Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er viktig for deg? - En retningsendring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er viktig for deg? - En retningsendring

Artikkel

Hva er viktig for deg? - En retningsendring

Retningsendringen har til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne.

HEVDG.JPG

Retningsendringen har til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne.


Med en stadig økende andel eldre og færre yrkesaktive må vi organisere tjenestene på en annen måte for å få en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Helsepersonell må ha en mer helsefremmende tilnærming i møte med pasienter og brukere.

Brukermedvirkning er et sentralt begrep i helse- og omsorgstjenesten. Det er både en demokratisk rettighet og et mål. Brukermedvirkning er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 3-1 om rett til medvirkning. Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at brukere setter egne mål.

Aron Anonovsky utviklet på 1980 tallet teorien om Salutogenese. Teorien fokuserer på menneskets tilpasningsevne for å øke mestring, helse og velvære. Den er en motvekt til patogenese (utvikling av sykdom) som er diagnosefokusert. Salutogenese fokuserer på tilpasset behandling med vekt på egne mestringsressurser og opplevelse av mening.

Pasient og brukers involvering og medvirkning i eget pasientforløp er viktig i satsingen Gode pasientforløp. Retningsendringen fra å spørre «hva er i veien med deg?» til å spørre «hva er viktig for deg?» gir rom for å innta brukerens perspektiv. Med denne tilnærmingen kan vi iverksette tiltak basert på pasienter og brukere egne mål.

 For å få tilgang til brukerens perspektiv er nødvendig å skape en god relasjon og åpen dialog mellom helsepersonell og bruker / pasient. Motiverende samtale kan være et nyttig verktøy. For å lykkes med en mer helsefremmende tilnærming, er det nødvendig å arbeide med helsepersonells holdninger og verdier, da det er det som styrer våre handlinger.

Maureen Bisognano, tidligere president i Institute of Healthcare Improvement, har sagt at når vi spør noen "Hva er viktig for deg?" blir du tvunget til å se dem som hele mennesker. Det bidrar til å skape en dypere mening for både pasienter og fagfolk.

Samvalg er et godt eksempel på hvordan relasjonen mellom bruker/pasient og helsepersonell er i endring og søker en tilstand av likeverd for å oppnå bedre beslutninger med tanke på valg av behandling.