Hopp til innhold

Artikkel

Tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

Publisert Oppdatert

Forskere og andre som kan søke om tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).

Forskere og andre som kan søke om tilgang til data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK).


Data fra SYSVAK utleveres i hovedsak enten som statistiske data og individdata (direkte eller indirekte identifiserbare). Statistiske data leveres vanligvis ut som tabeller i Excel-format, og individdata som csv-fil, der hver linje representerer en vaksinehendelse.

Noen ganger kan det være aktuelt å koble data fra SYSVAK med andre datakilder. Hvilken godkjenning eller tillatelse som kreves avhenger først og fremst av om de utleverte data er personidentifiserbare. Datasett som hver for seg kan være anonyme kan noen ganger dersom de sammenstilles kunne (indirekte) identifisere en person.

For utlevering av statistikk (aggregerte data) kreves normalt ingen spesiell tillatelse. Dersom utleveringen gjelder personidentifiserbare data, kreves forhåndsgodkjenning med dispensasjon fra taushetsplikt fra den regionale forskningsetiske komité (REK), eventuelt også fra Datatilsynet.

SYSVAK inneholder kun data om vaksiner, ikke immunglobuliner

Nærmere informasjon om hvilke variabler og data som utleveres finner du i vedlegget variabelliste.

Det er meldeplikt til SYSVAK for alle vaksiner som gis, for vaksiner utenfor program ble denne innført i januar 2011 og krever samtykke fra den som vaksineres.

Les mer om hva som er registrert i SYSVAK

Minimumsinformasjon som må oppgis ved søknad 

  • Geografisk område det ønskes data for. Nasjonalt nivå, fylke-, kommune- eller bydelsfordelt
  • Sykdom det ønskes vaksinasjonsdata for, eller SYSVAK-kode(r) dersom ikke alle vaksinekoder innenfor en sykdom ønskes
  • Hvilke(t) fødselsår har de vaksinerte
  • Vaksinasjonsperiode, hvilke perioder ønskes det vaksinasjonsdata for, dvs i hvilken tidsperiode er personene vaksinert
  • SYSVAK-variabler som ønskes utlevert, se variabelliste

For nærmere beskrivelse, se variabelliste, listene er ikke uttømmende, men beskriver de mest relevante variablene som kan utleveres fra SYSVAK. Variablene er beskrevet kort på norsk og engelsk.

Slik søker du

Fra desember 2019 må alle søke om utlevering av data via Helsedata.no. Du finner lenker til søknadsskjema på denne siden:

Innhold på denne siden