Hopp til innhold

Artikkel

AdHopHTA

Publisert

Eit forskingsprosjekt for bruk av metodevurderingar på sjukehus.

Eit forskingsprosjekt for bruk av metodevurderingar på sjukehus.


AdHopHTA (Adopting Hospital Based HTA in EU) er eit forskingsprosjekt i EU. Hovudformålet med AdHopHTA er å styrkje bruken av og kvaliteten på metodevurderingar (HTA) på sjukehusnivå ved hjelp av praktisk kunnskap og verktøy som prosjektet bringer fram. 

AdHopHTA har ti partnarar, som alle bidreg i ulike arbeidspakkar. Kunnskapssenteret arbeider med samhandling mellom sjukehusbasert HTA og nasjonale/regionale HTA-aktivitetar i samarbeid med dei finske partnarane Hospital District of Helsinki and Uusimaa, HUS.

Målet er å kartleggje og analysere samarbeidsmåtar mellom nasjonale/regionale HTA-senter og sjukehusbaserte HTA-aktivitetar, slik at dei ulike HTA-nivåa i større grad kan dra nytte av kvarandre. For å oppnå dette har vi gjennomført ei spørjeundersøking i alle AdHopHTA-landa samt utført to kasusstudiar med høvesvis Noreg og Finland som kasus.