Hopp til innhold

Hva er EØS-midlene?

Publisert

Logo, EØS.png

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av landene i Den europeiske union (EU) pluss Island, Liechtenstein og Norge. Gjennom tett samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen og EØS-midlene bidrar Island, Liechtenstein og Norge til å redusere ulikheter i Europa og til å styrke de bilaterale forbindelsene med femten land i Sentral- og Øst-Europa.


Historikk

EØS-midlene har fulgt EØS-avtalen fra den trådte i kraft i 1994. Størrelsen har økt betydelig og omfatter nye land etter hvert som de har blitt medlemmer av EU. Fra 2004 bidrar Norge også med en egen ordning kalt Norway Grants, som bare omfatter de 13 nye landene som kom med utvidelsen i 2004.   

Den ene av to ordninger som utgjør EØS-midlene. Norway Grants kom med utvidelsene av EØS i 2004, omfatter bare de 13 nye landene og er finansiert av Norge alene. Den andre ordningen kalles EEA Grants.

For perioden 2009–2014 var det avsatt totalt 1,79 milliarder euro under EØS-midlene, medregnet Norway Grants med 0,8 milliarder euro. Norge dekket rundt 97 prosent av bidragene fra de tre landene. Denne perioden ble avsluttet i april 2017.

En uavhengig gjennomgang fra oktober 2016 av programperioden 2009–2014 konkluderte med at planlagte resultater og virkninger ville bli oppnådd. Det ble påpekt at avtaleperioden burde utvides fra fem til sju år for å ta høyde for at forhandlingene tar lang tid.

Les mer om midtveisevaleringen av EØS-midlene 2009-2014

Det er opprettet en data- og resultatportal, The EEA and Norway Grants data and results portal, et verktøy for å vise resultater for budsjettperioden 2009–2014, filtrert etter land og tematiske områder.  

Inneværende periode 2014–2021

Den inneværende perioden for EØS-midlene er formelt 2014–2021, og det er avsatt totalt 2,8 milliarder euro. Forsinkelser i forhandlinger og oppstart gjør at prosjektperioden er forlenget tre år ut over den formelle programperioden, altså til 2024.

 Fordelingen av EØS-midlene mellom mottakerlandene for inneværende periode.

 Perioden omfatter sentrale sektorer for støtte:

  • innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  • sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
  • miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi
  • kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og justis- og innenrikssaker 

Innenfor disse sektorene er det i alt 23 programområder med mål og forventede resultater. Programområdet Europeiske folkehelseutfordringer hører inn under hovedsektoren sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse. 

Kontrollsystemer

For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater. Systemet er basert på Utenriksdepartementets nulltoleranse mot korrupsjon. Ansvar og forpliktelser er fordelt på de ulike nivåene og enhetene som deltar i gjennomføringen av programmene våre, jf. Forvaltning og kontroll av EØS-midlene.  

Uavhengig av dette kan Riksrevisjonen i Norge gjennomføre revisjoner av alle programmer og prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene. 

Hvis norske partnere opplever usikkerhet om prosjektet, samarbeidet eller bruken av midler, oppfordrer vi dem til å ta kontakt med Folkehelseinstituttets kontaktperson eller Brusselkontoret direkte.

Mer informasjon

Regjeringens nettside om EØS-midlene

Utenriksdepartementets Facebook-side om EØS-midlene

EEA and Norway Grant