Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Veiledning for helsepersonell om registrering i SYSVAK

Registrering av vaksinasjoner gjøres enten direkte i det elektroniske journalsystemet som kommunen benytter, eller på papirskjema som sendes inn til SYSVAK.

Hetteglass med sprøyte
Hetteglass med sprøyte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hopp til innhold

Generelt om SYSVAK

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i Helseregisterloven og tilhørende SYSVAK-registerforskrift. Utviklingen av et elektronisk vaksinasjonsregister begynte i 1976 med et pilotprosjekt, SYSBARN, og omfattet fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland. Ved etablering av SYSVAK i 1995 ble alle vaksinasjonsdata fra SYSBARN overført til SYSVAK.

Inntil oktober 2009 omfattet meldeplikten til SYSVAK bare vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. Under influensapandemien i 2009 ble det innført meldeplikt også for vaksine mot pandemisk influensa. Fra januar 2011 ble meldeplikten utvidet til å gjelde alle vaksinasjoner for alle aldersgrupper i befolkningen. Helsepersonell som vaksinerer har ansvar for registrering og melding av korrekte vaksinasjonsopplysninger til SYSVAK.

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet. SYSVAK bidrar til å utvikle og fremme kvaliteten på de vaksinene som tilbys i og utenfor program ved at data benyttes til å overvåke effekten av de ulike vaksinene og til vaksinerelatert forskning. Ved bruk av SYSVAK kan man også sikre at alle får tilbud om de vaksinene de skal ha gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og tilhørende program.

Personvern

Vaksinasjonsopplysninger behandles i samsvar med lover og forskrifter i helsetjenesten. Personopplysninger i SYSVAK hentes fra Folkeregisteret. Bare et begrenset antall autoriserte personer ved Folkehelseinstituttet kan knytte vaksinasjonsopplysninger til fødselsnummer.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider om personvern og helsedata for flere detaljer. 

Innsyn i SYSVAK

Alle som er vaksinert og har fått registrert sine opplysninger i SYSVAK har rett til å se hva som er registrert om seg selv og sine barn under 16 år. Fullstendig vaksinasjonsattest utleveres vanligvis av skolehelsetjenesten ved utgang av grunnskolen.

SYSVAK tilbyr innsynstjenesten Mine vaksiner på helsenorge.no.  Her kan enkeltpersoner logge seg inn med en elektronisk ID og finne oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på seg selv og sine barn under 16 år. Vaksinasjonskort kan skrives ut på både norsk og engelsk.

Henvendelser om innsyn kan også sendes til Folkehelseinstituttet per post. Henvendelsen må være skriftlig og inneholde navn og fødselsnummer. Det påløper et administrasjonsgebyr.

Se også sletting og retting i SYSVAK.

For helsepersonell gjelder Søk til SYSVAK for Innsyn.

Hva skal registreres i SYSVAK

Alle vaksinasjoner er meldepliktig til SYSVAK.

 • Uavhengig av samtykke skal helsepersonell melde alle vaksinasjoner som omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet og tilknyttede program (for eksempel HPV-oppvaksinering for kvinner født etter 1991) til SYSVAK.
 • Forutsatt at den vaksinerte samtykker til registrering skal helsepersonell melde alle andre vaksinasjoner i alle aldersgrupper til SYSVAK. Muntlig samtykke er tilstrekkelig.
 • Forutsatt at den vaksinerte ikke reserverer seg mot registrering, skal helsepersonell melde alle vaksinasjoner mot HPV-infeksjon utenfor barnevaksinasjonsprogrammet og tilknyttede program til SYSVAK.

Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse at registrering av vaksinasjonsstatus i SYSVAK og opplyse om registrering er obligatorisk, hvilke vaksiner forutsetter samtykke eller om den vaksinerte har reservasjonsrett.

Vaksinasjonsmeldinger som registreres i SYSVAK må inneholde navn og fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer i tillegg til vaksinasjonsdato og vaksinekode. Meldingen kan også inneholde vaksinens preparatnavn og batch/lot nummer (hentes fra vaksinens ytter­emballasje).      

