Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttets deltakelse i EU-programmer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseinstituttets deltakelse i EU-programmer

Artikkel

Folkehelseinstituttets deltakelse i EU-programmer

Programsamarbeidet i EU skal fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Norge har siden 1990-tallet deltatt i en rekke programmer på lik linje med EUs medlemsland. Norge deltar i 20 EU-programmer der norske aktører kan søke om prosjektstøtte fra programmene. Folkehelseinstituttet deltar i flere av disse EU-programmene.

Foto: Colourbox.com.
Foto: Colourbox.com.

Programsamarbeidet i EU skal fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Norge har siden 1990-tallet deltatt i en rekke programmer på lik linje med EUs medlemsland. Norge deltar i 20 EU-programmer der norske aktører kan søke om prosjektstøtte fra programmene. Folkehelseinstituttet deltar i flere av disse EU-programmene.


Innhold på denne siden

European Research Area logo.
European Research Area logo.

I Folkehelseinstituttets EU-strategi for 2011–2013 legges det vekt på økt deltakelse i europeiske nettverk og mer aktivitet i europeisk forskningssamarbeid. Særlig fokus rettes mot en sterkere deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og utvikling.

I tillegg er det stor oppmerksomhet knyttet til utviklingen av Det europeiske forskningsområdet European Research Area (ERA). EU-koordinator har sammen med Folkehelseinstituttets styringsgruppe for EU/EØS ansvar for iverksetting og oppfølging av instituttets EU-strategi.

Det europeiske forskningssamarbeidet er under betydelig utvikling. Horizon 2020 blir arvtakeren til EUs 7. rammeprogram. Her vil EUs forskningspolitiske tiltak i større grad rettes inn mot utviklingen av Det europeiske forskningsområdet ERA og realiseringen av den ”femte friheten”; friere bevegelse av forskere, kunnskap og teknologi. I tillegg er det et mål å få til en gjensidig koordinering av EUs og medlemslandenes forskningsaktiviteter, programmer og retningslinjer.

Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet støtter disse initiativene. Internasjonalt samarbeid vil bli en viktig forutsetning for finansiering av forskningsprosjekter fra Forskningsrådet fremover, i tillegg til å bli en obligatorisk del av forskerutdanningen.

EUs 7. rammeprogram

EUs første rammeprogram for forskning og utvikling ble etablert i 1984. Nåværende rammeprogram, FP7, løper fra 2007 ut 2013 og har et totalbudsjett på ca. 54 milliarder euro. Programmet støtter forskning og utvikling på ti utvalgte, prioriterte tematiske områder.

Rammeprogrammet gir muligheter for finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter både til universiteter, forskningsinstitutter, bedrifter og enkeltforskere.

I det 7. rammeprogrammet samles forskningsrelaterte initiativer under de fire hovedpilarene Cooperation (forskningssamarbeid), Ideas (grensesprengende forskning), People (forskermobilitet) og Capacities (forsknings- og innovasjonskapasitet). Dette kommer i tillegg til Euratom (kjerneforskning) og Joint Research Centre (JRC).

Se også: EUs 7. rammeprogram 

EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling

FP7-gen-RGB.
FP7-gen-RGB.

Folkehelseinstituttet har deltatt i rammeprogrammene siden 1990-tallet. I FP7 deltar instituttet i prosjekter både i Cooperation, People og Capacities og har som mål å vinne kontrakter under Ideas.

I 2013 deltar Folkehelseinstituttet som partner i 23 prosjekter som finansieres gjennom EUs 7. rammeprogram. Prosjektene ligger innenfor de tematiske områdene Health, Environment, Knowledge Based Bio Economy (KBBE), Security og i tillegg et prosjekt som ligger innenfor Euratom. Deltakelsen er økende og instituttet har intensjon både om å koordinere og ta større roller i prosjektene.

Instituttet har også egne initiativ for å øke fokus og interesse for European Research Council Grants (ERC Grants).

Ved Folkehelseinstituttet er internasjonale prosjekter og aktiviteter i hovedsak forankret i fagavdelingene der de tematisk hører hjemme. Det er bred deltakelse fra mange fagavdelinger innen flere av de tematiske programområdene i 7. rammeprogram.

EUs helseprogram 2008–2013

Helseprogrammet 2008–2013 er det viktigste instrumentet i implementeringen av EUs helsestrategi. Programmet administreres av Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) og delfinansierer fire ulike aktiviteter; prosjekter, Joint Actions, konferanser og drift av europeiske organisasjoner.

Health Programmes 2008-2013 logo.
Health Programmes 2008-2013 logo.

