Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann – et testprosjekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann – et testprosjekt

Artikkel

Overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann – et testprosjekt

FHI har satt i gang et testprosjekt for å kartlegge nytteverdien av avløpsbasert overvåking av SARS-CoV-2 viruset som et verktøy i den fremtidige beredskapen mot covid-19.

flytskjema for avløpsprosjektet som viser hvordan man får tatt prøver av viruset i kloakken

FHI har satt i gang et testprosjekt for å kartlegge nytteverdien av avløpsbasert overvåking av SARS-CoV-2 viruset som et verktøy i den fremtidige beredskapen mot covid-19.


Innhold på denne siden

Prosjektet skal foregå i tett samarbeid med utvalgte kommuner og analyselaboratoriet Nemko Norlab over en periode på cirka 6 måneder. I første omgang vil det tas prøver av avløpsvann fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker/Gardermoen–området. Prosjektet vil løpende gjøre vurderinger med tanke på å øke eller redusere antall prøvetakingssteder. 

Fra og med 1.desember 2022 videreføres prosjektet i 4 måneder i nedskalert versjon. I denne perioden tas det prøver fra utvalgte renseanlegg i Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker/Gardermoen-området, som dekker totalt ca 25% av Norges befolkning.

I Norge har det i enkelte kommuner vært prøvd ut avløpsbasert overvåking av SARS-CoV-2, men det har til nå ikke vært gjennomført noen systematisk utprøving på nasjonalt nivå. FHI gjør løpende vurderinger av kunnskapsgrunnlaget på området via litteraturgjennomgang og dialog med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom testprosjektet vil FHI opparbeide egen erfaring om kost-nytteverdi av denne type overvåking, både med tanke på covid-19, men også med tanke på overvåking av andre smittsomme sykdommer. 

Skal følge med på smittetrender og nye virusvarianter

Hensikten med prosjektet er å vurdere nytteverdien av å overvåke SARS-CoV-2 i avløpsvann som et supplement til den kliniske overvåkingen for å følge med på smittetrenden i befolkningen og for å fange opp nye virusvarianter. Videre vil testprosjektet bidra til å danne et erfaringsgrunnlag for standardisering av prøvetakings- og analysemetoder og for utarbeiding av rutiner for samarbeid mellom kommuner og nasjonale helsemyndigheter.

Trinnene i avløpsovervåkingen i testprosjektet

Avløpsovervåkingen består av mange trinn, se figur 1 under. Avføring og sekreter fra smittede personer går ut i avløpsvannet, som føres til renseanlegg i kommunen. I prosjektet tas det prøver fra ubehandlet avløpsvann ved innløpet til renseanleggene. Prøvene transporteres og sendes til Nemko Norlab for analyse. Arvestoff fra mikroorganismer hentes ut fra avløpsprøven. Prøven analyseres ved hjelp av en spesifikk metode for påvisning og mengdebestemmelse av SARS-CoV-2. Et utvalg av de positive prøvene screenes for virusvarianter av SARS-CoV-2.

FHI vil motta et utvalg av prøver for å karakterisere nye virusvarianter og kartlegge den genetiske sammensetningen av virus i prøven.

Resultater fra prosjektet vil fortløpende deles med de aktuelle kommunene og bli publisert på FHIs nettsider.

Etter endt prosjektperiode vil FHI utarbeide en rapport, som evaluerer og oppsummerer erfaringene med avløpsovervåking av SARS-CoV-2. 

Figur 1. Flytskjema over overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann

Avløpsprosjekt flytskjema.png

Resultater fra avløpsovervåkingen må tolkes med varsomhet

Urenset avløpsvann er en kompleks materie som inneholder en blanding av mange ulike kjemiske og biologiske stoffer. Litteraturgjennomgang tyder på at en rekke faktorer kan påvirke funnene, slik som individuelle forskjeller i virusutskillelse, nedbør, temperatur, pH, mengde organiske partikler, samt prøvetakings- og analysemetode (1).

Studier har vist at rundt halvparten av personene som er smittet med SARS-CoV-2 skiller ut virus i avføring, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Internasjonale studier har vist at en økning av SARS-CoV-2 i avløpsvann kan observeres 10-14 dager før tilsvarende økning kan påvises ved hjelp av den kliniske overvåkingen (2). Det er derfor stor grad av enighet blant forskere om at avløpsovervåking er egnet til tidlig varsling av økende smittespredning og nye smittebølger. Det har imidlertid vært, og er fremdeles, knyttet usikkerhet til hvor godt samsvar det er mellom smittenivå i befolkningen og mengde virus som kan påvises i avløpsvannet.

Overvåking av avløpsvann vil ikke kunne erstatte klinisk testing, men må ses i sammenheng med andre indikatorer for smittetrykk slik som blant andre sykehusinnleggelser og klinisk testing. I en fase av pandemien hvor andelen i befolkningen som tester seg går ned, vil avløpsovervåking være et viktig supplement i smitteovervåkingen.

