Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Færre infeksjoner med standardiserte operasjonsforløp

Publisert

Bilde av operasjonsteam
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Færre kirurgiske pasienter får sykehusinfeksjoner med standardiserte pasientforløp enn ved tradisjonelt opplegg. Dette er blant de nyere resultatene innen pasientsikkerhet.


Aktuelt om pasientsikkerhet

Folkehelseinstituttet innhenter og videreformidler jevnlig aktuell informasjon som kan være nyttig for dem som er opptatt av pasientsikkerhet.

Referansene kommer fra to typer kilder: 1) bibliografiske databaser eller 2) nyhetsbrev fra fagmiljøer som arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

For å kvalifisere til formidling skal innholdet være relevant og fortrinnsvis basert på oppsummert forskning. Vi vurderer ikke metodisk kvalitet på publikasjoner som videreformidles.

Les mer om søkekriteriene i Metodebeskrivelse - Aktuelt om pasientsikkerhet (pdf)

Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet videreformidler jevnlig aktuelle publikasjoner om pasientsikkerhet – først og fremst resultater fra oppsummert forskning. Blant temaene for de 15 publikasjonene denne gangen er ulike pasientsikkerhetsaspekter ved kirurgisk behandling, pasienters opplevelse av pasientsikkerhet, åpenhet og informasjon etter uønskede hendelser og forebygging av blant annet urinveisinfeksjon.

En av artiklene handler om verdien av å standardisere og optimalisere pasientforløp knyttet til operasjoner via buken  eller bekkenet – fra pasienten blir innlagt til vedkommende er utskrevet. Artikkelen i Annals of Surgery viser at slike pasientforløp gir færre infeksjoner i operasjonssåret, lungene og urinveiene.

Trygg kirurgi

Impact of Enhanced Recovery After Surgery and Fast Track Surgery pathways on healthcare-associated infections: Results from a systematic review and meta-analysis
Grant MC, Yang D, Wu CL, Makary MA, Wick EC. Ann Surg 2017;265(1):68-79.
Standardiserte og optimaliserte pasientforløp i forbindelse med kirurgiske inngrep, for eksempel "fast-track surgery" og "enhanced recovery after surgery", kan gi flere gevinster både for pasienten og for helsetjenesten. Denne systematiske oversikten sammenstiller data fra studier som har undersøkt effekt av standardiserte, akselererte pasientforløp på forekomst av sykehusinfeksjoner i lunger, urinveier og operasjonssår etter kirurgiske inngrep med tilgang via buken eller bekkenet. Resultatene tyder på at færre kirurgiske pasienter opplever sykehusinfeksjoner ved akselererte pasientforløp enn ved standard behandling, og at liggetiden muligens kan bli noe kortere.

Preoperative chlorhexidine reduces the incidence of surgical site infections in total knee and hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis
Cai Y, Xu K, Hou W, Yang Z, Xu P.
Int J Surg 2017;39:221-8
Er forbehandling av huden ved bruk av puter (kluter) impregnert med 2% klorheksidinglukonat utført i hjemmet av pasienten selv, mer effektiv enn standard rutiner for preoperativ huddesinfeksjon for å forebygge kirurgisk sårinfeksjon i forbindelse med innsetting av hofte- og kneproteser? Samlede analyser av en randomisert kontrollert studie og fem retrospektive studier viser muligens tendenser til noe færre infeksjoner og reoperasjoner og kortere liggetid, ifølge en systematisk oversikt. 

Evaluating the impact of radio frequency identification retained surgical instruments tracking on patient safety: Liter Evaluating the impact of radio frequency identification retained surgical instruments tracking on patient safety: Literature reviewature review
Schnock KO, Biggs B, Fladger A, Bates DW, Rozenblum R.
J Patient Saf 2017.
Gjenglemte instrumenter eller engangsutstyr brukt i kirurgiske inngrep kan medføre alvorlige komplikasjoner for pasienten hvis feilen ikke blir oppdaget under opptellingen før operasjonen avsluttes. En slik uønsket hendelse kan dessuten få juridiske og økonomiske konsekvenser for sykehuset. Radiomerking er ett tiltak som brukes for å unngå at utstyr etterlates i pasienten. De fem inkluderte studiene i denne systematiske oversikten, en prospektiv klinisk studie og fire simuleringsstudier, belyser fordeler og ulempen ved teknologien.

Goal-directed fluid therapy for reducing risk of surgical site infections following abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Yuan J, Sun Y, Pan C, Li T.
Int J Surg 2017;39:74-87.
En gruppe forskere har sammenstilt og analysert data fra 29 randomiserte kontrollerte studier av effekt av målrettet væsketerapi. Analysene tyder på at målrettet væsketerapi kan redusere risiko for kirurgiske sårinfeksjoner etter abdominal kirurgi.  Muligens reduseres også liggetiden for pasienter sammenlignet med antall liggedøgn for pasienter som får standard behandling

Pediatri

Paediatric early warning systems for detecting and responding to clinical deterioration in children: A systematic review
Lambert V, Matthews A, MacDonell R, Fitzsimons J.
BMJ Open 2017;7(3):e014497.
Hvilket verktøy er mest effektivt for systematisk observasjon av forverring av den kliniske tilstanden hos barn som er innlagt i sykehus? Fungerer de ulike verktøyene etter hensikten slik at akutt kritisk sykdom kan forebygges eller begrenses? Svaret på det første spørsmålet er ifølge denne systematiske oversikten at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig for å avgjøre hvilket verktøy som fungerer best. Dette til tross for at flere verktøy for systematisk observasjon brukes mye innenfor pediatrien. Når det gjelder det andre spørsmålet, mener forskerne at analysene viser en trend i retning av bedre både kliniske og prosessrelaterte resultater.

Prophylaxis against venous thromboembolism in pediatric trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma and the Pediatric Trauma Society
Mahajerin A, Petty JK, Hanson SJ, Thompson AJ, O'Brien SH, Streck CJ, et al.
J Trauma Acute Care Surg 2017;82(3):627-36.
De to organisasjonene Eastern Association for the Surgery of Trauma og the Pediatric Trauma Society har i samarbeid utarbeidet en systematisk oversikt over effekt av mekaniske og legemiddelbaserte metoder som muligens kan forebygge venøse blodpropper og embolier hos barn med traumatiske skader. Etter å ha oppsummert resultatene fra de fjorten studiene utviklet forfatterne retningslinjer for forebyggende behandling tilpasset barnets alder, blødningsrisiko, skadeomfang etc. 

Fagfellevurdering av plan for strålebehandling

Does peer review of radiation plans affect clinical care? A systematic review of the literature
Brunskill K, Nguyen TK, Boldt RG, Louie AV, Warner A, Marks LB, et al.
Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;97(1):27-34.
En oppsummering av resultater fra elleve studier har undersøkt hvor ofte en foreslått plan for strålebehandling revideres når en kollega vurderer ett eller flere elementer i planen. Variasjonene mellom studiene er meget stor, men tilsier at planene endres i større eller mindre grad i omtrent ett av ni tilfeller. Den store variasjonen kan tyde på at standardisering av prosessen med fagfellevurdering kan være nyttig, foreslår forfatterne. De fleste endringene gjaldt inntegning av målvolum – cirka 45 av 100 endringer.

Opplevd pasientsikkerhet

Feeling unsafe in the healthcare setting: Patients' perspectives
Kenward L, Whiffin C, Spalek B.
Br J Nurs 2017;26(3):143-9
Hva får pasienter til å oppleve utrygghet i møte med helsetjenesten? Forfatterne understreker at ikke bare uønskede hendelser, men også dårlig opplevd servicekvalitet kan føre til at pasienter føler seg utrygg. Oversiktsartikkelen baserer seg på fjorten studier og identifiserer syv temaer som kan påvirke opplevelsen av trygghet eller utrygghet:

  • Informasjon og kommunikasjon
  • Tap av kontroll
  • Helsepersonells nærvær/fravær
  • Upersonlig behandling eller omsorg
  • Pasientens egen sårbare følelsesmessige og fysiske tilstand
  • Opplevelse av ikke å bli tatt alvorlig
  • Oppfatning av manglende erfaring, kunnskap, proaktivitet og interesse hos helsepersonellet

Åpenhet og informasjon etter uønskede hendelser

Frequency, expected effects, obstacles, and facilitators of disclosure of patient safety incidents: A systematic review
Ock M, Lim SY, Jo MW, Lee SI
J Prev Med Public Health 2017;50(2):68-82.
Denne systematiske oversikten tar for seg åpenhet og informasjon (eng. disclosure) som gis etter uønskede hendelser i helsetjenesten. Forfatterne har sett på 99 artikler om forventet effekt av åpenhet og informasjon etter uønskede hendelser; hva som kan hemme og fremme ønsket praksis; og hvor utbredt en praksis med åpenhet og informasjon etter uønskede hendelser er i dag.

