Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

EØS-programmet om folkehelse

Tsjekkia

Publisert


Tsjekkia blei medlem av EU og EØS i 2004 og har motteke EØS-middel sidan da, mellom anna til folkehelse. For perioden 2014–2021 kallar dei folkehelseprogrammet sitt for "Helse".


Hopp til innhold

Om EØS-midla

Gjennom EØS-avtalen er Noreg ein del av det indre markedet i Europa. Avtalen inkluderer eit felles mål om å redusere sosial og økonomisk ulikskap i Europa og styrke samarbeidet mellom landa. EØS-midla er Noregs bidrag til dette. Det er i Noregs interesse at forskjellane i Europa vert mindre. Det vil føre til eit meir velfungerande Europa, både økonomisk og sosialt. 

Kjelde: Regjeringa.no


Har du funnet en feil?

Siste nytt

Førebels tidsplan for utlysingar

 • Utlysing av store prosjekt på mellom 200.000 og ein million euro: Hausten 2019
 • Utlysing av mindre prosjekt (Small Grant Scheme projects) på mindre enn 200.000 euro: Slutten av 2019 eller tidleg 2020

Utlysingane av dei store prosjekta skjer frå det tsjekkiske finansdepartementet som programoperatør, mens dei mindre prosjekta skjer frå det tsjekkiske helsedepartementet som programpartnar.

 • Utlysinga av middel til bilateralt helsesamarbeid: søknadsfrist 30. september 2019.

Innkomne søknader blir vurdert fortløpande. Pengane må brukast innan 30. november 2019.  Studiereiser og besøk til samarbeidslandet, fellesmøte og seminar er eksempel på aktivitetar ein kan søke om støtte til. Sjå utlysingsteksten og meir utfyllande opplysingar på engelsk.

Finn tsjekkisk samarbeidspartnar via ny partnardatabase!

 • Tsjekkia har nå tatt i bruk ein partnardatabase for å gjere det enklare å søke partnar til bilateralt samarbeid om programma under EØS-midla.

Dersom du er interessert, kan det vere lurt å registrere seg på den nye nettportalen ved å fylle ut det elektroniske skjemaet for partnarsøk og bli meir synleg for tsjekkarar som er på utkikk etter prosjektpartnar når Tsjekkia snart lyser ut prosjektmiddel på folkehelseområdet.

Eksempel på god praksis

Nettsida til det tsjekkiske helseprogrammet er nå utvida med eksempel på god praksis.

Historikk

Tsjekkia har motteke EØS-middel sidan landet blei medlem av EU og EØS i 2004. Dei første åra vart støtta organisert i mindre prosjekt. Sidan 2009 har støtta skjedd innanfor større programområde. Vi har sett tilbake på samarbeidet om folkehelse i den siste budsjettperioden, 2009─2014.

Tsjekkia har ei eiga nettside under eeagrants.org. Der går det fram korleis dei har brukt EØS-midla i perioden 2009–2014. 

Landet har ein nasjonal strategi, Helse 2020, som gir føringar for ønska prioriteringar også for EØS-midla. Dei legg særleg vekt på å:

 • utvikle folkehelsesystemet vidare
 • stabilisere systemet for sjukdomsførebygging, helsevern og helsefremming
 • få i gang effektive mekanismar for å betre folkehelsa, og som er berekraftige på lang sikt
 • gi offentleg sektor meir kraft ved å involvere samfunnet, lokalmiljø og personar meir i avgjerdsprosessane

I samarbeid med Verdas helseorganisasjon har dei søkt å få til ein samanheng mellom målindikatorane for Helse 2020 og FNs berekraftsmål for helse. 

Ny periode: førebygge og minske ulikskap i helse

For EØS-perioden 2014–2021 fell folkehelseprogrammet Europeiske folkehelseutfordringar inn under hovudsektoren Sosial inkludering, ungdomsledigheit og kamp mot fattigdom. Det er satt av 14 millionar euro frå EØS-midla til det tsjekkiske programmet, jf. figuren under. Prosjekta må vere ferdige i løpet av 2024.

Figur_Tsjekkia_budsjettutvikling.png

Programmet kallast berre for Helse og tar utgangspunkt i helseutfordringane Tsjekkia har. Det overordna siktemålet er betre førebygging og redusert ulikskap i helse.  
Sjå eigen artikkel om helsetilstanden i Tsjekkia. 