Hvis SARS-CoV-2 ikke påvises i avløpsvannet kan det bety at det enten ikke er SARS-CoV-2 hos innbyggerne som tilhører området prøvene er hentet fra, eller at konsentrasjonen av virus er under nivået som testen kan oppdage.

Det er så langt begrenset kunnskap om hvor høy konsentrasjonen av SARS-CoV-2 må være før det lar seg påvise i prøvetaking fra avløpsvann, eller hvilket minimumsantall av individer som utskiller SARS-CoV-2 som er nødvendig for å oppdage et viralt RNA-signal i avløpsvann. Enkelte studier antyder at avløpsbasert overvåking kan fange opp ≥10 smittede i en populasjon på 100.000 individer, men her er det fremdeles mye usikkerhet og vanskelig å sammenlikne resultater på tvers av land/studier (3). 

Se også:

Fordeler med avløpsovervåking

Spesielt i perioder med lav testaktivitet på individnivå vil avløpsovervåking være et godt supplement i den epidemiologiske overvåkingen. Resultatene vil imidlertid ikke kunne si noe om antall personer som er smittet, om de har symptomer eller ikke, eller hvor syke eller smitteførende de er. 

Fordeler med avløpsovervåking sammenliknet med klinisk overvåking:

  • Utskillelse av SARS-CoV-2 i avføring og sekreter starter før symptomer oppstår, og kan derfor gi et tidlig varsel om smittetrend, utbrudd og nye virusvarianter.
  • Enkeltpersoner blir ikke belastet i forbindelse med prøvetaking.
  • Både asymptomatiske og symptomatiske smittetilfeller vil kunne bli påvist.
  • Smitte fra personer som ikke oppsøker helsetjenesten for klinisk testing fanges opp.
  • Data som samles inn vil være anonyme.
  • Overvåkingen er uavhengig av klinisk testpraksis og -kapasitet.
  • Overvåking av smittespredning på populasjonsnivå er en betydelig mindre ressurskrevende tilnærming enn individbasert klinisk testing.

En rekke europeiske land har iverksatt avløpsovervåking 

I forbindelse med covid-19 har en rekke europeiske land, blant andre Danmark (4), Nederland (5) og Finland (6), satt i gang overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann, som et supplement til klinisk overvåking. Landene publiserer resultater fra avløpsovervåkingen for å fange opp nye smittebølger og følge med på trender. Resultatene sammenholdes med andre parametere som benyttes i sykdomsovervåkingen.

Som en del av beredskapen oppfordret EU i mars 2021 alle sine medlemsland til å etablere overvåkingssystem for SARS-CoV-2 i avløpsvann innen 1. oktober 2021. Per 17. mars 2022 er rundt 1370 renseanlegg for avløp inkludert i regelmessig SARS-CoV-2-overvåking innenfor EU (7). Denne overvåkingen har gjort at viruset og endringer i viruset tidlig har kunnet bli oppdaget. Medlemslandene har gjort resultatene tilgjengelig for hverandre og har koordinert informerte beslutninger i pandemien.

I forbindelse med testprosjektet vil FHI ha tett dialog med nordiske partnere. FHI deltar også i et europeisk nettverk for avløpsovervåking koordinert av EU Joint Research Center (JRC). Her er det opprettet en digital plattform for informasjonsdeling (EU4S-DEEP) hvor resultatene fra de ulike landene publiseres. 

Referanser

1. Amato E, Hyllestad S, Lund V, Jordhøy F. Overvåking av SARS-CoV-2 i avløpsvann: en gjennomgang av litteratur. Vann. 2021;56(1):37-47.

2. Jones DL, Baluja MQ, Graham DW, Corbishley A, McDonald JE, Malham SK, et al. Shedding of SARS-CoV-2 in feces and urine and its potential role in person-to-person transmission and the environment-based spread of COVID-19. Sci Total Environ. 2020;749:141-364.

3. Hewitt J, Trowsdale S, Armstrong BA, Chapman JR, Carter KM, Croucher DM, et al. Sensitivity of wastewater-based epidemiology for detection of SARS-CoV-2 RNA in a low prevalence setting. Water Res. 2022;211:118-032.

4. National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet København: Statens serum Institut; 2021 [updated 26. april 2022. Hentet fra https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/overvaagning-af-sarscov2-i-spildevand.

5. Coronavirus monitoring in sewage research Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment; 2022 [updated 25.04.2022. Hentet fra https://www.rivm.nl/en/covid-19/sewage.

6. Coronavirus wastewater monitoring Helsinki: Finnish Institute for Health and Welfare; 2022 [updated 11.02.2022. Hentet fra https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/sars-cov-2-at-wastewater-treatment-plants/coronavirus-wastewater-monitoring

7. Coronavirus response: monitoring of wastewater contributes to tracking coronavirus and variants across all EU countries [News article]. Geneva: Directorate General for Environment, European commission; 2022 [updated 17.03.2022. Hentet fra https://ec.europa.eu/environment/news/coronavirus-response-monitoring-wastewater-contributes-tracking-coronavirus-and-variants-across-all-2022-03-17_en

Historikk

01.09.2022: SINTEF Norlab har endret navn til Nemko Norlab, navnet er oppdatert.