Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Psykisk helse og rus

Publisert


Nasjonalt læringsnettverk: Gode pasientforløp i kommunene for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer.


Har du funnet en feil?

I løpet av høsten 2014 og våren 2015 ble det startet opp fem læringsnettverk for 62 norske kommuner. Læringsnettverkene avsluttes med en felles konferanse i desember 2015. Hensikten med nettverkene er å utvikle gode pasientforløp for personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Kommunene som deltar har opprettet tverrfaglige forbedringsteam der brukere/brukerorganisasjoner samt representanter fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Distriktpsykiatriske senter (DPS), ruspoliklinikk og andre samarbeidende instanser har blitt oppfordret til å inngå.

Forbedringsteamene skal jobbe med egne mål innenfor satsingens hovedmålsettinger, som blant annet er:

  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker-/pasientforløp.
  • Pårørendes kompetanse og ressurser er anerkjent og anvendes der dette er relevant
  • Riktig bruk av sykehusinnleggelser

Læringsnettverkene tar utgangspunkt i visjonen om at tjenestene skal gå fra å være mest opptatte av å finne ut «hva er i veien med deg», til å utvikle tjenester som er opptatt av «hva er viktig for deg». Teamene møtes til to-dagers samlinger tre ganger i løpet av den perioden nettverkene varer.

Målet med samlingene er å være arenaer for inspirasjon og læring, samt at deltakerne får tid og rom til å jobbe med egne utfordringer og muligheter, og ikke minst sette seg konkrete mål for forbedringsarbeidet. Den viktigste jobben gjør teamene mellom samlingene sammen med egen ledelse, medarbeidere, samarbeidspartnere og ikke minst brukerne.