Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye metoder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye metoder

Artikkel

Nye metoder

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten.


Innhold på denne siden

Hva er Nye metoder?

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten. Systemet er etablert for å:

  • Gi pasienter trygghet for at de metodene som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet
  • Understøtte likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder
  • Demonstrere merverdien av nye metoder sammenliknet med eksisterende behandling
  • Bidra til at metoder som ikke lenger anses å være tilfredsstillende blir utfaset
  • Fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk
  • Tydeliggjøre og understøtte beslutningsprosesser og nivåer.
  • Gi transparente beslutninger

De regionale helseforetakene (RHFene) er systemeiere for Nye metoder. Systemet er basert på tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HFHelsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Stortinget har definert tre prioriteringskriterier som skal vurderes ved innføring av nye metoder i helsetjenesten (Meld. St. 34):

Nytte dreier seg i første rekke om helsegevinster av tiltaket. Disse kommer til uttrykk gjennom forbedret helserelatert livskvalitet og/eller økt livslengde, som så kombineres i et sammenliknbart kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life years, QALYs). Grunnlaget for beregning av denne type helsegevinster er gjerne basert på studier av klinisk effekt.

Ressurser dreier seg i første rekke om bruk av helsesektorens knappe ressurser. Disse vil normalt alltid ha alternative anvendelser på andre tiltak overfor andre pasienter. Desto mer ressurser et tiltak legger beslag på, desto mindre ressurser vil være tilgjengelig for andre.

Alvorlighet måles gjennom absolutt prognosetap ved fravær av behandlingen som vurderes (målt ved tapte QALYs)

Prioriteringskriteriene skal vurderes samlet og veies mot hverandre.

FHIs rolle i Nye metoder

FHIs rolle i Nye metoder er å skaffe kunnskapsgrunnlag for å vurdere nytte, ressursbruk og alvorlighet av nytt medisinsk utstyr eller metoder eller i tilfeller der en metode vurderes å utfases. Legemiddelverket gjør det samme for enkeltlegemidler. Dersom det er flere legemidler eller metoder som skal vurderes under ett, gjøres også dette av FHI.

Metodevurdering utføres etter en transparent og etterprøvbar metodikk, utarbeidet av internasjonale metodevurderingsmiljøer. Denne er beskrevet under "Hva er metodevurdering?".

Folkehelseinstituttets produktportefølje i Nye Metoder

Typer metodevurderinger

FHI utfører fullstendige metodevurderinger av alle typer metoder, inkludert legemidler. FHI gjør også hurtige og forenklede metodevurderinger av metoder som ikke er legemidler (medisinsk utstyr, diagnostiske tester eller prosedyrer).

En fullstendig metodevurdering er en omfattende systematisk vurdering av nye eller etablerte metoder der både effekt, sikkerhet og/eller kostnadseffektivitet (helseøkonomisk evaluering) gjennomgås og vurderes. Vurderingen omfatter ofte også spørsmål vedrørende etiske, juridiske, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser. Ved fullstendig metodevurderinger er det FHI som søker etter dokumentasjon, sammenstiller dokumentasjonen og utarbeider nødvendige analyser. Fullstendige metodevurderinger brukes ofte der det er aktuelt å sammenlikne ulike metoder eller behandlingsalternativer, eller hvor produsent ikke ønsker å levere en dokumentasjonspakke.

En hurtig metodevurdering er en kunnskapsoppsummering med fokus på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Ved hurtig metodevurdering er det produsenten/leverandøren som sender inn en dokumentasjonspakke og utarbeider nødvendige analyser. FHIs oppgave er å kritisk vurdere den innsendte dokumentasjonen. Denne typen metodevurdering er aktuell for enkeltmetoder med dokumentasjonspakke fra en leverandør.

Når det ikke er behov for, eller mulighet til, en omfattende vurdering av en metode, kan det være aktuelt att FHI utarbeider en forenklet metodevurdering. Vurderingen gjøres med en enklere metodologisk tilnærming enn fullstendige og hurtige metodevurderinger, og omfatter oftest effekt, sikkerhet og/eller helseøkonomisk vurdering. I tilfeller der det er behov for å nærmere spesifisere forskningsspørsmål, eller avklare omfang av en metodevurdering, kan FHI gjennomføre en kartlegging.

Forenklet prosesskart for Nye metoder

Se fullstendig prosesskart for Nye metoder.