Vaksiner satt i utlandet og andre vaksinasjoner som ikke tidligere er registrert i SYSVAK, skal i henhold til SYSVAK-forskriften etterregistreres. Se Etterregistrering av vaksiner 

Utlevering av data

SYSVAK får ofte henvendelser om utlevering av statistikk på antall vaksiner som er registrert fra egen kommune/eget legekontor. Så fremt en sender vaksinemeldingene elektronisk til SYSVAK kan en selv finne dette ved å benytte rapportfunksjonaliteten i eget journal-/fagsystem. SYSVAK produserer ikke rapporter som kan hentes fra eget journal-/fagsystem.

Journalleverandørene som tilrettelegger for elektronisk kommunikasjon med SYSVAK har laget korte brukermanualer som beskriver rapportfunksjonaliteten i de ulike systemene. Dette er eksemplifisert med HPV-vaksine.

Dersom noe er uklart i forhold til rapportfunksjonen i ditt aktuelle system, kan du ta kontakt med leverandøren av journal-/fagsystemet.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra SYSVAK, andre helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må elektroniske søknadsskjemaet for tilgang til data benyttes: Elektronisk søknadsskjema for datatilgang (Folkehelseinstituttet)

Vaksinasjonsdekning

For barnevaksinasjonsprogrammet presenteres dekningsstatistikk for de vaksinene som inngår i programmet. Dekningsstatistikken oppgis for ulike aldersgrupper og angir den prosentandelen av barna i et årskull som er fullvaksinert ved en gitt alder. Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå og for hele landet og publiseres på Folkehelseinstituttets nettside Statistikk for barnevaksinasjon normalt en gang i året.

Fra 2016 ble det kun publisert vaksinasjonsdekning på nasjonalt og fylkesnivå på www.fhi.no. Denne endringen ble innført på grunn av innstramning i praksis i forhold til eksisterende regelverk for personvern. Dekningstall på kommunenivå, hvor hensyn til personvern er ivaretatt, publiseres i Kommunehelsa statistikkbank. I Kommunehelsa statistikkbank presenteres kommunens offisielle vaksinasjonsdekning på en slik måte at vaksineopplysninger ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

Vaksinasjonsdekning for vaksiner gitt utenfor program blir ikke publisert. Det er heller ikke mulig å fremstille dette grunnet krav om samtykke til registrering, samt at det ikke finnes tall for befolkningsgrunnlaget som skulle vært vaksinert.

Se eventuelt Utlevering av data

Om kvalitetslistene fra SYSVAK

SYSVAK har flere vaksiner registrert på barnet enn helsestasjonen har i sin journal

Se søk til SYSVAK 

Jeg får opp barn på kvalitetslistene som ikke bor i kommunen

Kvalitetslistene fra SYSVAK er basert på folkeregisteret. Alle barn som i folkeregisteret er oppført som bosatt i din kommune per kjøredato for rapportene, fremkommer derfor på listene. Disse barna må følges opp av helsestasjonen. Eventuelt må en følge kommunens rutine for håndtering av barn som ikke lengre er bosatt i kommunen, og som ikke er meldt utflyttet.

Jeg har meldt kontra på vaksine tidligere, men barnet kommer likevel ut på kvalitetslistene?

Barn som er registrert med kontraindikasjon, uavhengig av årsak, fremkommer også på listen da de er ufullstendig beskyttet mot sykdom i henhold til alder. Merknaden K (for kontraindikasjon) vil fremkomme på listene, slik at det skal være enkelt å luke ut disse barna dersom kontraindikasjon fortsatt gjelder.

Barnet står som ufullstendig vaksinert, men det har fått riktig antall doser?

Er det samsvar mellom vaksiner registrert i journal og kvalitetslisten? Dersom det er avvik, se Hvorfor er ikke vaksinen registrert i SYSVAK? 

