Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Resultater fra Symptometer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Resultater fra Symptometer

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Resultater fra Symptometer

Publisert Oppdatert

Symptometer er FHIs nye verktøy for å følge med på andelen i befolkningen som har symptomer som kan skyldes koronavirus. Deltakerne i Symptometer registrerer hver uke om de har slike symptomer.

Colourbox.com
Colourbox.com

Symptometer er FHIs nye verktøy for å følge med på andelen i befolkningen som har symptomer som kan skyldes koronavirus. Deltakerne i Symptometer registrerer hver uke om de har slike symptomer.


Resultater fra Symptometer skal hjelpe Folkehelseinstituttet å fange opp tidlige signaler på endring i epidemien. 

Deltakerne i Symptometer har fra slutten av oktober 2020 ukentlig registrert om de har symptomer fra luftveiene, mage-tarm eller influensalignende symptomer. De blir også bedt om å oppgi om de har blitt testet for koronavirusinfeksjon, og besvare noen spørsmål om potensiell smitteeksponering. I tillegg har deltakerne fylt ut et innledende skjema hvor de blant annet ble bedt om å svare på om de tidligere har blitt testet for koronavirus, og hvilke symptomer eller begrunnelser de hadde for å bli testet.  

De som ble invitert til Symptometer var tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Målsettingen er at deltakerne samlet sett skal speile befolkningen i Norge. Symptometer hadde per 17. november 2020 35 916 deltakere fra 16 år og oppover.

Alders- og kjønnsfordeling

I figuren under er sammensetningen i kjønn og alder illustrert, hvor svart linje viser sammensetningen i hele den norske befolkningen, mens det rosa og turkise er henholdsvis kvinnelige og mannlige deltakere i Symptometer. Som illustrert i figuren, speiles befolkningen godt med tanke på kjønn og alder hos Symptometer-deltakerne. Det er god deltakelse i aldersgruppene eldre enn 50 år, selv om deltakelsen er lavere i de eldste aldersgruppene, henholdsvis eldre enn 70 år for kvinner og 80 år for menn. Det er en underrepresentasjon blant yngre menn.   

 Befolkningspyramide over deltagere i Symptometer fordelt etter kjønn og alder
Figur 1: Befolkningspyramide over deltagere i Symptometer fordelt etter kjønn og alder.

Forekomst av symptomer i befolkningen

De ukentlige spørreskjemaene sendes til deltagerne på mandager. For uke 45 var det 20 692 personer (57,6 % av deltagerne) som hadde besvarte ukeskjemaet. For uke 46 var det kl. 12 den 17. november 16 253 personer (45,3 %) som hadde besvart ukeskjemaet.   

Kartene under viser estimert forekomst i befolkningen fordelt på kommuner og fylker for henholdsvis forkjølelsessymptomer (definert som minst ett av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese) og feber i kombinasjon med hoste.

Estimert forekomst av forkjølelsessymptomer per kommune

Forkjølelsessymptomer per kommune
Figur 2.1: Kartet viser estimert prevalens av forkjølelsessymptomer i befolkningen per kommune i uke 45. Forkjølelsessymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese. For å kunne beregne prevalens i kommuner med få besvarelser, har alle kommuner fått lagt til 10 personer som representerer fylkesgjennomsnittet.

Estimert forekomst av forkjølelsessymptomer per fylke

Forkjølelsessymptomer per fylke
Figur 2.2: Kartet viser estimert prevalens av forkjølelsessymptomer i befolkningen per fylke i uke 45. Forkjølelsessymptomer er definert som minst en av følgende symptomer: hoste, sår hals, tungpustethet eller rennende nese.

Estimert forekomst av hoste og feber per kommune

Hoste og feber per kommune
Figur 3.1: Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per kommue i uke 45. For å kunne beregne prevalens i kommuner med få besvarelser, har alle kommuner fått lagt til 10 personer som representerer fylkesgjennomsnittet.

Estimert forekomst av hoste og feber per fylke

Forekomst av hoste og feber per fylke
Figur 3.2: Kartet viser estimert prevalens av feber i kombinasjon med hoste i befolkningen per fylke i uke 45.

 

I uke 46 var den estimerte forekomsten av forkjølelsessymptomer noe høyere i Oslo og Troms og Finnmark enn i øvrige fylker (figur 2.1 og 2.2). Forekomsten av feber i kombinasjon med hoste var gjennomgående lav i hele landet, med noen få unntak (3.1 og 3.2).  

Covid-19 prøveresultater

Blant deltakerne i Symptometer oppga 8243 (28 %) at de har blitt testet for koronavirus i perioden fra august 2020 og frem til nå. Av disse fikk 2 prosent (172) påvist koronavirus, 90 prosent (7421) fikk ikke påvist koronavirus og 8 prosent (650) venter på prøvesvar. Av alle som kjente sitt prøveresultat, oppga 68 prosent (4920) at de hadde minst ett symptom på tidspunkt for prøvetaking. For de som oppga negativt prøvesvar, var andelen også 68 prosent (4804) og 71 prosent (116) for de med positivt prøveresultat.

 Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat
Figur 4: Prosentandel som oppgir ulike symptomer fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.

Vanlige symptomer blant personer med positivt testresultat var utmattelse, feber, hodepine og muskelsmerter. I tillegg var forkjølelsessymptomer vanlig i begge grupper, og vanligere blant personer med negativt prøveresultat. 

