Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Estlands helseprogram»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Estlands helseprogram

Artikkel

EØS-programma om folkehelse

Estlands helseprogram

Estland er eit av samarbeidslanda som har valt å prioritere folkehelse innanfor EØS-programma. Dei kallar programmet der folkehelse inngår, for "Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom".

Estland er eit av samarbeidslanda som har valt å prioritere folkehelse innanfor EØS-programma. Dei kallar programmet der folkehelse inngår, for "Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom".


Innhold på denne siden

Historikk

Estland har motteke EØS-pengar sidan landet blei medlem av EU og EØS i 2004. Dei første åra vart støtta organisert i mindre prosjekt. Sidan 2009 har støtta skjedd innanfor større programområde. Estland har ei eiga nettside under eeagrants.org. Der går det fram korleis dei brukte EØS-midla fram til 2014 og planane for fianansieringsperioden 2014–2021. 

Estland understrekar kor viktig helse er for velstand og vekst, men òg for sosial inkludering, samanheng og motstandsdyktigheit i samfunnet. Nasjonalt er estisk helsepolitikk rimeleg velstrukturert med ein eigen helseplan for perioden 2009–2020 (pdf).  Det gjeldande helseprogrammet for EØS-middel bygger på denne planen. Den neste helseutviklingplanen for 2020–2030 er førebels ikkje tilgjengeleg på engelsk. Den inneheld tre program: brukerorientert helseteneste, helsestøttande individuelle helseval og helsestøttande miljø. 

I åra 20152017 gjennomførte Estland ein lokalstyrereform for å møte utfordringane med ein aldrande befolkning og fråflytting. Tallet på kommunar er redusert frå 213 til 79, mens innbyggartallet per kommune i snitt (median) har auka frå i underkant av 8000 til 17000. Fire øykommunar vart haldne utanfor reformen. Det nye programmet byggjer òg opp under kommunereformen. 

Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom

For finansieringsperioden 2014–2021 fell folkehelseprogrammet inn under hovedsektoren Sosial inkludering, ungdomsledigheit og kamp mot fattigdom.

Det er satt av 4,5 millionar euro frå EØS-midla til det estiske folkehelseprogrammet. Det estiske helsedepartementet (Ministry of Social Affairs) er programoperatør. 

Estland kallar programmet for Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom. Hovudstrategien er å byggje opp under kommunereformen gjennom støtte til lokal utvikling bygd på kunnskapsbasert praksis. Dei har derfor prioritert desse tre områda:

 • Helseteneste for alle (Universal access to health care)
 • Minska sosial ulikheit i helse og sjukdomsbyrde (Reduction of social inequalities in health and the burden of diseases)
 • Psykisk helse, inkludert problem knytta til alkohol- og rusbruk (Mental health, including mental disorders associated with alcohol and drug abuse

Særskilt vekt er lagt på minoritetar, og då særleg russiskspråklege i det nordaustlege Estland og fattige grupper i den søraustlege delen av landet. 

Les meir om helsetilstanden i Estland

Programoperatørens nettportal (engelsk)

Tre predefinerte prosjekt

For å svare til den nasjonale strategien er det satt av til saman 3,9 millionar euro til såkalla predefinerte prosjekt. Det vil seie prosjekt der ein søkjer å hente inn bestemt kompetanse hos ekspertar frå givarlanda for å dekke strategiske behov i staden for å bruke ope utlysing.  

Dei predefinerte prosjekta er:

 1. Auka fysisk aktivitet blant skolebarn, med Tartu universitet som prosjektleiar og med Universitetet i Søraust-Noreg som norsk prosjektpartnar (2,298 millionar euro; tidsperiode 48 månader, prosjektet starta i 2019). Sjå eiga prosjektside (estisk).

 2. Auka kompetanse og kapasitet innan folkehelse i kommunane, med National Institute for Health Development som prosjektleiar og FHIs avdeling for helse og uikheit som norsk prosjektpartnar (1,41 millionar euro, tidsperiode 48 månader, kom i gang i april 2020).

 3. Utvikling av evalueringsmodellar og handlingssystem for kronisk psykisk sjuke pasientar, med Viljandi Hospital foundation som prosjektleiar (0,32 millionar euro, tidsperiode 36 månader, kom i gang i januar 2021).

I tillegg til dei predefinerte prosjekta er det satt av 0,65 millionar euro til ei prosjektutlysing innanfor kunnskapsbaserte lokale folkehelsetiltak og heimebesøksmodellen. Etter ope utlysing er det bevilga middel til to prosjekt innafor desse områda. Begge prosjekta er i gang.

Folkehelseinstituttet samarbeider tett med det estiske sosialdepartementet om videre gjennomføring av programmet. 

Folkehelseutfordringar – mål og indikatorar

Estland vil bli målt på følgjande seks delmål og tilhøyrande indikatorar under programmet Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom:

1. Betre kvalitet på integrerte tenester og folkehelsetiltak lokalt

 • Tallet på skular som tek i bruk modellen for fysisk aktive skular
 • Tallet på skular med russisk som instruksjonsspråk når dei tar i bruk modellen for fysisk aktive skular
 • Tallet på lokalstyre som tek i bruk kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
 • Tallet på operative multi-sektorteam som tar i bruk integrert tenestemodell
 • Årleg tall på pasientar med langtids psykiske helseproblem som har mottatt tvangsbehandling utan å vere innlagd
 • Årleg tall på rettsmedisinsk ekspertise tilgjengeleg i sivile rettssaker
 • Tallet på jobbar skapt

2. Lokalstyresmakter er trent opp i og gitt råd om å ta i bruk kunnskapsbaserte folkehelsetiltak

 • Tallet på lokalstyre som har mottatt trening/råd
 • Tallet på lokalstyre som har tatt i bruk kunnskapsbaserte folkehelsetiltak for å motvirke risikoatferd

3 Integrert tenestemodell er utvikla og testa ut

 • Den integrerte tenestemodellen er utvikla
 • Den integrerte tenestemodellen er testa ut

4. Modell for å kvalitetsforbetre rettspsykiatrisk evaluering er utvikla

 • Modellen for tverrfaglig rettspsykiatrisk komité er tilpassa og testa ut for Estland

5. Modell for fysisk aktive skular er utvikla

 • Tallet på kursmateriell for aktive skolar utvikla for ulike målgrupper
 • Tallet på øvingar og seminar for å formidle modellen for fysisk aktive skolar

6. Heimebesøksmodell for tidlege tiltak er utvikla

 • Heimebesøksmodellen pilotert i Estland
 • Tallet på spesialistar trent i å utføre risikovurdering i heimen, inkludert jordmødre og familiesjukepleiarar (etter kjønn)

Bilaterale ambisjonar

Estland samarbeider med Folkehelseinstituttet om planlegging, etablering og gjennomføring av folkehelseprogrammet på overordna nivå. 

Bilateralt samarbeid på prosjektnivå er ønskjeleg og oppfordra til.  Ei kjelde til å dele kunnskap og erfaringar er fondet for bilaterale relasjonar, som gir støtte til studiebesøk, fellesseminar og ekspertbesøk eller konsultasjonar.   

Historikk

22.06.2021: Oppdatering av status for dei predefinerte prosjekta.

05.05.22: Oppdatert informasjonen om status for programmet.

30.04.20: Oppdatert status for dei predefinerte prosjekta.