Hopp til innhold

Artikkel

Nye metoder

Publisert Oppdatert

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten.


Hva er Nye metoder?

Nye metoder er det nasjonale systemet for å prioritere hvilke medisinske metoder eller tiltak som skal innføres i, og finansieres av den norske spesialisthelsetjenesten. Systemet er etablert for å:

  • Gi pasienter trygghet for at de metodene som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet
  • Understøtte likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder
  • Demonstrere merverdien av nye metoder sammenliknet med eksisterende behandling
  • Bidra til at metoder som ikke lenger anses å være tilfredsstillende blir utfaset
  • Fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk
  • Tydeliggjøre og understøtte beslutningsprosesser og nivåer.
  • Gi transparente beslutninger

I Nye metoder samarbeider spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet.

Stortinget har definert tre prioriteringskriterier som skal vurderes ved innføring av nye metoder i helsetjenesten (Meld. St. 34):

Nytte dreier seg i første rekke om helsegevinster av tiltaket. Disse kommer til uttrykk gjennom forbedret helserelatert livskvalitet og/eller økt livslengde, som så kombineres i et sammenliknbart kvalitetsjusterte leveår (quality adjusted life years, QALYs). Grunnlaget for beregning av denne type helsegevinster er gjerne basert på studier av klinisk effekt.

Ressurser dreier seg i første rekke om bruk av helsesektorens knappe ressurser. Disse vil normalt alltid ha alternative anvendelser på andre tiltak overfor andre pasienter. Desto mer ressurser et tiltak legger beslag på, desto mindre ressurser vil være tilgjengelig for andre.

Alvorlighet måles gjennom absolutt prognosetap ved fravær av behandlingen som vurderes (målt ved tapte QALYs)

Basert på resultatene fra disse kriteriene, vil kostnadseffektivitet kunne beregnes. Dette er et uttrykk for hvor mye helse en gitt ressursmengde skaper. Dette kvantifiseres i brøken ICER, «incremental cost-effect ratio». Dersom ICER er lavere enn en på forhånd bestemt terskelverdi for hvor mye samfunnet maksimalt er villig til å betale for en vunnet QALY, vil tiltaket omtales å være kostnadseffektivt.

FHIs rolle i Nye metoder

FHIs rolle i Nye metoder er å skaffe kunnskapsgrunnlag for å vurdere nytte, ressursbruk og alvorlighet av nytt medisinsk utstyr eller metoder. Legemiddelverket gjør det samme for enkeltlegemidler. Dersom det er flere legemidler eller metoder som skal vurderes under ett, gjøres også dette av FHI.

Metodevurdering utføres etter en transparent og etterprøvbar metodikk, utarbeidet av internasjonale metodevurderingsmiljøer. Denne er beskrevet under "Hva er metodevurdering?".

Typer metodevurderinger

FHI utarbeider ulike typer metodevurderinger for Nye metoder. Hovedkategoriene er:

En fullstendig metodevurdering (Health Technology Assessment, HTA) er en systematisk forskningsoppsummering om effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet av en behandlingsmetode eller -tiltak, både for legemidler og andre metoder. En fullstendig metodevurdering kan i tillegg inneholde vurdering av organisatoriske, etiske og juridiske konsekvenser. Fullstendig metodevurdering er aktuell når en skal sammenligne en metode som har flere produsenter, en metode uten produsenter eller hvor produsent ikke ønsker å levere en dokumentasjonspakke.

En hurtig metodevurdering (Single Technology Assessment, STA) brukes når én metode fra én produsent for utstyr eller in vitro diagnostic (IVD) vurderes. Produsenten leverer inn en dokumentasjonspakke (metodevurdering) som skal inneholde vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. FHI kvalitetssikrer denne.

Forenklet prosesskart for Nye metoder

Se fullstendig prosesskart for Nye metoder.