Dersom det er samsvar, vær oppmerksom på merknadsfeltet i tabellen. Kan dosen være gitt før anbefalt minimumsalder (M), eller kan dosene være gitt for tett i tid (T)?

Barnet er grunnvaksinert i et annet land, men dette er ikke registrert i journalsystemet

Se etterregistrering av vaksiner 

Har du ikke mottatt kvalitetslistene?

Alle kommuner får brev i posten fra oss selv om listene skulle være tomme. Dersom helsestasjonen ikke har mottatt brev angående kvalitetslister, sjekk internposten i kommunen.

Listene er adressert til ledende helsesøster/fagleder helsestasjons- og skolehelsetjenesten, postadressen til kommunen.

Kvalitetslistene sendes normalt ut to ganger årlig; mars/april og oktober/november. 

Sende vaksinemelding elektronisk

De fleste helseenhetene registrerer og sender vaksinasjonsmeldinger direkte fra sine journalsystemer til Folkehelseinstituttet over Norsk helsenett i henhold til nasjonal standard for meldingsutveksling i helsesektoren. Helseenheter uten mulighet til elektronisk overføring må sende vaksinasjonsmeldinger på papir til SYSVAK.

Per i dag er det 4 journalsystem/fagsystem som er tilrettelagt for direkte elektronisk kommunikasjon:

 • CGM Journal (CompuGroup Medical)
 • System X (Hove Medical Systems AS)
 • HsPro (Visma)
 • Infodoc (Infodoc)

Det er foretrukket at vaksinemeldinger sendes elektronisk til SYSVAK direkte fra journalsystem/fagsystem for å sikre personvern og datakvalitet. SYSVAK anbefaler å ta kontakt med leverandøren av journalsystemet/fagsystemet for å høre hvilke muligheter som finnes.

Sende vaksinemelding på papir

Registrering og melding av vaksiner til SYSVAK kan kun gjøres av helsepersonell, og skal fortrinnsvis gjøres elektronisk direkte fra vaksinasjonsstedets fagsystem/journalsystem. Dersom dette ikke er tilrettelagt for elektronisk innrapportering benyttes papirskjema.

Helsepersonell fyller inn papirskjema som sendes i posten til Folkehelseinstituttet. Skjema skal av personvernhensyn ikke scannes og sendes per e-post.

De ulike skjemaene finnes her: Skjema for registrering i SYSVAK

Er vaksinen registrert i SYSVAK?

Sjekk status i for eksempel vaksineoversikten eller på vaksinemeldingen i journalsystemet for å se om vaksinen er overført eller ikke. Se hvorfor vaksinene ikke er registrert i SYSVAK. Dersom du likevel er usikker på om en vaksine er registrert i SYSVAK kan du sende søk til SYSVAK gjennom journalsystemet.

Søk vil også vise vaksiner som er gitt av andre vaksinatører og registrert i SYSVAK på personen som søkes opp.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand.

Hvorfor er ikke vaksinen registrert i SYSVAK?

Her er det i utgangspunktet to ulike problemstillinger:

1. Status i journalsystemet viser at vaksinen er meldt til SYSVAK, men vaksinen er ikke registrert

Ved privatpersoners oppslag via Mine vaksiner, søk til SYSVAK fra journalsystem eller ved mottak av kvalitetslister (kun helsestasjon), hender det at man oppdager vaksinemeldinger som ikke er sendt inn til SYSVAK. Vaksinemeldinger som er registrert i journalsystemet, men ikke i SYSVAK må sendes på nytt. Dersom en vaksinasjon registreres i SYSVAK flere ganger blir det ikke liggende dobbelt i SYSVAK såfremt vaksinedato og vaksinekode (=SYSVAK-kode) er den samme.

