Hopp til innhold

Artikkel

Overvaking av luftvegsinfeksjonar, månadsrapport

Publisert Oppdatert

Her kan du sjå generelle tendensar i legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljar om fylka kan du sjå i eigne PDF-rapportar.

luftveis-sykdpulsen-NY.jpg

Her kan du sjå generelle tendensar i legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar. Statistikken blir vist på landsnivå for ulike aldersgrupper. Detaljar om fylka kan du sjå i eigne PDF-rapportar.


Artikkelen er oppdatert med statistikk til og med veke 33.

Luftvegsinfeksjonar omfattar diagnosekodane (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftvegsinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftvegsinfeksjon IKA.

Overvakingssystemet Sjukdomspulsen har vore aktivt sidan hausten 2015. På denne sida finn du grafar som viser utviklinga over tid for alle aldersgrupper samla og for ulike aldersgrupper kvar for seg. Tal for fylka er publisert i eigne pdf-rapportar, sjå nedst på sida.

Kommunelegar kan dessutan følgje utviklinga på ei eiga side for kommunane:

Frå påska 2020 er det ein nedgang i antalet konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i alle aldersgrupper og i alle fylke. Dette skuldast antakeleg koronavirusutbrotet som har ført til endra vaner i befolkninga med innverknad på smittespreiing og legekonsultasjonar.

 

diagram
Diagram: FHI

Figur 1: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar, årets sesong er markert med svart linje. Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene.

respirasjon_aldersgrupper_10.9.2020.PNG

Figur 2: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i ulike aldersgrupper, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar (sjå fargeforklaring i figur 1), årets sesong er markert med svart line. 

Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene. Vêr merksam på at den vertikale skalaen (y-aksen) er ulik i dei fire diagramma.

Sesongen for Sjukdomspulsen omfattar veke 30 til veke 29 året etter. 

Kommentarar til sjukdomspulsen - luftvegsinfeksjonar

Auke i veke 9 og 10 i 2020

Her ser vi ein auke spesielt for aldersgruppa 20-64 år. Truleg har auken samanheng med covid-19-epidemien som førte til at fleire gjekk til lege for å sjekke seg for dette.

Diagnosekoden R991: covid-19 (mistenkt eller bekrefta) vart oppretta som eigen diagnosekode i primærhelsetenesta 6. mars 2020. Sjukdomspulsen følger også denne diagnosekoden.

Typiske svingningar i løpet av året 

Ein auke av luftvegsinfeksjonar er vanleg på vinterstid, spesielt hos barn og unge. Det ser ein tydeleg på figur 2.

Talet på lege- og legevaktkonsultasjonar er ofte lågare både i sommarferien og ved andre feriar og heilagdagar.

Auke i legekonsultasjonar etter endra fråversreglar

Hausten 2016 auka talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen ved skulestart hausten 2016.

Fylkesrapportar

Klikk på plusstegnet til høyre i vedleggsboksen under for å åpne listen over fylkesrapporter i siste periode:

    Kontakt

Innhold på denne siden