Lederskap under arbeid med utvikling av sikkerhetskultur

The Joint Commission. The essential role of leadership in developing a safety culture
Oakbrook, IL: Department of Corporate Communications; 2017. Sentinel Event Alert, Issue 57.
Patient Safety Systems Chapter, Sentinel Event Policy and RCA2 
Analyser av The Joint Commissions database for alvorlige uønskede hendelser har avdekket at mangelfullt lederskap kan medvirke til uønskede hendelser. På bakgrunn av dette, har den uavhengige organisasjonen, som blant annet sertifiserer og godkjenner helsetjenesteorganisasjoner og –programmer i USA, utgitt denne ressursen om lederskap og pasientsikkerhetskultur. Publikasjonen foreslår elleve ulike tiltak, noen av dem med videre lenker til nyttige ressurser.

"Kopier + lim-inn" i elektronisk pasientjournal?

Safe practices for copy and paste in the HER: Systematic review, recommendations, and novel model for health IT collaboration
Tsou AY, Lehmann CU, Michel J, Solomon R, Possanza L, Gandhi T.
Appl Clin Inform 2017;8(1):12-34.
På den ene siden er det tidsbesparende å kopiere fra et sted til et annet i elektronisk pasientjournal (EPJ), på den andre siden kan det å gjenbruke informasjon medvirke til unøyaktigheter og feil i den kliniske dokumentasjonen og slik utgjøre en risiko for pasientsikkerheten. Forfattergruppen bak denne litteraturoversikten ønsket å kartlegge kunnskapsstatus, identifisere sikkerhetsrisiko og beskrive uønskede hendelser knyttet til kopier+lim inn-funksjonen i EPJ samt utvikle anbefalinger for sikker gjenbruk av informasjon.

Urinkateter – forebygging av infeksjon og tett kateter

Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of antiseptic agents for meatal cleaning in the prevention of catheter-associated urinary tract infections
Fasugba O, Koerner J, Mitchell BG, Gardner A.
J Hosp Infect 2017;95(3):233-42
Fasugba og hennes medarbeidere oppsummerer i denne systematiske oversikten resultater fra forskning om effekt av antiseptisk rengjøring av området rundt urinrørsåpningen før man setter inn urinkateter og mens kateteret ligger inne. Kateterrelatert urinveisinfeksjon er den hyppigst forekommende sykehusinfeksjonen, og å forebygge slike infeksjoner er derfor viktig for pasientsikkerheten.  Ingen av tiltakene som er sammenlignet i de 14 inkluderte studiene hadde påviselig effekt på hvor mange pasienter som fikk infeksjon. 

Washout policies in long-term indwelling urinary catheterisation in adults
Shepherd AJ, Mackay WG, Hagen S. 
Cochrane Database Syst Rev 2017;(3):CD004012
Kan skylling av permanent (> 28 døgn) urinkateter forebygge at kateteret går tett? Shepherd og medarbeidere har oppdatert en Cochrane-oversikt som sammenligner effekt av ulike skylleprosedyrer på antall dager til urinkateteret må byttes ut fordi det er tett og på forekomst av urinveisinfeksjon. Forfatterne har inkludert syv studier med til sammen 349 deltakere. Effekten av kateterskylling for å forebygge tett kateter og urinveisinfeksjon er usikker. Over halvparten av studiene rapporterer mulige uønskede effekter av prosedyrene.

Legemiddelsikkerhet

The effects of bar-coding technology on medication errors: A systematic literature review
Hutton K, Ding Q, Wellman G. 
J Patient Saf 2017.
Bruk av strekkodeteknologi når legemidler administreres til sykehuspasienter kan bidra til færre legemiddelfeil. Det viser en systematisk oversikt publisert i tidsskriftet Journal of Patient Safety. Ifølge forfatterne kan teknologien redusere antall legemiddelfeil i sykehus, særlig feil av typen feil dose, feil legemiddel, feil pasient, ikke forskrevet legemiddel og feil administreringsrute.

Guidance to manage inappropriate polypharmacy in older people: Systematic review and future developments
Stewart D, Mair A, Wilson M, Kardas P, Lewek P, Alonso A, et al. 
Expert Opin Drug Saf 2017;16(2):203-13.
Uheldig polyfarmasi (pasienten bruker mange legemidler) øker sannsynligheten for legemiddelrelaterte bivirkninger, eller at et legemiddel forandrer effekten til et annet legemiddel og reduserer sannsynligheten for at pasienter tar sine legemidler på den måten legen har ment. Denne publikasjonen gir veiledning i håndtering av polyfarmasi blant eldre. Artikkelen inneholder blant annet en systematisk oversikt, omtale av EU-prosjektet 'Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in the Elderly, SIMPATHY' og en beskrivelse av hvordan polyfarmasi håndteres i Skottland.