metodevurdering
nynorsk: skjema for mini-metodevurdering
kortform: mini-metodevurderingsskjema
frarådd term: mini-HTA

engelsk: mini-HTA form

Definisjon/forklaring
et skjema som benyttes lokalt i helseforetakene som beslutningsverktøy ved vurdering om en ny metode skal innføres eller om en gammel metode skal utfases

Merknad
Skjemaet består av tre deler og en veileder. Fylles ut av en kliniker, som må svare på spørsmål om selve metoden, effekt og sikkerhet (basert på litteratursøking) og økonomiske, etiske og organisatoriske konsekvenser ved innføring av metoden (går på lokale forhold).  Kunnskapssenteret har utviklet og publisert skjemaet til bruk ved norske sykehus. Resultatet publiseres som mini-metodevurdering og inngår i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten 

systematisk forskningsoppsummering / systematisk forskingsoppsummering

bokmål: systematisk forskningsoppsummering
synonym: systematisk kunnskapsoppsummering
kortform: systematisk oppsummering
nynorsk: systematisk forskingsoppsummering
kortform: systematisk oppsummering
 
engelsk: systematic reviewing

Definisjon/forklaring
aktivitet for å innhente, kritisk vurdere og sammenfatte forskningsresultater om effekt av behandling eller tiltak ved hjelp av forhåndsdefinerte og eksplisitte metoder.

Merknad
Må oppfylle minimum disse tre kriteriene: oppgitt og presentert søkestrategi, klare inklusjonskriterier og kvalitetsvurdering av inkluderte studier og/eller oversikter

systematisk litteratursøk med sortering 

bokmål: systematisk litteratursøk med sortering
synonym: systematisk litteraturliste
nynorsk: systematisk litteratursøk med sortering
frarådd term: søk og sorter
 
engelsk: systematic reference list

Definisjon/forklaring
resultat av litteratursøking, med sortering av resultatet i grupper

Merknad
Publiseres som notat. 

systematisk oversikt 

bokmål: systematisk oversikt
synonym: systematisk forskningsoversikt, systematisk kunnskapsoversikt
nynorsk: systematisk oversikt
frarådd term: kunnskapsoppsummering, forskingsoppsummering
 
engelsk: systematic review

Definisjon/forklaring
resultat av systematisk forskningsoppsummering

Merknad
Samlebetegnelse for ulike typer produkter (dokumenter) som er resultat av systematisk forskningsoppsummering

søkestrategi / søkjestrategi

bokmål: søkestrategi
nynorsk: søkjestrategi
frarådd term: søkekonsept, søkjekonsept

engelsk: search strategy

Definisjon/forklaring
en eksplisitt sammenstilling av termer brukt for å finne relevant litteratur i oppgitte kilder og definerte tidsrom

T

testsøk

bokmål: testsøk
synonym: prøvesøk, innledende søk, sonderingssøk
nynorsk: testsøk
frarådd term: scoping

engelsk: scoping

Definisjon/forklaring
innledende aktivitet for å bedømme det sannsynlige omfanget av publisert litteratur

Merknad
Har to funksjoner i en prioriteringsprosess: a. unngå dobbeltarbeid, b: anslå ressursbruken.