I noen tilfeller må man få bistand av journalleverandøren til å gjøre dette. SYSVAK-statusen som vises på vaksinemeldingen i journalsystemet kan variere mellom de ulike journalsystemene på markedet. Noen eksempler kan være: 

 • Status «sendt» eller tilsvarende, men vaksinemeldingen er ikke i SYSVAK.
  Dette betyr ikke nødvendigvis at vaksinemeldingen er kommet til SYSVAK, men at meldingen er gått ut fra fagsystemet/journalsystemet. Kvitteringen fra SYSVAK om at vaksinemeldingen er registrert er ikke mottatt i journalsystemet, og statusen viser derfor at vaksinen ikke er registrert i SYSVAK.
 • Status «ok», «registrert», «oppdatert» eller tilsvarende, men vaksinemeldingen er ikke i SYSVAK.
  Årsaken kan være manglende 11-sifret fødselsnummer i oversendingen tidligere.

  En annen årsak til denne type feil er «feil» status i journalsystemet, for eksempel oppdatert teknisk i forbindelse med oppgradering/bytte av programvare eller større tekniske omlegginger.
  Leverandør av journalsystem/fagsystem kan være behjelpelige med sending av registrerte vaksiner på nytt.
 • Kvalitetslister er basert på registreringer i SYSVAK per en gitt dato, dette står oppgitt i følgebrevet, og på forsiden av hver liste. Sjekk gjerne om vaksiner er overført etter denne datoen.

2. Status i journalsystemet er «ikke sendt»/ «skal ikke sendes» 

Vaksinemeldingen er ikke sendt til SYSVAK og må sendes inn.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand.

Hvordan registrere vaksiner på personer uten fødselsnummer?

For barn født i Norge anbefaler vi å avvente registrering av vaksiner til de har fått fullt 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer.

Etterregistrering av vaksiner fra andre land utsettes til personen har fått norsk fødsels- eller D-nummer.

Det er ikke mulig å registrere vaksinering på personer uten norsk fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer som for eksempel turist, på besøk hos familie eller liknende. Send med vaksinasjonskort.

Alle som har søkt om asyl skal ha fått et DUF-nummer eller D-nummer.

Alle utenlandske arbeidstakere som skatter til Norge skal ha et norsk D-nummer.

Hva er riktig SYSVAK-kode?

Det er viktig å være bevisst på bruk av riktig SYSVAK-kode. Oppdages feilrapportering må dette korrigeres direkte fra journalsystemet.

Oppdatert oversikt over SYSVAK-koder 

SYSVAK-koden finnes ikke i mitt journalsystem?

Kodeverket i journalsystemet må oppdateres jevnlig for at nye vaksiner og preparat skal være tilgjengelig i journalsystemet.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand. 

Hvordan registrere vaksiner på barn med hemmelig adresse?

For personer med hemmelig adresse (kode 6 og 7) anbefales det ikke å registrere vaksinasjoner elektronisk slik at informasjon om bostedskommune og vaksinerende institusjon kan oppdages. Helsesøster eller den som vaksinerer skal i slike tilfeller sende papirskjema til SYSVAK for registrering, slik at vaksinasjonssted ikke fremkommer i registeret.

Vær oppmerksom på følgende: 

 • Kun fødselsnummer og barnets navn oppgis i skjemaet. 
 • Bruk nøytral konvolutt uten merking, dersom mulig.
 • Send samtidig en e-post til SYSVAK@fhi.no med kontaktinformasjon til helsesøster og varsle om at skjema er sendt i post (obs! Ikke oppgi informasjon om barnet)                                          

Melde manglende vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet

I barnevaksinasjonsprogrammet kan det være relevant å rapportere manglende vaksinering til SYSVAK, såkalt kontraindikasjon. Dersom det foreligger en varig medisinsk kontraindikasjon eller annen årsak til at et barn ikke skal vaksineres, skal det meldes til SYSVAK. Antatt kortvarig utsettelse av vaksinasjon på grunn av barnets helsetilstand skal ikke meldes. Det anbefales å melde kontra for alle doser som ikke gis i henhold til program, men det er tilstrekkelig å melde for kun en dose.

