Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ordliste for EØS-samarbeidet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ordliste for EØS-samarbeidet

Artikkel

EØS-samarbeidet

Ordliste med forklaringer (EØS-samarbeidet)

Vi har laget en ordliste over uttrykk og forkortinger brukt særskilt i EØS-samarbeidet. Begrepskatalog med norsk forklaring og med engelsk uttrykk i parentes. Sortert alfabetisk. Finner du ikke ordet du søker etter? Send gjerne spørsmålet til Solfrid.Johansen@fhi.no

Logo, EØS.png

Vi har laget en ordliste over uttrykk og forkortinger brukt særskilt i EØS-samarbeidet. Begrepskatalog med norsk forklaring og med engelsk uttrykk i parentes. Sortert alfabetisk. Finner du ikke ordet du søker etter? Send gjerne spørsmålet til Solfrid.Johansen@fhi.no


Innhold på denne siden

Bilaterale aktiviteter (Bilateral activities)

Aktiviteter avtalt mellom giverland og mottakerland og finansiert fra bilaterale fond. Fondene kan støtte aktiviteter som konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger mm. Nasjonalt kontaktpunkt (NFP) forvalter disse midlene.

Bilaterale fond (Bilateral funds)

Fond som skal bidra til å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene gjennom bilaterale aktiviteter innenfor områder av felles interesse. Det bilaterale fondet utgjør minst to prosent av Norway Grants i hvert mottakerland og er en mer fleksibel form for støtte til samarbeid over landegrensene.

Det kreves ikke at deltakerne er involvert i andre prosjekter og programmer under EØS-midlene, og for hvert land vedtas en egen bilateral fondsavtale og arbeidsplan for prioriteringer innenfor fondet.

Bilateral fondsavtale (Bilateral fund agreement)

Avtale mellom giverlandene og mottakerlandet som regulerer bruken av det bilaterale fondet.

Bilateralt samarbeid (Bilateral cooperation)

Samarbeid mellom giverland og mottakerland som kommer i tillegg til programmer og prosjektstøtte for å sikre mer strategisk, dyptgående og bærekraftig samarbeid og bilaterale aktiviteter. Finansiert over bilaterale fond og regulert gjennom en bilateral fondsavtale og en arbeidsplan.

Gruppebilde
EØS-nettverket for barns og unges helse møttes for første gang til fagseminar i Helsedirektoratet i Oslo i oktober 2019. Nettverket er finansiert fra de bilaterale fondene. Foto: Folkehelseinstituttet

Blåboka (Blue Book)

En egen brosjyre som samler alle de foreslåtte programområdene innen den gjeldende finansieringsperioden, 20142021. Hvilke programmer som blir valgt i det enkelte mottakerlandet, er forhandlet fram mellom det norske utenriksdepartementet og mottakerlandet.

CC (Cooperation Committee)

Samarbeidskomité for et program i et mottakerland. Komiteen ledes av programoperatøren (PO) og består i tillegg av representanter for nasjonalt kontaktpunkt (NFP) og programpartnere (DPP og PP). Den aktuelle norske ambassaden og The Financial Mechanism Office (FMO) kan møte som observatører. Komiteen møtes vanligvis to ganger i året.

møtedeltakere sittende
Samarbeidskomiteen for det litauiske helseprogrammet holder halvårlig møte i Vilnius i november 2019 . Foto: Folkehelseinstituttet

Concept note (CN)

Se konseptnotat

dpp, donorprosjekt-partner (donor project partner)

Er partner til et prosjekt som er finansiert via EØS-midlene i et av mottakerlandene. Kan komme fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Samarbeidet mellom donorprosjektpartneren og prosjektpartneren i samarbeidslandet reguleres gjennom en partnerskapsavtale.

