Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Global helseberedskap – om programmet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Global helseberedskap – om programmet

Artikkel

Global helseberedskap – om programmet

En nasjonal helsetrussel kan bli til en global helsetrussel. Siden høsten 2013 har Folkehelseinstituttet jobbet for å etablere samarbeid innen global helseberedskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Spaserende langs fortauet.
Gatebilde fra Accra. Foto: Elin H Wyller/Folkehelseinstituttet

En nasjonal helsetrussel kan bli til en global helsetrussel. Siden høsten 2013 har Folkehelseinstituttet jobbet for å etablere samarbeid innen global helseberedskap, både nasjonalt og internasjonalt.


Innhold på denne siden

Ebolaepidemien i Vest-Afrika startet høsten 2013 og viste hvor viktig det er å se helse og sikkerhet i sammenheng, og at land har kapasitet og ressurser til å reagere hurtig ved helseutfordringer. I kjølvannet av denne helsekrisen startet Folkehelseinstituttet programmet for global helseberedskap nettopp for å støtte samarbeidsland i å styrke kompetansen i helseberedskap på prioriterte områder.

Programmet er finansiert med støtte fra Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad, for en periode på fire år.

Hensikten

Hensikten med programmet er å styrke helseberedskapen gjennom å støtte iverksetting og styrking av det internasjonale helsereglementet med beredskapsplanlegging og sykdomsovervåking. Dette helsereglementet er et regelverk vedtatt av alle medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO). Det pålegger landene å ha kvalifisert personell og systemer for å oppdage, rapportere og håndtere helsekriser. I tillegg skal landene støtte hverandre i helseberedskapsarbeid.

Årlige rapporteringer til WHO viser at mange land har store utfordringer med å møte kravene i helsereglementet. Det betyr at mange land er lite forberedt på å håndtere helsekriser som potensielt kan utvikle seg til globale kriser.  Helseberedskapsprogrammet samarbeider med helsemyndighetene i Palestina, Malawi, Ghana og Moldova. I tillegg er vi aktive på den globale arenaen for å utvikle gode verktøy for å evaluere beredskapssystemer, bidra i evalueringsprosesser og delta i globale forum som arbeider mot å bedre helsesikkerhet i verden.

Programmet bidrar med støtte til landene for å styrke

  • overvåkingssystemer
  • laboratoriekapasitet
  • kapasitet til å håndtere kjemiske hendelser
  • generell beredskapskompetanse

Kartlegging først

I alle landene har samarbeidet startet med kartlegging for å identifisere på hvilke områder det kan være aktuelt for Folkehelseinstituttet og samarbeidslandet å inngå samarbeid. Ut fra kartleggingene er det blitt identifisert prioriterte samarbeidsområder og utviklet planer for samarbeidet mellom oss og partnerlandene for de neste årene.

Programaktiviteter innebærer blant annet simuleringsøvelser av helsekriser, forbedring av hendelsesbaserte overvåkingssystemer, styrking av laboratoriekapasitet og erfaringsdeling på tvers av land og sektorer. Et av samarbeidslandene, Ghana, har i 2017 gjennomført en stor nasjonal evaluering av landets kapasitet innen helseberedskap. Verktøyet (Joint External Evalution Tool) som blir brukt i kartleggingen har blitt utviklet gjennom  den globale sikkerhetsagendaen, og det er WHO som koordinerer evalueringene i medlemslandene. De gjennomføres med eksterne eksperter som vurderer kapasiteten i landet, i henhold til IHR.

Folkehelseinstituttet har deltatt i teamet som har gjennomført evalueringen i Ghana (Joint External Evaluation, JEE). Oppfølgingsplanen fra evalueringen ligger til grunn for samarbeidet mellom helsemyndighetene i Ghana og instituttet.

Arbeid for å støtte helsesikkerhet globalt

I tillegg til bilateralt samarbeid med Malawi, Moldova, Palestina og Ghana, arbeider Folkehelseinstituttet på flere ulike globale arenaer for å styrke helsesikkerheten i verden.

WHO er hovedaktøren for å sikre verdens helseberedskap. For å oppnå dette er organisasjonen avhengig av medlemslandenes innsats og ressurser. Gjennom programmet for global helseberedskap bidrar Folkehelseinstituttet med å utvikle og forbedre verktøy for å monitorere og evaluere IHR-kjernekapasiteter, og flere faglige eksperter er med i WHO-gruppa som bistår land i å gjøre eksterne evalueringer av beredskapskapasiteter. Vi bistår også Helsedepartementet og Norad med faglig bistand inkludert innspill før og under WHOs regionale og årlige møter. 

Flere initiativ for å hjelpe det globale samfunnet med å oppnå bedre helsesikkerhet har blitt lansert i løpet av de siste årene. Paragraf 44 i det internasjonale helsereglementet pålegger WHOs medlemsland å samarbeide med hverandre for å oppfylle IHR-kravene med både faglig og økonomisk støtte.

I dag er det langt igjen før kravene er oppfylt. Mange land mangler både faglig kompetanse og økonomiske ressurser for å komme i mål. Vi jobber med flere organisasjoner og initiativ i tillegg til WHO for å sikre bedre helseberedskap. Det gjelder den globale sikkerhetsagendaen (GHSA) og alliansen for landevalueringer (Alliance for Country Assessments).

I mange land er det et folkehelseinstitutt som har ansvar for å oppdage, forhindre og respondere på helsekriser som har brutt ut. FHI jobber derfor også tett med den internasjonale organisasjonen for folkehelseinstitutter for å dele erfaring og kunne støtte andre lands folkehelseorganisasjoner i dette arbeidet.