Seks programområde

Etter gjennomførte konsultasjonar med nasjonale interessentar valde Tsjekkia ut desse seks arbeidsområda for programmet: 

 • Psykisk helse, inkludert problem knytta til alkohol- og rusmisbruk 
 • Førebygging av ikkje-smittsame sjukdommar
 • Førebygging og kontroll med smittsame sjukdommar i samsvar med det internasjonale helsereglementet 
 • Minska sosial ulikheit i helse og sjukdomsbyrde 
 • Utvikling av helsesystemet, inkludert informasjons- og overvakingssystem
 • Helseteneste for alle (Universal access to health care) 

Det er det tsjekkiske helsedepartementet som har ansvaret for å følge opp og bidra til å utvikle og iverksette programmet. Dei understrekar at:

 • ein skal legge særleg vekt på barns psykiske helse og trivsel
 • sjukdomsførebygging omfattar òg antibiotikaresistens
 • brukarmedverknad og pasientrollen skal styrkast
 • ulikheit i helse skal òg omfatte romfolket, og programmet skal spesifisere kva tiltak og ressursar som gjeld romfolket

Mål 

Tsjekkia vil bli målt på desse delmåla under hovudmålet betre førebygging og redusert ulikskap i helse:

Delmål 1: Betre støtte til psykisk helse og trivsel for barn 

1.0 Auka trivsel for barn og unge
1.1 Foreldreomsorg / handlingar for betre psykisk helse
1.2 Tiltak om psykisk helse som er utført for barn og unge og familiane deira
1.3 Opplæring i psykisk helse / kompetansekurs tilbydt
1.4 Bevisstgjeringsaktivitetar for psykisk helse utført

Delmål 2: Styrka tiltak for sjukdomsførebygging

2.1 Etablert rammeverk for ein forvaltningsmodell mot antibiotikaresistens 
2.2 Utvikla/tatt i bruk verktøy for betre førebygging / tidleg diagnose av sjukdom blant marginaliserte grupper, inkludert romfolk
2.3 Tilbydt trening/opplæring i å oppdage/behandle sjukdom
2.4 Bevisstgjeringstiltak utført

Delmål 3: Sterkare rolle for sivilsamfunnet i helsesektoren 

3.1 Utført tiltak for å styrke kapasiteten blant pasientorganisasjonane
3.2 Etablert pasientsenter
3.3 Utført bevisstgjeringstiltak 

Bilateralt mål: Betre samarbeid mellom mottakar- og givarlandsorganisasjonar som er med i programmet

4.1 Gjere samarbeidet enklare mellom givar- og mottakarlandseiningar 

Tre predefinerte prosjekt

Undervegs i førebuingane til det nye programmet er det lagt opp til tre såkalla predefinerte prosjekt. Det vil seie prosjekt der ein søker å hente inn bestemt kompetanse hos ekspertar frå givarlanda for å dekke behova i staden for å bruke ope utlysing der ein ber om framlegg til prosjekt.

Dei predefinerte prosjekta er:

 1. Implementere programmet "Dei utrulege åra for kvart barn" – gjeld psykisk helse (1,8 millionar euro; tidsperiode 48 månader)
 2. Førebygging av antibiotikaresistens (2,5 millionar euro; tidsperiode 48 månader)
 3. Etablere eit pasientsenter (0,95 millionar euro; tidsperiode 48 månader)

Arbeidsprosessen vidare

Programmet vil bli gjennomført ved hjelp av tre ordningar:

 1. Dei tre predefinerte prosjekta omtalt over 
 2. To ope utlysingsrundar av prosjektmiddel (Calls for proposal)
 3. Ei eiga ordning med såkornmiddel (Small Grant Schemes) til oppsøkande tiltak for å sikre tenester til avsides område og sårbare grupper. Initiativet skal bli gjennomført i samarbeid med ein norsk partnarinstitusjon.

Det er berre tsjekkiske organisasjonar og verksemder som kan søke om prosjektmiddel. Dei som får innvilga søknaden, kan invitere norske organisasjonar eller verksemder med i prosjektet. Det finst eit eige bilateralt fond som kan finansiere seminar og konferansar, og som kan lette prosessen med å finne gode prosjektpartnarar og hente ekspertråd undervegs.

Eit matchmaking-seminar vart halde 16 januar 2019 i Praha for moglege prosjektsøkarar og prosjektpartnarar frå Noreg og Island.

Gruppearbeid
Seminar i Praha i januar 2019 der deltakarar frå inviterte partnarorganisasjonar i Tsjekkia, Island og Noreg kunne utforske mogleg samarbeid. . Foto: Folkehelseinstituttet

Her er informasjon frå seminaret, på engelsk:

Oppsummering av Praha-seminaret (brosjyre, pdf) 

Kva diskuterte dei på Praha-seminaret (pdf)

Kven deltok på Praha-seminaret (pdf)

Vi vil legge ut informasjon om utlysingar her etter kvart som det kjem nytt frå Tsjekkia. For dei som abonnerer på det elektroniske nyheitsvarselet vårt om internasjonalt arbeid, vil det komme melding i e-postkassa. Du kan melde deg på her: Nyheitsvarsel frå Folkehelseinstituttet. Hugs å hake av for Internasjonalt arbeid.