Hvordan etterregistrere vaksiner

Etterregistrering er aktuelt når vaksinasjoner bare er registrert i papirjournal eller helsekort og ikke er overført til SYSVAK. Videre er det aktuelt ved flytting til Norge fra andre land. Forutsetningen er enten skriftlig dokumentasjon eller muntlige troverdige opplysninger om at vaksinene faktisk er satt. Dersom opplysningene ikke anses som troverdige bør grunnvaksinering vurderes og registreres som normalt.

Etterregistrering av vaksiner avventes til norsk fødsels- eller D-nummer foreligger, og registreringen kan som normalt gjøres elektronisk direkte fra journalsystemet. Dette skyldes at fødselsdato ofte endres når norsk fødsels- eller D-nummer utstedes, og derfor vil det medføre mye korrigering fra lokalt journalsystem i etterkant.

Praktisk etterregistrering

Før etterregistrering skal det alltid foretas et søk mot SYSVAK. Dette er viktig for å få oversikt over om personen har fått vaksiner registrert andre steder.

Dersom dokumentasjon foreligger, gjøres etterregistrering på basis av denne. Om dokumentasjon mangler, er en hovedkilde til informasjon WHO sin oversikt over de enkelte landenes vaksinasjonsprogram: WHOs oversikt over barnevaksinasjonsprogram i andre land. Det er også laget en veiledning for etterregistrering i Barnevaksinasjonsprogrammet som anbefales brukt: Brosjyre for etterregistrering i SYSVAK og råd om videre vaksinasjon

Vær oppmerksom på at ved etterregistrering av vaksiner gitt av andre, så skal registrerende helsepersonell markere dette i journalsystemet ved registrering. Typiske valg kan være «vaksine ikke gitt på stedet», «dokumentasjon fremvist» eller tilsvarende.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand. 

Søk til SYSVAK

Søk til SYSVAK for import av vaksineopplysninger er relevant for eksempel når en får nye pasienter, ved vurdering av vaksinasjonsbehov/vaksinasjonsstatus, etterregistrering og/eller ved produksjon av vaksinasjonskort fra lokalt journalsystem.

Får ikke svar på søk til SYSVAK?

Det kan være flere grunner til dette og lokal IT og/eller journalleverandør må kontaktes for å få løst problemet.

Noen typiske årsaker til manglende svar på søk: 

 • En sender med deaktivert HER-id, eller kommunens HER-id i stedet for den unike HER-iden for helseenheten
 • Utgåtte sertifikater
 • Teknisk feil som strømbrudd eller at den elektroniske kommunikasjonen har gått ned

I noen tilfeller er utfordringen at man får svar, men at det er tilsynelatende uten innhold. Dette betyr at ingen vaksiner er registrert på personen i SYSVAK. Sjekk brukerveiledningen for eget journalsystem dersom en er i tvil om hvordan lese svaret fra SYSVAK.

Søke opp vaksiner på person med DUF-nummer

Det er ikke mulig å gjøre søk på DUF-nummer. Dersom vaksiner er registrert på DUF-nummer vil de følge personen når de får tildelt fødselsnummer eller D-nummer, og søk kan utføres som vanlig gjennom journalsystem.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand.  

Melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon

Overvåkning av mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon er hjemlet i SYSVAK-forskriften, men meldingene håndteres utenfor SYSVAK-registeret. Forskriften presiserer at for alvorlige uønskede hendelser har helsepersonell meldingsplikt selv om vaksine bare er mistenkt årsak til hendelsen. Melding skal sendes per post så snart hendelsen blir kjent for helsepersonellet.

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon skal meldes til Folkehelseinstituttet, se 

Mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon kan ikke meldes elektronisk til SYSVAK.

Bivirkninger etter vaksinasjon (Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell).