Helseprogrammet 2008–2013 delfinansierer europeiske prosjekter som har målrettete tiltak innenfor helsesikkerhet, helsefremmende arbeid, helseinformasjon og kunnskap. Folkehelseinstituttet deltar i flere av disse prosjektene som er basert på samarbeid mellom flere land. Joint Actions er fellestiltak som gjennomføres av EU-kommisjonen og et eller flere medlemsland, eller av EU og helsemyndighetene i landene som deltar i helseprogrammet. I 2013 deltok Folkehelseinstituttet i fire Joint Actions; EHES, EUROCAT, QUANDHIP og MENTAL HEALTH.

Gjennom helseprogrammet kan det også ytes bidrag til konferanser. Det kreves et overordnet europeisk perspektiv og at ti eller flere deltakerland fra helseprogrammet er med. I tillegg kan EU gjennom helseprogrammet gi driftsstøtte til organisasjoner som primært har til oppgave å fremme helsetiltak i tråd med helseprogrammets mål. Helseprogrammet finansierer også anbudsutlysninger.

Norsk kontaktpunkt for helseprogrammet er Helsedirektoratet.

INTERREG IVC

INTERREG IVC.
INTERREG IVC.

Interreg omfatter interregionale samarbeidsprosjekter. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan delta i prosjektene.

Interreg-satsingen i Norge samordnes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Folkehelseinstituttet deltar i et prosjekt som skal utvikle et kunnskapsnettverk og styrke samarbeidet om flått og flåttbårne sykdommer i Østersjø-Kattegat-Skagerrak-regionen.

Se også: INTERREG IVC 

EUs statistikkprogram 2013–2017 og europeisk helsestatistikk

Programmet dekker:

  • produksjon og forsyning av statistiske produkter og tjenester til ulike formål
  • forbedring av kvaliteten på statistikk
  • videreutvikling av det europeiske statistiske system. Statistisk sentralbyrå har ansvar for forvaltningen av den norske deltakelsen. 

Folkehelseinstituttet bidrar med folkehelsestatistikk.

EU ser på helseinformasjon som et viktig middel for å forbedre folkehelsen og etablerte derfor i 2006 «EU Health Portal». Portalen drives av Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), og samler informasjon om folkehelsen fra alle medlemslandene i EU/EØS. Portalen er tilgjengelig på alle de 20 offisielle språkene i EU og skal være en viktig informasjonskilde for både forbrukere, pasienter, leger, forskere og forvaltere. En av ekspertene ved

Folkehelseinstituttet har norsk redaktøransvar og bidrar med å gi Europas helseportal informasjon om hvordan det står til med folkehelsen i Norge. All informasjon om norske forhold er på engelsk. Dette er derfor en god startside for utenlandske kontakter som vil lære mer om norske helseforhold og helsestatistikk. Helseportalen er et tillegg til EUs eksisterende nettsider om folkehelse.

Se også: EU Health Portal

Experts Group on Health Information

EUs generaldirektorat for helse og forbrukere har opprettet en egen ekspertgruppe for helseinformasjon, Experts Group on Health Information (EGHI). Der deltar representanter fra alle medlemsstatene pluss assosierte land. Folkehelseinstituttet har en representant i EGHI. Gruppen skal legge til rette for implementering av den overordnete helsestrategien med helseinformasjon som hovedfokus. Et av målene for EU-kommisjonen er å produsere sammenlignbare data på helse og helserelatert atferd, sykdom og helsesystemer. Det er bred enighet om at helseindikatorene må ha en felleseuropeisk definisjon, innsamlingsmetode og bruk.

EGHI skal: 

  • sammen med EU-kommisjonen komme til enighet om behov og løsninger for europeisk helseinformasjon og definere hvilke tekniske løsninger som må på plass og hvilke ressursbegrensninger som er til hinder for å nå overordnet EU policy 
  • bistå EU-kommisjonen med å definere og følge opp utvikling og etablering av de grunnleggende tekniske plattformene
  • fungere som en europeisk samarbeidsplattform for samkjøring av europeisk helseinformasjon
  • forberede og gjennomføre EGHI-møter.

Mer informasjon:

WHO/Europa støtter de 53 medlemslandene i WHOs Europaregion med å utvikle og opprettholde deres respektive nasjonale helsepolitikker, helsesystemer og folkehelseprogrammer. De arbeider med å identifisere, forebygge og overvinne potensielle helsetrusler, foregriper fremtidige utfordringer og fremmer folkehelse generelt.

European Health for All Database (HFA-DB)

WHO/Europa drifter og har tilgang til viktige databaser som gir autorative helseopplysninger fra de 53 landene i regionen. European Health for All Database (HFA-DB) gir et utvalg av sentral helsestatistikk som dekker grunnleggende demografi, helsetilstand, helsedeterminanter og risikofaktorer. I tillegg gir de statstikk om bruk og kostnader for helse- og omsorgstjenester i de ulike europeiske landene. Det arbeides for at statistikkgrunnlaget i økende grad skal bli samstemt med EU-kommisjonens statistikker. HFA-DB danner på mange måter grunnlaget for Norgeshelsa som administreres av Folkehelseinstituttet.

Les mer om: