Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rutine for brukermedvirkning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rutine for brukermedvirkning

Artikkel

Brukermedvirkning

Rutine for brukermedvirkning i Metodevurderinger ved FHI

Denne rutinen gjelder metodevurderinger utarbeidet ved FHI på oppdrag for Nye metoder. Målgruppen er hovedsakelig personer som utarbeider metodevurderinger som leveres i systemet Nye metoder. Rutinen er utarbeidet med innspill fra paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede og Pårørendealliansen.

COLOURBOX52076817.jpg

Denne rutinen gjelder metodevurderinger utarbeidet ved FHI på oppdrag for Nye metoder. Målgruppen er hovedsakelig personer som utarbeider metodevurderinger som leveres i systemet Nye metoder. Rutinen er utarbeidet med innspill fra paraplyorganisasjonene Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Unge Funksjonshemmede og Pårørendealliansen.


Innhold på denne siden

Brukermedvirkning i metodevurderinger ved Folkehelseinstituttet

Metodevurderinger inneholder en systematisk vurdering og analyse av studier om klinisk effekt og sikkerhet ved en metode. Ofte inngår elementer som helseøkonomisk vurdering, juridisk vurdering, organisatorisk vurdering, etisk vurdering og/eller sosial vurdering.

Rutine for brukermedvirkning i metodevurderinger ved Folkehelseinstituttet (FHI) går i korthet ut på å:

 • Involvere brukere i alle metodevurderinger der det er mulig og hensiktsmessig
 • Ha en transparent prosess for identifisering av brukere
 • Benytte to tilnærminger for brukermedvirkning:
  • Tilbud om deltakelse i prosjektmøter på lik linje med andre eksterne eksperter
  • Tilbud til brukerorganisasjoner om å gi skriftlige innspill via et spørreskjema
 • Synliggjøre brukerperspektivet i metodevurderingene gjennom å:
  • beskrive hvordan brukerne har vært involvert
  • inkludere utfallsmål som er viktige for brukergruppen
  • diskutere kunnskapsgrunnlaget for utfallsmålene som er viktige for brukergruppen, og diskutere hvordan resultatene i metodevurderingen kan ha betydning for brukernes dagligliv

Definisjon av «brukere»

Mange aktører bruker metodevurderinger som er utarbeidet av FHI, både Bestillerforum for nye metoder og Beslutningsforum for nye metoder, ansatte i helsetjenesten, pasienter, pårørende og befolkningen generelt.

Når det gjelder brukermedvirkning i metodevurderinger som leveres i Nye metoder, benytter FHI samme definisjon som Nye metoder. I Nye metoder defineres «brukere» som «en pasient, tidligere pasient eller pårørende, og de som representerer disse».

Brukermedvirkning i Nye metoder

I systemet Nye metoder er det mulighet for brukerne å gi innspill eller på andre måter medvirke i ulike faser, fra prioritering av oppdrag til beslutning. Dette er nærmere beskrevet på nettsiden til Nye metoder og i figur 1. Folkehelseinstituttet har en rolle i de to første fasene, det vil si «forslag/metodevarsel» og «metodevurdering».

Skjematisk fremstilling av systemet Nye metoder (klikk for større bilde).
Skjematisk fremstilling av systemet Nye metoder (klikk for større bilde).

Fremgangsmåte for brukermedvirkning i metodevurderinger

Etter at FHI har mottatt bestilling fra Sekretariatet for Nye metoder, bestemmer klyngeledelsen i klyngen for vurdering av tiltak når oppdraget skal igangsettes. Det blir også bestemt hvem av avdelingsdirektørene som skal være kontaktpunkt i ledelsen. Etter avklaring om igangsettelse, sendes oppdraget til videre oppfølging hos oppstartskoordinator. FHI praktiserer ulik brukermedvirkning for fullstendige, hurtige og forenklede metodevurderinger, slik vi også gjør med involvering av kliniske eksperter. Se også beskrivelse av involvering av brukere og eksterne kliniske eksperter i FHIs produktportefølje til Nye metoder.

Brukermedvirkning i ulike typer metodevurderinger:

 • Fullstendige metodevurderinger har en ekspertgruppe med brukere og kliniske eksperter som deltar i oppstartsmøte, og leser og kommenterer utkast til prosjektplan og rapport.
 • I hurtige metodevurderinger inviteres brukerorganisasjoner til å fylle ut et spørreskjema i oppstartsfasen av prosjektet. I tillegg får brukerorganisasjonen(e) som har svart på spørreskjemaet mulighet til å lese og kommentere rapportutkast.
 • I forenklede metodevurderinger kan brukerorganisasjoner inviteres til å fylle ut et spørreskjema i oppstartsfasen i prosjekter, der dette er relevant. Hvis brukerorganisasjon(er) fyller ut spørreskjema, vil de også få mulighet til å lese og kommentere rapportutkast.


1. Oppstartskoordinators rolle

Oppstartskoordinators kontakt med brukerorganisasjoner

 • Koordinator sender forespørsel til aktuell brukerorganisasjon, med kopi til relevant brukerparaplyorganisasjon. Oversikt over brukerorganisasjoner finnes her (1).
 • I e-posten til brukerorganisasjonen, oppgis det at vi i:
  • Fullstendige metodevurderinger ønsker minimum to brukere, hvilken brukergruppe det gjelder og om det er behov for forberedelser/opplæring. Det beskrives metode for brukermedvirkning (deltakelse i møte), forventet tidsbruk og retningslinjer for honorar. Vi bør også legge ved informasjon om prosjektet, våre arbeidsmetoder og foreløpig tidsplan.
  • Hurtige og forenklede metodevurderinger ønsker innspill via et spørreskjema og frist for innspill.

Relevant opplysnings- og opplæringsmateriell for brukere kan være:

Oppstartskoordinators kontakt med laget (prosjektgruppen på FHI)

 • Koordinator formidler til lagleder for aktuelt prosjekt:
  • Fullstendige metodevurderinger: navn på brukere for gjeldende prosjektet og hvilken informasjon som er sendt til brukerne om prosjektet (tidsplan m.m.).
  • Hurtige og forenklede metodevurderinger: hvilke(n) brukerorganisasjon som har fått tilsendt spørreskjema og fristen for tilbakemelding.
 • Hvis koordinator ikke får svar fra brukerorganisasjoner eller paraplybrukerorganisasjoner, eller får svar om at de ikke ønsker å delta i metodevurderingen, gis det beskjed til laget og dette beskrives i rapporten. Vi synliggjør på denne måten at vi har forsøkt å få brukerne med i utredningen.
  • Eksempel på beskrivelse i rapport: «Pasientforeningen har blitt kontaktet og forespurt om å stille med representant
 • Hvis prosjektet er av en slik karakter at det ikke er mulig å inkludere brukere eller pårørende i metodevurderingen, gir koordinator beskjed til laget og det skrives en begrunnelse for dette i rapportens forord.
  • Et eksempel på prosjekt der det kan være utfordrende å finne passende brukerforening, er ved sammenligning av ulike 3D-printere eller prosjekter der det ikke finnes brukerforeninger.


2. Lagets oppgaver

Kontakt med brukere

 • Fullstendige metodevurderinger:
  • Lagleder mottar informasjon fra koordinator om hvem som skal delta (navn, kontaktinformasjon, og hvilken informasjon som er gitt), og tar deretter direkte kontakt med brukerne.
  • Brukere eller brukerorganisasjoner som takker ja til invitasjonen, fyller ut habilitetserklæring.
  • Laget, i samråd med brukerne, vurderer om det gjennomføres et felles oppstartsmøte med brukere og fagpersoner, eller om det gjennomføres separate oppstartsmøter med brukere og fagpersoner.
   • Separat oppstartsmøte kan være aktuelt hvis temaet eller problemstillingen er svært sensitiv. Brukerne avgjør om de synes dette er nødvendig eller ikke.
  • I (eventuelle) oppfølgende møter ut over oppstartsmøtet, bør alle (både brukere og fagpersoner) delta sammen for å sikre lik involvering (transparent prosess).
  • Laget står fritt til å kontakte fageksperter eller brukere underveis hvis det trengs forklaringer eller utdyping av ulike temaer. Mailer bør sendes med kopi til alle, for åpenhet.
 • Hurtige og forenklede metodevurderinger:
  • Lagleder mottar informasjon om hvilke(n) brukerorganisasjon som har fått tilsendt spørreskjema.
  • Lagleder tar direkte kontakt med den eller de brukerorganisasjonene som har fått tilsendt spørreskjemaet hvis svar ikke er mottatt innen fristen for tilbakemelding.

Samarbeid med og innspill fra brukere

 • Fullstendige metodevurderinger:
  • I oppstartsmøtet presenteres prosjektet, og deltakerne tilbys å gi innspill til forskningsspørsmålet
   • Dette kan gjøres ved å gi konkrete forslag til populasjonen, intervensjonen/tiltaket (hvis aktuelt), sammenligningen og (population, intervention, comparison, outcome, PICO).
  • Hurtige og andre metodevurderinger:
   • Brukerorganisasjonen(e) tilbys å komme med innspill til hvordan det er å leve med tilstanden/sykdommen via spørreskjema.
  • Alle metodevurderinger:
   • Når utkast til prosjektplan og rapport foreligger, sendes utkastene via e-post til alle som har deltatt eller gitt skriftlige innspill for innspill og kommentarer.
   • Ved brukerinnspill til rapportutkastet kan man benytte et tilpasset skjema for kvalitetssikring og innspill

Etterarbeid

 • Alle metodevurderinger:
  • Etter at rapporten er oversendt Bestillerforum for nye metoder, sender vi rapporten og et takkebrev til brukerne som har bidratt i prosjektet.
  • Erfaring med brukermedvirkningen bør diskuteres i lagets evalueringsmøte etter avslutning av prosjektet, og beskrives.

Informasjon til brukere


Ressurser:

 1. FORPRO Senter for Utdanningsforskning. Brukerorganisasjoner [lest 28. april 2022]. Tilgjengelig fra: https://profesjon.no/brukerorganisasjoner/
 2. Folkehelseinstituttet. Slik oppsummerer vi forskning. [lest 28. april 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/metodeboka/ 
 3. Helsebiblioteket. Kunnskapsbasert praksis. [lest 28. april 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis