Hopp til innhold

Artikkel

Basiskompetanse

Publisert

I programmet Helhetlige pasientforløp i hjemmet fokuseres det på å øke basiskompetansen til helsepersonell. Basiskompetanse skiller seg fra fagkompetanse ved å handle om det generelle som underbygger helsepersonells ansvars- og rolleforståelse.

I programmet Helhetlige pasientforløp i hjemmet fokuseres det på å øke basiskompetansen til helsepersonell. Basiskompetanse skiller seg fra fagkompetanse ved å handle om det generelle som underbygger helsepersonells ansvars- og rolleforståelse.


Høyere levealder i befolkningen medfører en økende andel eldre med flere kroniske sykdommer (1). Etter iverksetting av samhandlingsreformen i 2012 er det mye som tyder på at pasienter ved å skrives ut tidligere fra sykehus er dårligere enn før reformen (2). Dette gir behov for helsepersonell med bredere klinisk kompetanse i primærhelsetjenesten, for å kunne sikre forsvarlig helsehjelp i kommunehelsetjenesten.

I programmet Helhetlige pasientforløp i hjemmet fokuseres det på å øke basiskompetansen til helsepersonell. Basiskompetanse skiller seg fra fagkompetanse ved å handle om det generelle som underbygger helsepersonells ansvars- og rolleforståelse.  Eksempler på dette er observasjonsevne, kunne vurdere helsetilstand, handlingsevne, kunne evaluere tiltak, samhandle, hvordan dokumentere og vurdere etiske og juridiske spørsmål knyttet til å yte tjenester til brukere. Myndiggjorte medarbeidere med fag- og basiskompetanse kan bidra til å iverksette tidlig innsats ved forverring av helsetilstand og vurdere kontinuerlig om tiltakene er virkningsfulle eller bør justeres. For å få til dette krevers det også et godt strukturert samarbeid med fastlegen som har ansvar for den medisinske behandlingen.

Film: Basiskompetanse (Vimeo)

Referanser