OBS! Se også DPP,  programpartner fra giverlandet

DPP,  programpartner fra giverlandet (Donor Programme Partner)

En norsk fagetat (f eks. FHI) som i partnerskap med programoperatøren (PO) i mottakerlandet, eksempelvis helsedepartementet, utvikler et program (for eksempel innen folkehelse), og bistår ved implementering og gjennomføring av programmet. I tillegg skal DPP-en bidra til å bygge nettverk for utveksling av erfaring og kompetanse og hjelpe prosjektpromotører (pp) i mottakerlandet med å finne prosjektpartnere i giverlandene. Folkehelseinstituttet er DPP for programområdet folkehelse i Estland, Litauen, Romania og Tsjekkia. Rollen er nærmere beskrevet i artikkel 1.6 (d) av Regulations.

OBS! Se også dpp, donorprosjektpartner

gruppebilde
Blant oppgavene til en DPP er å arrangere studieprogram for besøkende fra mottakerlandene. Her med en gruppe fra Litauen i 2019 som vil høre om hjemmebesøksprogrammet for nybakte familier i bydel Gamle Oslo. Foto: Folkehelseinstituttet

EEA Grants (European Economic Area Grants)

Er den ene av to ordninger som utgjør EØS-midlene siden 2004, og finansieres av alle tre EØS-landene, Island, Liechtenstein og Norge. Denne ordningen omfatter medlemsland som har lavere brutto nasjonalinntekt per innbygger enn 90 prosent av gjennomsnittet i EU. Den andre ordningen kalles Norway Grants og gjelder de 13 landene som er kommet med etter utvidelsen fra 2004.

EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA, European Economic Area)

Brukes både om EØS-avtalen og om området som avtalen gjelder for, det vi si de 28 medlemslandene av EU og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

EØS-avtalen (EEA Agreement)

Folkerettslig avtale om EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, inngått mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

EØS-midlene (EEA Grants and Norway Grants)

I EØS-avtalen er det fastlagt at partene fra EFTA-landene skal bidra økonomisk til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller innen EØS. Dessuten skal det økonomiske bidraget styrke de bilaterale relasjonene mellom de tre giverlandene og de 15 europeiske mottakerlandene. Siden 2004 skjer støtten gjennom to ordninger som til sammen utgjør EØS-midlene. Den ene ordningen er finansiert av Norge alene (Norway Grants). Den andre ordningen (EEA Grants) inkluderer også bidrag fra Island (3 prosent) og Liechtenstein (1,2 prosent). Norges andel utgjør totalt i underkant av 98 prosent, begge ordningene sett under ett. Gjeldende periode er 20142021, men midlene kan benyttes til og med 2023.

Europakart
Fordelingen av EØS-midlene for perioden 2014─2021.

Felleskomiteen for bilaterale fond (Joint Committee for Bilateral Funds, JCBF)

En komité opprettet i hvert av mottakerlandene for å diskutere spørsmål av bilateral interesse og avgjøre bruken av bilaterale fond til bilaterale relasjoner og gjennomgå framdriften i gjennomføringen av målet om sterkere bilateralt samarbeid. Beskrives nærmere i artikkel 4.2.i Regulations.

Flytdiagram over stegene i samarbeidsprosessen om det bilaterale fondet, fra MoU er signert til arbeidsplan er på plass. Kilde: Bilateral Guide
Flytdiagram over stegene i samarbeidsprosessen om det bilaterale fondet, fra MoU er signert til arbeidsplan er på plass. Kilde: Bilateral Guide

FMC (The Financial Mechanism Committee)

Er det besluttende organet for EEA Grants. Komiten består av representanter for utenriksdepartementene i Island, Liechtenstein og Norge. FMC streker opp policy, regler og bestemmelser (Regulations), godkjenner alle programmer og sikrer overvåking, kontroll og evalueringer for EEA Grants. Sekretariatet til FMC er Financial Mechanism Office (FMO). FMO er også sekretariat for Norway Grants.

