Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «2020: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 2020: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett

Artikkel

Legemidler i fiskeoppdrett

2020: Bruk av legemidler i fiskeoppdrett

Artikkelen viser forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2011–2020. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Artikkelen viser forbruket av legemidler i norsk fiskeoppdrett i perioden 2011–2020. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.


Innhold på denne siden

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2011­–2020

Tabellene nedenfor viser salg av antibiotika, midler mot lakselus, midler mot innvollsorm, midler mot overflateinfeksjoner og bedøvende midler brukt i norsk fiskeoppdrett i perioden 2011–2020. Tallene er basert på innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer.

Antibakterielle midler

Som det framgår av tabell 1 har salget av antibiotika til oppdrettsfisk variert i perioden 2011-2020.  Salget er svært lavt og små variasjoner i antall sykdomsutbrudd kan derfor gi utslag i statistikken. Bare virkestoffene florfenikol og oksolinsyre har vært brukt i perioden. Sett i forhold til biomasse oppdrettsfisk som produseres, har endringene i salget av antibakterielle midler til behandling av oppdrettsfisk vært marginale. Mengden antibakterielle midler som har blitt solgt de siste årene tilsvarer at anslagsvis 0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur. Etter en mindre økning i 2018 er i forbruket de to siste årene tilbake på samme lave nivå som i 2016.  

En del av legemidlene har gått til behandling av rensefisk. Dette er fiskearter som spiser lus på oppdrettsfisken. Rensefisken brukes ikke til produksjon av mat.

Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

I årene 2011-2020 har bruken av midler mot lakselus variert kraftig. Etter en økning av forbruket hvert år i første halvdel av perioden har vi sett en årlig reduksjon i de siste årene. Forbruket er nå fremdeles lavere enn i 2011 målt i kilo, på tross av en viss økning av bruken av teflubenzuron og azametifos i 2020 sammenlignet med året før. Det er fortsatt et relativt stabilt lavere bruk av hydrogenperoksid etter toppåret i 2015. Den utbredte bruken av lakselusmidler i perioden 2010-2015 var i hovedsak forårsaket av økende forekomst av resistens mot de ulike midlene hos lakselusa. At bruken av midler mot lakselus de siste årene har vært lavere skyldes at bekjempelsen er dreid mot fjerning av parasittene med andre metoder som f. eks. bruk av rensefisk, varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning. Etter mange år med resistensutvikling øker nå parasittenes følsomhet mot flere midler langsomt1).

Det totale antallet behandlingsdoser – altså antall tonn laksefisk som ble behandlet med kjemiske avlusningsmidler – var nesten 7 prosent høyere i 2020 enn året før.   

Tabell 2 viser at i 2020 har særlig salget av teflubenzuron økt, i tillegg til en viss økning i salget av azametifos. Bruken av flubenzuronene diflubenzuron og teflubenzuron var lavest, målt i kilo, i 2018. Disse stoffene hindrer skalldannelse hos lakselus og kan også ha negativ effekt på andre krepsdyr.  Det har bare vært små endringer i bruken av deltametrin og emamektin sammenlignet med året før.

1) Jensen m.fl. 2020.  Trends in de-lousing of Norwegian farmed salmon from 2000–2019—Consumption of medicines, salmon louse resistance and non-medicinal control methods. PLoS ONE 15(10): e0240894. 

 

Mindre salg av midler mot innvollsorm

Salget av prazikvantel til behandling mot bendelmark (Eubothrium sp.), se tabell 3, økte kraftig fra 2011 til 2015. Fra 2016 har det igjen vært en betydelig nedgang i forbruket, og i 2020 er det på samme lave nivå som i 2011 selv om det har vært en viss økning i 2020.  Fra flere områder i landet er det de siste årene meldt om behandlingssvikt for prazikvantel.

Midler mot overflateinfeksjoner på ferskvannsfisk

Formaldehyd har lenge vært brukt på ferskvannsfisk med overflateinfeksjoner forårsaket av parasitter, bakterier og sopp. Forbruket ble første gang registrert i 2016, da det ble innført en ordning med omsetning av formaldehyd gjennom godkjente legemiddelgrossister. Salget økte med 27 prosent fra 2019 til 2020, total økning siden 2016 er på vel 30 prosent, se tabell 4.

Salget av bronopol som også brukes mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann, har siden 2013 vært relativt høyt, men er i 2020 redusert med nesten 70 prosent fra året før. Dette kan muligens ses i sammenheng med den økte bruken av formaldehyd i 2020.

Beroligende og bedøvende midler

Isoeugenol er et beroligende (sederende) middel til fisk. Middelet brukes blant annet i forbindelse med håndtering ved avlusing og vaksinering.

Etter en kraftig økning i bruken av isoeugenol fram til 2015 ble bruken redusert med 60 prosent fram til 2018. De to siste årene har vi igjen sett en økning i forbruket som i 2020 var 22 prosent høyere enn året før. Dette skyldes muligens økt bruk av sedasjon i forbindelse med avlusninger. Salget av bedøvelsesmidlene benzokain og trikainmesilat økte begge noe i 2020, se tabell 5.

De forskjellige legemidlene brukes og doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

Tabeller

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans).

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

florfenikol

331

191

300

403

194

138

270

858

147

117

oksolinsyre

212

1399

672

108

82

74

346

55

66

112

oksytetrasyklin

1

1

0

0

25

0

10

20

0

0

Tabell 2 Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

azametifos

2437

4059

3037

4630

3904

1269

204

160

154

286

cypermetrin

48

232

211

162

85

48

8

0

0

0

deltametrin

54

121

136

158

115

43

14

10

10

8

diflubenzuron

704

1611

3264

5016

5896

4824

1803

622

1296

1000

emamektin

105

36

51

172

259

232

128

87

114

117

teflubenzuron

26

751

1704

2 674

2509

4 209

293

144

183

1603

hydrogen-peroksid (100%) (tonn)

3144

2538

8262

31577

43246

26597

9277

6735

4523

5084

 

Tabell 3. Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

prazikvantel

137

423

460

625

942

518

380

171

50

123

 

Tabell 4. Midler mot overflateinfeksjoner på fisk i ferskvann (kg aktiv substans)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bronopol

1003

1090

1418

1320

1733

1657

1461

1123

1866

578

formaldehyd1)

 

 

 

 

 

39815

46579

41591

41183

52345

1)Formaldehyd angitt som salg av legemiddelet Aquacen® (38 prosent formaldehyd) som har markedsføringstillatelse til bruk på fisk i ett europeisk land og er tillatt brukt på godkjenningsfritak i Norge, angitt som 100 prosent formaldehyd.

 

Tabell 5. Beroligende og bedøvende midler til fisk (kg aktiv substans)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

isoeugenol1)

96

134

323

4556

15570

10209

8087

6383

8506

10391

benzokain

1020

767

1128

1091

1072

1401

1831

1531

2377

2452

trikainmesilat (metakain)

3449

3481

4262

4967

5440

5447

5504

5756

5653

5822

1) I 2011 og 2012 gikk en mindre mengde isoeugenol til matfisk. Ordinær markedsføringstillatelse i mai 2013, tallene er i vektprosent. 

Kilder

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, 2020.
Kilde behandlingsdoser: Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen. Informasjonen er utarbeidet i samarbeid med: professor  og førsteamanuensis Faggruppe farmakologi, NMBU Veterinærhøgskolen.