Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samarbeid med EU-byråer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samarbeid med EU-byråer

Artikkel

Samarbeid med EU-byråer

Siden starten av EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs programmer og byråer. Byråene bistår EU og medlemslandene i deres arbeid, med en viktig rolle i politikkutformingen og gjennomføringen av regelverk nasjonalt. Folkehelseinstituttet bidrar innenfor helse og miljø.

EFSA logo. used with permission of EFSA
EFSA logo. used with permission of EFSA

Siden starten av EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs programmer og byråer. Byråene bistår EU og medlemslandene i deres arbeid, med en viktig rolle i politikkutformingen og gjennomføringen av regelverk nasjonalt. Folkehelseinstituttet bidrar innenfor helse og miljø.


Innhold på denne siden

Det europeiske smittevernbyrået, ECDC

ECDC logo.
ECDC logo.

ECDC har som hovedmål å styrke Europas forsvar mot smittsomme sykdommer. ECDC samarbeider med nasjonale helsevernmyndigheter i hele Europa for å styrke og utvikle europeisk sykdomsovervåking og tidlig varsling.

Ved å samarbeide med eksperter innen smittevern fra hele Europa kan ECDC bidra med vitenskapelige råd til helsemyndighetene om eksisterende og nye smittefarer.

Folkehelseinstituttet ved Divisjon for smittevern er "Coordinating Competent Body", det vil si norsk kontaktpunkt med ansvar for å koordinere ECDC-samarbeidet generelt. Instituttet har en fast representant i Advisory Forum, mens en rekke medarbeidere fra instituttet deltar i nettverk, ekspert/faggrupper og på fagmøter. Instituttet deltar også i flere programmer/prosjekter og initiativ som finansieres av ECDC.

Aktivitetene i ECDC er komplementære til noen av de andre EU-byråene, eksempelvis Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA) og Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Verdens helseorganisasjon (WHO) er en av ECDCs viktigste strategiske partnere. Eksperter fra ECDC bidrar jevnlig i det tekniske arbeidet i WHO på smittsomme sykdommer og ECDC deltar i WHOs Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN). ECDC og WHO Europa samarbeider tett om influensaovervåking og initiativer knyttet til opplæring og kapasitetsbygging. 

Se også: ECDC

Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA

ECHA er drivkraften bak implementeringen av EUs banebrytende kjemikalieregelverk, REACH.

Byrået er en moderne vitenskapsbasert organisasjon som har fokus på å sikre at kjemikalier brukes på en trygg og forsvarlig måte til beste for folkehelsen og miljøet. Miljøverndepartementet, gjennom Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), er nasjonalt kontaktpunkt for ECHA. Folkehelseinstituttet ved Divisjon for miljømedisin, utfører kjemikalievurderinger, klassifisering, merking og risikovurdering på oppdrag fra Klif. I tillegg deltar forskere fra instituttet som faglige rådgivere i ECHAs ekspertgrupper sammen med eksperter fra Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Se også: ECHA 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA

EFSA ble opprettet som et ledd i et omfattende program for å forbedre EUs matsikkerhet, sikre et høyt nivå av forbrukervern og opprettholde tilliten til EUs matforsyning.

EFSA logo. used with permission of EFSA
EFSA logo. used with permission of EFSA

EFSA er hjørnesteinen i EUs risikovurdering av mat- og fôrsikkerhet og arbeidet danner grunnlag for EUs politikk og lovgivning på feltet.

Se også: EFSA

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er kontaktpunkt i Norge.

EFSA organiserer sitt arbeid gjennom en rekke vitenskapelige paneler og komiteer. Folkehelseinstituttet ved Divisjon for miljømedisin, samarbeider nært med Vitenskapskomiteen og har representanter i følgende av EFSAs vitenskapelige paneler.

Det europeiske byrå for legemiddelvurdering, EMA

EMA håndterer den sentrale prosedyren for godkjenning av legemidler i Europa og har ansvar for å koordinere samarbeidet mellom medlemslandenes myndigheter.

EMA logo.
EMA logo.

To vitenskapelige komiteer under EMA, én for legemidler til mennesker og én for legemidler til dyr, er ansvarlige for vurdering av legemidlene som benyttes.

Statens legemiddelverk representerer norske helsemyndigheter i EMA.

Folkehelseinstituttet, ved Divisjon for epidemiologi, deltar blant annet i det vitenskapelige multipartner-nettverket The European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance, ENCePP. 

Se også: European Medicines Agency - EMA

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk, EMCDDA

EMCDDA har til oppgave å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål.

EMCDDA logo.
EMCDDA logo.

EMCDDA holder oversikt over narkotikabruken i de ulike medlemslandene, fører statistikk over narkotikarelaterte dødsfall og varsler om nye narkotiske stoffer. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller felleseuropeisk ramme med grunnlag i evidensbasert kunnskap.

Et stadig økende narkotikabruk og narkotikaomsetning i hele verden bekymrer myndighetene i de fleste land og temaet er derfor løftet opp til Sikkerhetsrådet og FN. EMCDDA koordinerer dette arbeidet.

Folkehelseinstituttet er norsk kontaktpunkt siden 2016 da Statens institutt for rusmiddelforskning ble innlemmet i instituttet. Dessuten bidrar området for rettsmedisinske fag med ekspertråd og norsk rusmiddelstatistikk. I tillegg deltar eksperter fra instituttet som faglige rådgivere i enkelte av EMCDDAs ekspertgrupper og på fagmøter.

Se også: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA