Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

EUnetHTA

Europeisk samarbeid om metodevurderingar (Health Technology Assessment - HTA)

Medium EUnetHTA logo.jpg

EUnetHTA, European network for Health Technology Assessment, er eit vitskapleg og prosjektbasert nettverk som har som mål å utvikle eit system for effektivt og berekraftig samarbeid om metodevurderingar (HTA) i Europa. Føremålet er å utvikle felles verktøy og utarbeide HTA-rapportar som er av høg kvalitet, pålitelege, transparente, moglege å overføre til nasjonalt gjenbruk og produsert til riktig tid. Prosjektet skal bidra til å vidareutvikle HTA-samarbeid  i Europa, og støtte nasjonale og regionale avgjerdstakarar.

Område for helsetenester har vore med i nettverket sidan det starta opp i 2006 . Arbeidet har vore organisert i tre prosjektperiodar (Joint Actions) som er støtta av EU-kommisjonen.

Vi er no inne i den tredje prosjektperioden (EUnetHTA Joint Action 3 (2016-2020)) der 81 organisasjonar frå 29 land deltek. Alle organisasjonane er oppnemnde av styresmaktene, nasjonale eller regionale non-for-profit-organisasjonar som utfører metodevurderingar eller på andre måtar bidreg i HTA-arbeid.

Arbeidet omfattar metodevurderingar både for legemiddel og andre metodar (tiltak som blir brukt for å førebygge, greie ut, diagnostisere og handsame sjukdom, tiltak for rehabilitering av pasientar og organisering av helsetenester).

Målet i Joint Action 3 er å auke nytta, forbetre kvaliteten og auke effektiviteten for felles HTA-arbeid i Europa. Dette skal støtte ei kunnskapsbasert, berekraftig og rettferdig fordeling av ressursar i helsesektoren. EUnetHTA skal i tillegg fremme gjenbruk av HTA-rapportane og andre verktøy for å unngå å duplisere arbeid. Prosjektet skal òg definere og implementere ein berekraftig modell for HTA-samarbeid i Europa etter 2020.

Prosjektet er delt inn i sju arbeidspakkar kor FHI leiar éin; Joint Production (felles produksjon). Hovudmålet for arbeidspakka er:

  • Produsere HTA-rapportar (relative effectiveness assessments) som er føremålstenlege, utarbeidd til rett tid, av høg kvalitet og omfattar både legemiddel og medisinsk utstyr.)

Arbeidspakka skal i tillegg

  • Vidareutvikle og forbetre produksjonsprosessen av felles HTA-rapportar
  • Utvikle eit system for metodevarsling og prioritering av tema for felleseuropeiske HTA-rapportar
  • Utvikle ein prosess for å oppnå nasjonal og regional nytte av HTA-rapportane
  • Komme med innspel til endelege prosessar og tilrådingar for ein berekraftig modell for europeisk HTA-samarbeid etter 2020

I Folkehelseinstituttet føregår EUnetHTA-arbeidet i område for helsetenester. Legemiddelverket og Helsedirektoratet er òg involvert i EUnetHTA, og dei er partnarar i arbeidspakka vi leier.

Du kan lese meir på EUnetHTAs nettsider her

Om du har spørsmål, send  gjerne ein e-post til WP4.LP_EUnetHTA.JA3@fhi.no