Boksdiagram
En oversikt over organisasjoner som er med i forvaltningen av EØS-midlene. Kilde: Bilateral Guide

FMO (The Financial Mechanism Office)

Er det Brussel-baserte sekretariatet som forvalter EØS-midlene på vegne av utenriksdepartementene i Island, Liechtenstein og Norge. FMO er også kontaktpunkt til mottakerlandene og de norske programpartnerne (DPP). Nettadresse: www.eeagrants.org

møtedeltakere rundt et bord
FMO har tett kontakt med programpartnerne fra giverlandene (DPP). Her fra fellesseminar i Brussel i 2019 . Foto: Folkehelseinstituttet

Konseptnotat (Concept note, CN)

Er ramme for utviklingen av en programavtale. Beskriver utfordringene og behovene som et program vil svare på, forventet utfall, målgrupper, bilaterale ambisjoner, samarbeid med internasjonale organisasjoner og hvilke hjelpemidler programmet vil ta i bruk. Bygger på samarbeidsavtalen (MoU).

Modaliteter (Modalities)

Forventninger til resultater av gjennomførte prosjekter. Brukes ved programavtaler for å spesifisere mål og tiltak i programmet og indikatorer på resultater. På den måten skal alle avtaleparter i prosjekter under programmet være innforstått med forventningene til hva som skal komme ut av innsatsen. Kan gjelde både gjennomførte aktiviteter og virkninger av disse aktivitetene.

MoU, samarbeidsavtale (Memorandum of Understanding)

Bilateral samarbeidsavtale mellom et mottakerland og giverlandene. Det er én MoU knyttet til EEA Grants og en annen MoU knyttet til Norway Grants i hvert land. Samarbeidsavtalen beskriver den totale summen landet får, hvem i landet som har ansvar for oppfølging og overvåking, pluss tematiske fagområder (programområde) som avtalen dekker, eksempelvis miljø, helse, kultur, innovasjon etc., og innbyrdes fordeling og retning på de ulike fagområdene. Se oversikten over inngåtte MoU-er.

NFP, nasjonalt kontaktpunkt (National Focal Point)

En enhet under finansdepartementet i mottakerlandet som har til oppgave å godkjenne de individuelle programavtalene som utarbeides, og har hovedansvar for overvåking og kontroll av alle prosesser under utarbeiding, implementering og gjennomføring av programmene. NFP har ansvaret for de formelle forhandlingene med giverlandene når MoU (samarbeidsavtalen) utarbeides.

Norway Grants 

Den ene av de to ordningene som utgjør EØS-midlene. Kom med utvidelsen av EØS i 2004, omfatter bare de nye medlemslandene etter 2003 og er finansiert av Norge alene. Den andre ordningen kalles EEA Grants.

Partnerskapsavtale (Partnership agreement)

En avtale undertegnet av både prosjektpartneren fra Norge og fra samarbeidslandet. Alle samarbeidsprosjekter som har fått tildelt midler, skal ha en slik avtale, og den er et nøkkeldokument som regulerer samarbeidet. Signeres etter at prosjektet er formelt godkjent av programoperatøren.
Beskrives nærmere i artikkel 7.7 i Regulations. Det er laget en mal for slike avtaler.

Deltakere rundt et bord
For å lette jakten på en egnet prosjektpartner arrangeres partnersøkseminarer. Her møttes norske og tsjekkiske virksomheter i Praha i 2019 for å diskutere samarbeid. Foto: Folkehelseinstituttet

PDP, predefinert prosjekt (Pre-Defined Project)

Prosjekt der mottakerlandet søker å hente inn bestemt kompetanse hos eksperter fra giverlandene for å dekke behovene i stedet for å bruke åpen utlysning der en ber om forslag til prosjekt. Eksempel på et slikt prosjekt er pasientsenteret Pacientský hub i Tsjekkia.