En langt høyere prosentandel av de med positivt prøveresultat rapporterte endret smak- eller luktesans sammenlignet med de med negativt resultat, henholdsvis 36 prosent og 5 prosent. Hvis man derimot ser på prøveresultat for alle som har rapportert endret smaks- eller luktesans, så er det 14,6 prosent som testet positivt (tabell 1).   

Tabell 1. Symptomer fordelt etter prøveresultat og prosentandel positive per symptom  

Symptom  

Negativ 

Positiv 

% Positiv 

Endret smak- eller luktesans 

356 

61 

14,6 

Utslett 

49 

7,5 

Diaré 

278 

21 

7,0 

Brystsmerter 

302 

20 

6,2 

Muskel- eller leddsmerter 

993 

59 

5,6 

Svimmel 

541 

31 

5,4 

Appetittmangel 

675 

37 

5,2 

Magesmerter 

293 

15 

4,9 

Kvalme eller oppkast 

236 

11 

4,5 

Hoste og feber 

474 

22 

4,4 

Feber 

1405 

63 

4,3 

Hodepine 

1468 

63 

4,1 

Røde øyne 

188 

4,1 

Sliten eller utmattet 

2217 

83 

3,6 

Tungpustet 

730 

27 

3,6 

Hoste 

1615 

34 

2,1 

Forkjølelsessymptomer 

3320 

66 

1,9 

Rennende nese 

2143 

41 

1,9 

Sår hals 

2171 

30 

1,4 

Begrunnelse for testing

Den vanligste grunnen til å få utført test var opplevde symptomer, at man ble testet som følge av arbeid eller etter eget ønske. Sannsynligheten for å få et positivt prøveresultat var høyest for de som oppga at de hadde vært i kontakt med smittede.

Tabell 2. Begrunnelse for testing basert på prøveresultat og sannsynligheten for å få et positivt resultat

Begrunnelse for test* 

Negativ 

Positiv 

% Positiv (konfidensintervall) 

Kontakt med smittet 

745 

90 

10,8 (8,8 – 13,0) 

Vært i utlandet 

521 

24 

4,4 (2,9 – 6,4) 

Hadde symptomer 

4695 

77 

1,6 (1,3 – 2,0) 

Anbefalt av helsepersonell 

643 

10 

1,5 (0,8 – 2,7) 

Eget ønske om testing 

1227 

18 

1,4 (0,9 – 2,2) 

Annet 

386 

1,0 (0,3 – 2,4)  

På grunn av arbeidssituasjon  

1284 

13 

1,0 (0,6 – 1,7) 

Har andre helseplager eller sykdommer 

300 

0,3 (0,0 – 1,)5) 

Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing
Figur 5: Prosentandel (95% konfidensintervall) for begrunnelse for testing fordelt etter negativt eller positivt prøveresultat.

Kontakt med andre

I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor stor er den største gruppen mennesker du har vært i de siste 7 dagene, hvis du ser bort fra dine husstandsmedlemmer?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det at det med «gruppe» menes antall personer i et rom, f.eks. et møterom, i minst 10 minutter, eller et arrangement ute hvor de har vært nærmere enn 1 meter til andre enn sine husstandsmedlemmer.  

Majoriteten oppgir at de ikke har vært i grupper med mer enn ti personer i løpet av de siste syv dagene (Figur 6). Dette gjelder også på fylkesnivå og for de største kommunene (Figur 6). Prosentandelen har økt siden uke 45. En av fire har ikke vært sammen med noen og dette gjelder særlig for den eldste aldersgruppen der om lag fire av ti ikke har vært sammen med andre personer (Figur 6). Aldersgruppen 16-25 år oppgir noe større kontaktgrupper. Dette kan henge sammen med skolegang eller utdanning. 

Selvrapportert størrelse på gruppe kontakter siste syv dager
Figur 6. Selvrapportert størrelse på gruppe kontakter siste syv dager, angitt i prosentandel av besvarelser for uke 45 og 46 (A), fordelt på aldersgrupper (B), fordelt på fylker (C) og for de ti største kommunene basert på innbyggertall (D). Kilde: Symptometer, Folkehelseinstituttet.

Kollektivreiser

I ukeskjemaene får deltagerne følgende spørsmål: «Hvor mange ganger har du reist kollektivt de siste 7 dagene?». I veiledningsteksten til spørsmålet opplyses det om at det regnes som én reise selv om deltageren måtte skifte transportmiddel underveis.  

Langt de fleste har ikke reist kollektivt de siste syv dagene (Figur 7). Prosentandelen som angir at de ikke har brukt kollektivtransport øker med økende alder (Figur 7). Aldersgruppen 16-25 år benytter kollektivtransport hyppigere enn øvrige grupper. Dette kan henge sammen med skoletransport. Selv om de færreste oppgir å ha brukt kollektivtransport, også i store bykommuner, er det en større prosentandel som oftere benytter kollektivtransport i Oslo sammenlignet med øvrige fylker og andre store kommuner (Figur 7). 

Selvrapportert bruk av kollektivreiser
Figur 7. Selvrapportert bruk av kollektivreiser, angitt i prosentandel besvarelser for uke 45 og 46 (A), fordelt på aldersgrupper (B), fordelt på fylker (C) og for de ti største kommunene basert på innbyggertall (D). Kilde: Symptometer, Folkehelseinstituttet.