Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Aktuelt om pasientsikkerhet

Eldre kan unngå problemer med strukturert nedtrapping av legemidler

Publisert

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Strukturert nedtrapping av legemidler hos eldre kan forebygge abstinens og tilbakefall av sykdom, viser en av de ferskeste publikasjonene om pasientsikkerhet.


Hopp til innhold

Aktuelt om pasientsikkerhet

Folkehelseinstituttet innhenter og videreformidler jevnlig aktuell informasjon som kan være nyttig for dem som er opptatt av pasientsikkerhet.

Referansene kommer fra to typer kilder: 1) bibliografiske databaser eller 2) nyhetsbrev fra fagmiljøer som arbeider med kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

For å kvalifisere til formidling skal innholdet være relevant og fortrinnsvis basert på oppsummert forskning. Vi vurderer ikke metodisk kvalitet på publikasjoner som videreformidles.

Les mer om søkekriteriene i Metodebeskrivelse - Aktuelt om pasientsikkerhet (pdf)


Har du funnet en feil?

Folkehelseinstituttet videreformidler jevnlig aktuelle publikasjoner og annen faglig informasjon innenfor temaet pasientsikkerhet – først og fremst resultater fra oppsummert forskning.

Blant de tolv publikasjonene som trekkes fram denne gangen, er artikkelen rett nedenfor i tidsskriftet Expert Opinion on Drug Safety. Forskere fra Australia, Irland og Canada tar opp strukturert nedtrapping av legemidler hos eldre voksne og strategier som kan redusere abstinens og andre problemer når legemidler blir fjernet.

Sikker legemiddelbruk

A narrative review of the safety concerns of deprescribing in older adults and strategies to mitigate potential harms

Reeve E, Moriarty F, Nahas R, Turner JP, Kouladjian O'Donnell L, Hilmer SN
Expert opinion on drug safety 2017:1-11

Både det å begynne og det å avslutte legemiddelbehandling kan innebære så vel nytte som risiko. Usikkerhet og ønske om å unngå risiko kan forhindre leger fra å avslutte potensielt uhensiktsmessig legemiddelbehandling av eldre pasienter. Denne oversiktsartikkelen ser nærmere på fire forhold som legen bør være oppmerksom på, og hva som kan gjøres for å forhindre at de inntreffer:

 • legemiddelabstinens
 • tilbakefall av sykdom/symptomer
 • reversering av eventuelle legemiddelinteraksjoner
 • mulig negative konsekvenser for relasjonen lege-pasient

Factors contributing to medication errors made when using computerized order entry in pediatrics: a systematic review

Tolley CL, Forde NE, Coffey KL, Sittig DF, Ash JS, Husband AK, et al.
J Am Med Inform Assoc 2017;

Hvilke systemegenskaper ved programvare for e-resept kan bidra til legemiddelfeil ved forskrivning til barn? Hvordan kan systemene forbedres?

Tolley og medarbeidere presenterer i sin systematiske oversikt fem viktige problem- og forbedringsområder:

 • mulig feilaktige doseberegninger varsles ikke
 • feilaktige varsler om uriktig dosering, f.eks. ved uoverensstemmelse mellom kliniske retningslinjer og forhåndsdefinerte verdier lagt inn av systemleverandør
 • falske positive og falske negative varsler om dobbeltforskrivning hvis systemet ikke tar hensyn til administrasjonsvei
 • mulighet for feilvalg i rullegardinmeny
 • svakheter ved systemdesign, for eksempel at nødvendige forhåndsdefinerte valg mangler

Det viktigste er å forbedre funksjonalitet for beregning av korrekt dose av legemiddelet, skriver forfatterne.

Ledelse og pasientsikkerhetskultur

Leading a culture of safety: a blueprint for success

Chicago, IL: American College of Healthcare Executives and NPSF Lucian Leape Institute; 2017.

Forskere og eksperter innenfor pasientsikkerhetsfeltet peker ofte på organisasjonskulturens betydning for om prosjekter som skal fremme pasienters og helsepersonells sikkerhet lykkes. Denne publikasjonen gir veiledning om hvordan ledere av en helseorganisasjon først kan legge grunnlaget for, og deretter forankre og spre en god sikkerhetskultur i hele organisasjonen. Veilederen retter oppmerksomheten mot seks områder:

 • etablere en felles visjon for pasientsikkerhet
 • bygge tillit, respekt og inkludering
 • velge, utvikle og engasjere styret i organisasjonen
 • prioritere pasientsikkerhet i utvelgelse og utvikling av ledere
 • lede og belønne systemtenkning i arbeidet med pasientsikkerhet ("just culture")
 • bygge opp organisasjonens forventninger til hensiktsmessig atferd (f.eks. hva angår transparens, samarbeid, kommunikasjon og høflighet)

Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys; 2017. (Rapport 2017:7)

Svenske Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har kartlagt utfordringer for ledere på ulike nivåer i helsetjenesten – å ivareta pasientsikkerheten nevnes som en av mange lederoppgaver. Rapporten foreslår følgende fem utviklingsområder:

 • skape tid og rom for en tilstedeværende lederstil
 • gjøre lederskap mer attraktivt
 • forbedre lederes kompetanse og forutsetninger for et utviklingsorientert og pasientsentrert lederskap
 • se lederskapsutvikling i sammenheng med styring av organisasjonen
 • en mer helhetlig og langsiktig nasjonal og regional styring

Preventing harm in the ICU: building a culture of safety and engaging patients and families

Thornton KC, Schwarz JJ, Gross AK, Anderson WG, Liu KD, Romig MC, et al
Crit Care Med 2017;45(9):1531-7

Forfatterne av denne oversiktsartikkelen har identifisert og valgt ut ressurser som belyser hva sikkerhetskultur og det å involvere pasienter og pårørende kan bety for resultat av kvalitetsforbedringstiltak i intensivavdelinger.