Korrigering av feilregistrerte vaksiner/vaksineopplysninger

Feilregistrerte vaksinemeldinger som er sendt elektronisk til SYSVAK skal korrigeres fra journalsystemet, på samme måte som vaksinen opprinnelig ble meldt. I de fleste journalsystemer innebærer dette at en først sletter vaksinemeldingen en opprinnelig sendte, og deretter melder den med korrekte opplysninger. Slettemelding og korrigering skal sendes til SYSVAK. Det er ikke tilstrekkelig med journalnotat om feilføring.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand.  

Sletting av vaksiner som krever samtykke for registrering

Det er meldeplikt for alle vaksiner gitt i Norge, jf. SYSVAK forskriften § 2-1. Vaksinatør skal i henhold til forskrift opplyse om registrering av vaksinasjonsstatus i SYSVAK-registeret ved vaksinasjon, herunder om registrering er obligatorisk, forutsetter samtykke eller om den vaksinerte har reservasjonsrett. 

En vaksine som krever samtykke for registrering i SYSVAK, medfører at man kan nekte registrering til helseregisteret, og at man på hvilket som helst tidspunkt kan kreve opplysningen slettet fra registeret.

For vaksinatører med elektronisk kommunikasjon med SYSVAK sendes slettemelding direkte fra journalprogrammet/fagsystemet.

For vaksinatører som rapporterer vaksiner på papir til SYSVAK, må man følge en annen rutine:

 • Registreringsskjema fylles ut med all informasjon, og det markeres på skjema at dette gjelder sletting og ikke registrering. 
 • Et følgebrev må lages hvor en forklarer hva som er årsaken til slettingen (for eksempel at samtykke er trukket tilbake eller samtykke ikke er blitt innhentet).
 • Det må også legges ved dokumentasjon som viser at disse vaksinene er gitt hos vaksinatør som krever sletting.
 • Det må dokumenteres i journal lokalt at det er sendt forespørsel til SYSVAK om sletting av vaksiner, og hvilke vaksiner som er krevd slettet. 

Dette sendes FHI v/ SYSVAK i ordinær post. Folkehelseinstitutt ved SYSVAK, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand. 

Sletting av vaksiner uten krav om samtykke

Du kan ikke reservere deg mot registrering av vaksiner som tas gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, opphentingsprogram knyttet til dette eller vaksinasjon mot pandemisk influensa. I utgangspunktet kan slike vaksinemeldinger ikke kreves slettet, men det kan søkes om sletting for vaksinasjonsdata som oppleves som sterkt belastende, jf. helseregisterloven § 25.

Helsepersonell kan kun kreve sletting av slike vaksinemeldinger via søknad til FHI ved SYSVAK. Helsepersonell må kontakte SYSVAK brukerstøtte for dialog om dette.

For mer informasjon: Rett til informasjon om innsyn i, retting og sletting av helseopplysninger.

Se brukerveiledning eller kontakt journalleverandør om du trenger bistand.  

Nyttige lenker og vedlegg

Korte brukerveiledninger for de ulike journalsystemene:

 Fra vår publikasjonsavdeling kan dere laste ned og bestille brosjyrer, plakater, informasjonsark, veiledere og annet 

Publikasjoner:

 

Kontakt

Kontaktinformasjon til journalleverandør

Dette er kontaktinformasjon til journalleverandører som har tilrettelagt for elektronisk innrapportering til SYSVAK:

Leverandør

Journalsystem

E-post

Telefon

Hove Medical Systems AS

System X

support@systemx.no

 48 22 57 80

CompuGroup Medical

CGM Journal

Profdoc Vision

kundesenter.no@cgm.com

81 56 90 69

Visma  

Visma Omsorg HsPro

Support.hspro@visma.no

45 50 61 22

Infodoc

Infodoc Plenario

support@infodoc.no

81 53 20 20

Kontaktinformasjon til SYSVAK

SYSVAK brukerstøtte kan kontaktes på e-post sysvak@fhi.no. Vær obs på at vi ikke kan motta personidentifiserbare opplysninger per e-post.

Eksterne lenker