Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Global helse ved Folkehelseinstituttet

Publisert

colourbox global health.jpg

Folkehelseinstituttet er engasjert i global helse, og har etablert forskningssamarbeid og prosjekter med en rekke ulike internasjonale partnere.


Hva er global helse?

Det finnes ingen omforent definisjon av global helse i dag. Stortingsmeldingen på global helse (2011-2012), omtaler global helse som innsats for «forbedret helse for hele verdens befolkning, redusert helseulikhet og løsninger på helseproblemer på tvers av landegrenser, så vel som på tvers av sektorer. Innsatsen inkluderer forebygging av sykdom, robuste helsesystemer, allmenn tilgang til gode helsetjenester og helsesikkerhet for alle.»[1]

 

Folkehelseinstituttets innsats innen global helse

Global helse handler om gjensidig ansvar, samarbeid for å sikre tilgang til globale fellesgoder, et samarbeid som går på tvers av tradisjonelle grenser. Folkehelsearbeidet i Norge kan ikke sees isolert fra regional og global helsesikkerhet. Forutsetningen for global helsesikkerhet er kapasiteter i hvert land til å identifisere og kontrollere helserisiko og til å sikre grunnleggende rettigheter med muligheter med å forebygge sykdom og tilgang til helsetjenester for befolkningen. Dette krever samarbeid mellom land og institusjoner, og særlig vekt på de mest sårbare leddene.

Folkehelseinstituttet har et ustrakt internasjonalt nettverk og samarbeider med en rekke land i verden, fra høyinntektsland til mellom- og lavinntektsland. Samarbeidet spenner fra utvikling av diagnostiske metoder, måling av helseeffekter fra ulike påvirkninger, til forskning på utbredelse av smitte, årsaker til enkelte lidelser og sykdommer, sykdomsbyrde og til utvikling av systemer for helseovervåking i tillegg til kapasitetsbygging og opplæring. Folkehelseinstituttet arbeider med å etablere og styrke nasjonale folkehelseinstitutt i enkelte land og søker å fremme samarbeidet mellom folkehelseinstitutter generelt.

Folkehelseinstituttets innsats på det globale feltet inkluderer også nye samarbeidsområder med multilaterale organisasjoner som WHO, og bilateralt samarbeid. Folkehelseinstituttet har et tett samarbeid med alle deler av den norske helseforvaltningen og med aktører innen utviklingssamarbeid. Folkehelseinstituttet bistår Helse- og omsorgsdepartementet med oppfølging av Stortingsmeldingen om global helse og instituttet har en rammeavtale med Norad der global helse står sentralt.

 [1]Meld. St. 11 (2011–2012) Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken, side 8: https://www.regjeringen.no/contentassets/dc5be7cf9f4e41ca9ff5cd165a1d1c69/no/pdfs/stm201120120011000dddpdfs.pdf