En god sikkerhetskultur forbindes med færre uønskede hendelser, mindre ressursbruk og lavere dødelighet blant kritisk syke pasienter innlagt i intensivavdeling, skriver forfatterne.

Use of patient safety culture instruments in operating rooms: a systematic literature review

Zhao P, Li Y, Li Z, Jia P, Zhang L, Zhang M
J Evid Based Med 2017;

Hvordan måles sikkerhetskultur på operasjonsstuen?  Den kinesiske forskergruppen bak denne systematiske oversikten finner at Safety Attitude Questionnaire er det mest brukte verktøyet. De fleste av undersøkelsene er gjennomført i universitetssykehus eller andre undervisningssykehus (teaching hospitals). Verktøyene som brukes for å undersøke sikkerhetskultur under kirurgiske inngrep, benyttes også i andre sammenhenger.

Pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting; 2017.

Tema for de fem kapitlene i publikasjonen er:

 • sikrere helse- og omsorgstjenester
 • risikoområder
 • verktøy og metoder for rapportering og dokumentasjon
 • forbedringsarbeid
 • verktøy for oppfølging

Overføring av pasientansvar

Patient participation in nursing bedside handover: a systematic mixed-methods review

Tobiano G, Bucknall T, Sladdin I, Whitty JA, Chaboyer W
Int J Nurs Stud 2017;77:243-58

Kvalitative og kliniske studier inkludert i denne oversiktsartikkelen belyser ulike aspekter ved brukermedvirkning under overføring av pasientansvar sammenlignet med vanlig praksis (helsepersonell gir informasjon til annet helsepersonell uten at pasienten er tilstede). Hvordan informasjon og pasientansvar overføres kan ha betydning for pasientens sikkerhet. Artikkelen problematiserer blant annet bruk av fagspråk, pasientens mulighet for å legge til eller korrigere viktig informasjon og forhold knyttet til personvern.

Ikke utført pleie

What impact does nursing care left undone have on patient outcomes? Review of the literature

Recio-Saucedo A, Dall'Ora C, Maruotti A, Ball J, Briggs J, Meredith P, et al.
J Clin Nurs 2017;

En gruppe forskere i Storbritannia har identifisert og oppsummert forskning om målbare konsekvenser av ikke utført pleie på grunn av lav bemanning eller andre forhold. Blant annet viste syv studier sammenheng mellom ikke utført pleie og et eller flere av følgende utfall:

 • legemiddelfeil
 • urinveisinfeksjoner
 • fall
 • trykksår
 • reinnleggelser

Tre studier undersøkte mulige forbindelser mellom ikke utført pleie og dødelighet, men de påviste ingen tydelige sammenhenger.

Håndhygiene

Interventions to improve hand hygiene compliance in the ICU: a systematic review

Lydon S, Power M, McSharry J, Byrne M, Madden C, Squires JE, et al.
Crit Care Med 2017;45(11):e1165-e72

Beste praksis for tiltak som øker helsepersonells etterlevelse av rutiner for håndhygiene i intensivavdeling er fortsatt uklar, ifølge denne systematiske oversikten. De fleste studiene undersøkte effekt av sammensatte tiltak, for eksempel opplysningstiltak og tilrettelegging av arbeidsmiljøet. Resultatene viser stor variasjon.

Sykehusinfeksjoner

Review of strategies to reduce central line-associated bloodstream infection (CLABSI) and catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) in adult ICUs

Patel PK, Gupta A, Vaughn VM, Mann JD, Ameling JM, Meddings J
J Hosp Med 2017:e1-e12

Patel og medarbeidere oppsummerer artikler om tiltak for å forebygge infeksjoner ved sentralt venekateter og blærekateter hos voksne intensivpasienter. Forfatterne kategoriserer tiltakene ut fra hvor i kateterets livssyklus de brukes:

 • før innlegging
 • innlegging
 • vedlikehold
 • fjerning

Ved optimal implementering av tiltak for flere faser av kateterbruken kan forekomsten av kateterrelaterte infeksjoner hos voksne intensivpasienter reduseres betydelig, skriver forfatterne.

Blodforgiftning

Point-of-care lactate testing for sepsis at presentation to health care: a systematic review of patient outcomes

Morris E, McCartney D, Lasserson D, Van den Bruel A, Fisher R, Hayward G
Br J Gen Pract 2017;

Laktat i blodet er en viktig markør for blodforgiftning (sepsis). Kan pasientnær analyse (point-of-care testing) av serum-laktat hos pasienter med tegn på akutte infeksjoner være nyttig allerede ved første kontakt med helsetjenesten? Forfatterne av en systematisk oversikt identifiserte ingen studier fra primærhelsetjenesten, syv studier fra akuttmottak og en studie fra luftambulansetjenesten. Resultatene fra fem studier viste en tendens mot lavere dødelighet, to studier kortere tid til adekvat behandling og en studie kortere liggetid i sykehus ved bruk av pasientnær analyse av serum laktat.