Stående møtedeltakere
Et predefinert prosjekt om barns psykiske helse og foreldrestøtte blir diskutert i Praha med norske rådgivere.. Foto: Folkehelseinstituttet

PO, programoperatør (Programme Operator)

Er den ansvarlige for å utarbeide et program i henhold til samarbeidsavtalen (MoU) og gjeldende regler og bestemmelser (Regulations) for EØS-midlene. Programpartnere (PP) i eget land og giverlandets programpartner (DPP) bistår i dette arbeidet.
Programoperatøren utlyser midler til prosjekter og bilaterale aktiviteter, er ansvarlig for utvelging av prosjekter sammen med en seleksjonskomité. PO er også ansvarlig for at inngåtte prosjektavtaler gjennomføres etter intensjonene og overvåker at målene oppnås.
PO er lokalisert til en egen enhet under finansdepartementet eller til et fagdepartement i mottakerlandet, eksempelvis helsedepartementet. PO er oppnevnt i MOU-en.

PP, programpartner (Programme Partner)

Har ansvar for det faglige innholdet i et program når mottakerlandet har valgt å legge programoperatøren (PO) til en enhet under finansdepartementet. Innen helse er derfor programpartneren alltid helsedepartementet i mottakerlandet.

OBS! Se også pp, prosjektpromotør

pp, prosjektpromotør (project promoter)

Prosjekteier for et prosjekt i mottakerlandet, den som eventuelle norske partnere skriver partnerskapsavtale med.

OBS! Se også PP, programpartner

Prioriterte sektorer (Priority sectors)

EØS-midlene fordeles på sektorer som er avgjørende for utviklingen i mottakerlandene, og der det er potensial for og interesse for samarbeid med Norge. For budsjettperioden 2014–2021 skal EØS-midlene brukes på fem sektorer:

  1. Innovasjon/forskning/utdanning/konkurransekraft
  2. Sosial inkludering/ungdomsledighet/fattigdomsbekjempelse
  3. Miljø/energi/klimaendring/lavkarbonøkonomi
  4. Kultur/sivilt samfunn/godt styresett/grunnleggende rettigheter
  5. Justis- og innenrikssaker

Helse er definert som programområde 6 under prioritert sektor 2, Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse. Se Blåboka

De fem sektorene som den norske støtten rettes inn mot, både supplerer og utfyller støtten som ytes gjennom EUs eget samhørighetsfond, kalt Cohesion Fund. 

Program (Programme)

Er et dokument som programoperatør har ansvar for å utarbeide. Beskriver mål, innhold og indikatorer i henhold til vedtatte rammer gitt i en godkjent og signert programavtale mellom nasjonalt kontaktpunkt (NFP) i mottakerlandet og FMC. Danner grunnlaget for både predefinerte prosjekter og åpne kunngjøringer av prosjektmidler.

gruppebilde
Deltakere på møtet i samarbeidskomiteen for helseprogrammet for Tsjekkia i september 2019.. Foto: Folkehelseinstituttet

Programavtale (Programme agreement)

Er en avtale som beskriver innhold, vilkår og betingelser for gjennomføringen av et program så vel som rollene og ansvaret som partene har. Programavtalen følger de overordnete retningslinjene i samarbeidsavtalen (MoU) og konseptnotatet.

Programområde (Programme area)

Er et tematisk fagområde under en prioritert sektor. For finansieringsperioden 2014–2021 er det 23 programområder å prioritere blant under i alt fem prioriterte sektorer. Helse hører inn under sektoren «Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse». Hvilke programområder som er valgt i et mottakerland, går fram av MoU-en.

Regulations

De gjeldende regler og bestemmelser for hvordan EØS-midlene kan brukes. Dette spesifikke regelverket omfatter forhold knyttet til samarbeid, gjennomføring og finansiering av prosjekter og aktiviteter.

Regulations for EEA Grants:
The Regulations on the implementation of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and Annexes

Regulations for Norway Grants:
The Regulations on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and Annexes 

SGS, Small grants scheme 

Programmidler som utlyses til mindre prosjekter myntet på frivillighetssektoren i mottakerlandet.

Referanser

Eeagrants.org, Regjeringen.no, Store norske leksikon og Bilateral Guideline fra EEA and Norwegian Financial Mechanisms 2014–2021.