Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skreddersydde kunnskapsoppsummeringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Skreddersydde kunnskapsoppsummeringer

Artikkel

Skreddersydde kunnskapsoppsummeringer

Vi tilbyr skreddersøm på kunnskapsoppsummeringene våre, hvilket betyr at de er tilpasset oppdragsgivers behov. De er også tilpasset problemstillingen, hva oppsummeringen skal brukes til og tids- og ressursrammene for arbeidet.

illustrasjonsfoto av samarbeid
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vi tilbyr skreddersøm på kunnskapsoppsummeringene våre, hvilket betyr at de er tilpasset oppdragsgivers behov. De er også tilpasset problemstillingen, hva oppsummeringen skal brukes til og tids- og ressursrammene for arbeidet.


Innhold på denne siden

Det er ikke rigide skiller mellom de ulike typene kunnskapsoppsummeringer som vi tilbyr og alle gir en --bred eller smal-- oversikt over et spesifikt tema/problemstilling. Generelt sett kan kunnskapsoppsummeringer være mer detaljerte eller mer overordnede. De mer detaljerte oppsummeringene inneholder flere trinn, har en smalere problemstilling og tar lengre tid å ferdigstille enn de mer overordnede oppsummeringene (se Figur).

Ressursbehov og leveringstid for de ulike typene kunnskapsoppsummeringer avhenger i stor grad av omfanget på forskningsspørsmålet. Overveiende tar brede spørsmål der det fins mange studier lengre tid å oppsummere enn smalere spørsmål der det fins færre studier.

Utvalg av ulike kunnskapsoppsummeringer

Det fins altså ulike typer kunnskapsoppsummeringer og det er ikke rigide skiller mellom de ulike typene. Her viser vi et utvalg av våre kunnskapsoppsummeringer som alle gir en oversikt over et spesifikt tema eller problemstilling, avdekker ev. kunnskapshull og viser vei for videre forskning.

Systematiske oversikter

Slike oppsummeringer er de mest detaljerte og tar lengst tid. De kan ta for seg ett eller flere spørsmål, vanligvis om: effekt, forekomst, årsak, diagnostikk, prognose, eller erfaringer og holdninger.

Det er i mange tilfeller hensiktsmessig å undersøke både effekt og erfaringer/holdninger, dvs. mixed-metode oppsummeringer. Systematiske oversikter kan oppsummere primærstudier eller oversikter/kunnskapsoppsummeringer. De gir en detaljert beskrivelse av resultatene fra alle inkluderte studier og hvor mye vi stoler på de sammenstilte resultatene. Systematiske oversikter egner seg til å understøtte beslutningsprosesser vedrørende praksis.

Systematiske kartleggingsoversikter

Slike oppsummeringer har som mål å beskrive den foreliggende forskningen på et spesifikt felt. Gitt at kartleggingsoversikter gir en beskrivelse av litteraturen på et spesifikt tema og kartlegger omfanget og innholdet, så egner de seg til å identifisere og beskrive omfang og kjennetegn ved litteraturen som fins om et spesifikt tema og bidra til å avgjøre om det er hensiktsmessig å utføre en systematisk oversikt på (deler av) spørsmålet.

Forskningskart

Dette er en oppsummering som presenteres i et nettbasert, interaktivt kart. Det gir en oversikt over hva som fins av forskning på et spesifikt spørsmål (omfang og kjennetegn). Det er særlig egnet som oppslagsverk.

Systematiske litteratursøk med sortering

Slike oppsummeringer er de minst detaljerte og kan utarbeides i løpet av kort tid. De gir svar på et klart definert spørsmål mht. hva fins av litteratur/studier på et spesifikt tema, og litteraturen er sortert og presentert i lister. Således egner slike kunnskapsoppsummeringer seg til å understøtte videre utredninger og prosjektutvikling.

 

Oppdragsgivere

Vi har utført kunnskapsoppsummeringer og annet arbeid for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet (Hdir), Husbanken, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kriminalomsorgsdirektoratet, NAV og Politidirektoratet (POD). De fleste av våre oppdrag kommer per tiden fra Bufdir.

Liste over utvalgte kunnskapsoppsummeringer

Nedenfor følger en liste over et utvalg av våre kunnskapsoppsummeringer. Disse og alle våre andre oppsummeringer er tilgjengelige på FHIs nettsider. Eksemplene nedenfor er valgt med tanke på å vise både bredde i tematikk og de metodiske fremgangsmåtene som benyttes i dag:

Systematiske oversikter

 • Effekt av politiets forebyggende tiltak rettet mot radikalisering og seksuallovbrudd blant ungdom (2021)
 • Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding (2021)
 • Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmuligheter (2020)
 • Tiltak for barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger (2020) Oppfølging av kroniske sykdommer med medisinsk avstandsoppfølging i primærhelsetjenesten (2020)
 • Kommunikasjon om barns vektstatus til foreldre og barn: Hva er effektivt og hva er barns og foreldres erfaringer og preferanser? (2019)
 • Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge? (2019)
 • Digitale tiltak for foreldrestøtte (2019)
 • Digitale tiltak for par med relasjonelle problemer (2018)
 • Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? (2017)
 • Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov (2017)

Systematiske kartleggingsoversikter

 • Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder (2021)
 • Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem (2020)
 • Akuttplassering i barnevernsinstitusjoner (2020)
 • Bruk av linkarbeidere i barnevernet (2020)
 • Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge (2020)
 • Metoder for andrespråksopplæring av voksne innvandrere (2020)
 • Målstyring i politiets forebyggende arbeid (2020)
 • Støtteordninger til boligtilpasninger for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne (2018)
 • Sammenhenger mellom foreldrepraksiser og barns trivsel (2019)
 • Tiltak mot trygde- og forsikringssvindel (2018)
 • Betydningen av heis i fleretasjeboliger (2018)
 • Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning (2018)

Forskningskart

 • Forskning om tiltak for å redusere langvarige og hyppige sykefravær i arbeidslivet (2021)
 • Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse- og rusfeltet (2021)
 • Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner (2020)
 • Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold (2019)

Systematiske litteratursøk med sortering

 • Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet (2021)
 • Kjønnsforskjeller innenfor utdanning og yrkesliv (2020)
 • Bruk av lukkede institusjoner (2020)
 • Oppfølging og rekruttering av fosterfamilier (2019)
 • Effekt av segregerte boområder på helse og levekår (2017)

Andre

 • Forekomst og behandling av atferdsforstyrrelser: en hurtigoversikt (2020)
 • Konsekvenser av covid-19 på barn og unges liv og helse: en hurtigoversikt (2021)
 • Hjelpetiltak for familier med barn 0-6 år ved bekymring for omsorgssvikt: Vurdering og innhold i åtte systematiske oversikter: notat (2021)
 • Konsekvenser av covid-19-pandemien for barn og unges liv og psykiske helse - oppdatering av en hurtigoversikt (2021)

Liste over utvalgte kurs, opplæringer og workshops

Listen nedenfor gir et innblikk i typen kurs, opplæringer og workshop som vi holder:

 • Kurs i mixed-metode oversikter: 1-3 dager
 • Kurs i systematiske oversikter: 1-4 dager
 • Kurs i kartleggingsoversikter: halv dag
 • Kurs i kunnskapsbasert praksis: 3-5 dager
 • Opplæring i GRADE: fra halvdags kurs til 2-dagers kurs