Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «2021: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2021: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett

Artikkel

2021: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett

Artikkelen beskriver forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2012–2021. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Artikkelen beskriver forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2012–2021. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.


Innhold på denne siden

Tabellene nedenfor viser salg av antibiotika, midler mot lakselus, midler mot innvollsorm, midler mot overflateinfeksjoner og bedøvende midler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2012–2021.

Antibakterielle midler

Som det framgår av tabell 1 har salget av antibiotika til oppdrettsfisk variert i perioden 2012–2021.  Salget er svært lavt og små variasjoner i sykdomsutbrudd kan derfor gi utslag i statistikken. Bare virkestoffene florfenikol og oksolinsyre har vært brukt i perioden. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, har endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk vært marginale. Antibiotikaforbruket i kg var noe høyere i 2017, 2018 og 2021 (tabell 1).

Årsaken til dette er noen få behandlinger i lokaliteter med stor laks i disse tre årene viser tall fra Veterinært legemiddelregister (VetReg):

En del av legemidlene har gått til behandling av rensefisk. Dette er fiskearter som spiser lus på oppdrettsfisken. Rensefisken brukes ikke til produksjon av mat.

Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

I årene 2012–2021 har bruken av midler mot lakselus variert kraftig. Det totale antallet behandlingsdoser – altså antall tonn laksefisk som ble behandlet med kjemiske avlusningsmidler – var i 2021 ca. ti prosent lavere enn i 2020.   Etter en økning av forbruket målt i kilo hvert år i første halvdel av perioden, ble forbruket redusert i årene 2016–2018 for enkelte av legemidlene igjen har økt noe de tre siste årene.

Forbruket er nå fremdeles lavere enn i 2012 målt i kilo. I 2021 er det redusert bruk av alle midler mot lakselus med unntak av azametifos. I tillegg fikk imidakloprid markedsføringstillatelse i 2021, det første nye virkestoffet som er registrert mot lakselus på mange år. Det skal kun brukes som avlusingsmiddel ved badebehandling i brønnbåt. Vannrensesystemet skal hindre at legemiddel og lus fra badevannet slippes ut i naturen.

Forbruket av hydrogenperoksid fortsetter å gå ned etter toppåret i 2015. Den utbredte bruken av lakselusmidler i perioden 2010–2015 var i hovedsak forårsaket av økende forekomst av resistens hos lakselusa mot de ulike midlene. At bruken av midler mot lakselus de siste årene har vært lavere skyldes at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som for eksempel bruk av rensefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning.

Medikamentfrie bekjempelsesmetoder står nå for den største andelen behandlinger mot lus. Etter mange år med resistensutvikling øker nå parasittenes følsomhet mot flere legemidler langsomt1).

Tabell 2 viser at imidakloprid i 2021 utgjorde en stor andel av legemidlene som ble brukt mot lakselus målt i kilo virkestoff. Når tallene ble korrigert for de ulike dosene som brukes var imidlertid bruken på under 2 prosent av de kjemiske behandlingene. Salget av azametifos økte med nesten 60 prosent fra året før. Flubenzuronene, diflubenzuron og teflubenzuron har i 2021 den laveste bruken i hele tiårsperioden, målt i kilo. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr. Det har også vært en moderat reduksjon i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før.

1) Jensen m.fl. 2020.  Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon from 2000–2019. Consumption of medicines, salmon louse resistance and non-medicinal control methods. PLoS ONE 15(10): e0240894. 

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av prazikvantel til behandling mot bendelmark (Eubothrium sp.), se tabell 3, økte kraftig fra 2011 til 2015. Fra 2016 har det igjen vært en betydelig nedgang i forbruket, og i 2021 er bruken den laveste siden 2010.  Fra flere områder i landet er det de siste årene meldt om behandlingssvikt for prazikvantel. I 2021 er igjen fenbendazol tatt i bruk.

Midler mot overflateinfeksjoner på ferskvannsfisk

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. Salget økte med vel 30 prosent fram til 2020, men er i 2021 igjen redusert med ti prosent i forhold til året før, se tabell 4.

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann, har siden 2013 vært relativt høyt, men har de to siste årene blitt kraftig redusert.  

Beroligende og bedøvende midler

Isoeugenol er et beroligende (sederende) middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering.

Etter en kraftig økning i bruken av isoeugenol fram til 2015 ble bruken redusert med 60 prosent fram til 2018. I perioden fram til 2020 var det en kraftig økning i forbruket som muligens skyldes økt bruk av sedasjon i forbindelse med avlusninger. Bruken av isoeugenol har igjen hatt en liten nedgang i 2021. Salget av bedøvelsesmiddelet benzokain er redusert med åtte prosent i 2021, mens salget av trikainmesilat har økt noe, se tabell 5.

NB: De forskjellige legemidlene brukes og doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

florfenikol

191

300

403

194

138

270

858

147

117

538

oksolinsyre

1399

672

108

82

74

346

55

66

112

67

oksytetrasyklin

1

0

0

25

0

10

20

0

0

0

 

Tabell 2 Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

azametifos

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

453

cypermetrin

232

211

162

85

48

8

0

0

0

0

deltametrin

121

136

158

115

43

14

10

10

8

5

diflubenzuron

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

240

emamektin

36

51

172

259

232

128

87

114

117

101

teflubenzuron

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

308

imidakloprid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3252

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

4060

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

prazikvantel

423

460

625

942

518

380

171

50

123

38

fenbendazol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bronopol

1090

1418

1320

1733

1657

1461

1123

1866

578

490

formaldehyd1)

 

 

 

 

39815

46579

41591

41183

52345

47282

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 prosent formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge, angitt som 100 prosent formaldehyd.

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

isoeugenol1)

134

323

4556

15570

10209

8087

6383

8506

10391

10011

benzokain

767

1128

1091

1072

1401

1831

1531

2377

2452

2243

trikainmesilat (metakain)

3481

4262

4967

5440

5447

5504

5756

5653

5822

6009

1) I 2012 gikk en mindre mengde isoeugenol til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse i mai 2013. 

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2021.

Kilde behandlingsdoser: Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: professor  og førsteamanuensis Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.