Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Trenger mer forskning om tiltak som bedrer brukernes erfaringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Trenger mer forskning om tiltak som bedrer brukernes erfaringer

Artikkel

Aktuelt om brukererfaringer

Trenger mer forskning om tiltak som bedrer brukernes erfaringer

Det er behov for mer forskning om tiltak som kan bidra til bedre erfaringer blant brukerne av sykehustjenester. Det viser en systematisk oversiktsartikkel fra USA om tiltak som kan tas i bruk for å oppnå bedre resultater i brukererfaringsundersøkelser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er behov for mer forskning om tiltak som kan bidra til bedre erfaringer blant brukerne av sykehustjenester. Det viser en systematisk oversiktsartikkel fra USA om tiltak som kan tas i bruk for å oppnå bedre resultater i brukererfaringsundersøkelser.


Folkehelseinstituttet videreformidler jevnlig ny oppsummert forskning og annen kunnskap som kan være til nytte for dem som er opptatt av brukererfaringer og brukeropplevd kvalitet. Den systematiske oversiktsartikkelen som vi trekker fram denne gangen, har sett på resultatene fra 15 studier.

– Foreløpig er det lite forskning som viser hvilke tiltak som kan bidra til bedre pasienterfaringer og hvor store endringer man kan oppnå. Det skriver en amerikansk forskergruppe med Karina Davidson i spissen i innledningen til artikkelen Interventions to improve hospital patient satisfaction with healthcare providers and systems: a systematic review som er publisert i tidsskriftet BMJ Quality & Safety.

Det er vanlig å gjennomføre både nasjonale og lokale undersøkelser for å kartlegge brukernes erfaringer med helsetjenesten rundt om verden. Mange helsesystemer og enkeltsykehus ønsker å bedre sine resultater i slike undersøkelser, og i USA ligger det også økonomiske insentiver for det enkelte sykehus i å oppnå høy skår i undersøkelsene. 

Rapporterer resultater på elleve områder

Felles for studiene som er inkludert i den systematiske oversikten er at de rapporterer om resultater av forsøk som er gjennomført for å bedre sykehuspasienters erfaringer – på ett eller flere av de elleve områdene som undersøkes ved hjelp av prinsippene i den amerikanske  brukererfaringsundersøkelsen Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS).

I slike undersøkelser blir pasientene for eksempel spurt om hva de mener om personalet, behandlingen, pleien, lokalene og informasjonen som de får under oppholdet. Spørsmålene i Folkehelseinstituttets brukererfaringsundersøkelser baserer seg på disse prinsippene.

Den amerikanske brukererfaringsundersøkelsen HCAHPS har 21 spørsmål, fordelt på 11 pasienterfaringsområder (domains). Syv av studiene i den systematiske oversikten undersøkte hvilken effekt et tiltak hadde på ett bestemt spørsmål. De øvrige studiene rapporterer hvilken effekt tiltaket hadde på skåren til to eller flere spørsmål.

Flest studier om pasientenes erfaringer med kommunikasjon

Flere spørsmål i HCAHPS dreier seg om kommunikasjon, og slike problemstillinger er godt representert i de 15 artiklene. Studiene undersøkte tiltak som kan bedre pasientenes opplevelse av:

  • kommunikasjonen med lege (åtte studier)
  • kommunikasjonen med sykepleier (fem studier)
  • kommunikasjonen knyttet til pasientens medisiner (fem studier)
  • informasjon ved utskrivning (tre studier)
  • sykehuset som sådan (seks studier)
  • smertebehandling (fem studier)

Fem studier handlet om hvorvidt pasientene ville anbefale sykehuset til andre, tre studerte pasientenes mulighet for ro og hvile og tre studier undersøkte effekten av et tiltak på pasientenes erfaringer med renhold på sykehuset.

Metodologiske utfordringer

Forfatterne kommenterer at oversikten identifiserer overraskende få studier av høy kvalitet. Effektstørrelsene er dessuten små og bruksområdet ofte snevert. Av 59 kvalifiserte studier ekskluderte oversiktsforfatterne 44 på grunn av lav metodologisk kvalitet. Blant de 15 inkluderte studiene er ti før-og-etter studier, fire randomiserte kontrollerte studier og en prospektiv observasjonsstudie. Samtlige studier er gjennomført i USA og publisert etter 2013.

Vel halvparten av studiene, åtte av 15, viste ifølge forfatterne statistisk signifikante resultater (p < 0,05). Forskergruppen påpeker at resultatene må tolkes med varsomhet. De viser til at rapporterte data ofte er innhentet fra den obligatoriske/standard HCAHPS-undersøkelsen og kan være påvirket av andre pågående kvalitetsforbedringstiltak enn det som primært blir undersøkt i studien.

Forfatterne påpeker også andre svakheter med studiene, for eksempel til dels mangelfull rapportering av hvorvidt respondentene var representative for populasjonen og hvordan sykehusavdelingen etterlevde det innførte tiltaket.

Trenger mer og bedre forskning

Davidson og hennes medarbeidere håper at det kan gjennomføres forskning med mer robust studiedesign og tilstrekkelig statistisk styrke, slik at forskningen kan bidra til kunnskapsbaserte tiltak for å bedre pasienters erfaringer med sykehus. Med pålitelige effektestimater, vil beslutningstakere i helsetjenesten ha et bedre grunnlag for å avgjøre hvordan ressursene skal brukes også på dette området.

Referanse

Interventions to improve hospital patient satisfaction with healthcare providers and systems: A systematic review
Davidson KW, Shaffer J, Ye S, Falzon L, Emeruwa IO, Sundquist K, et al.BMJ Quality & Safety 2016 doi: 10.1136/bmjqs-2015-004758