Hopp til innhold

Artikkel

Om SYSVAK

Publisert Oppdatert

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hetteglass med sprøyte
Hetteglass med sprøyte. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.


Generelt om SYSVAK

SYSVAK er et landsdekkende elektronisk vaksinasjonsregister etablert i 1995, og et av de sentrale helseregistrene. Registeret er hjemlet i Helseregisterloven og tilhørende SYSVAK-registerforskrift. Utviklingen av et elektronisk vaksinasjonsregister begynte i 1976 med et pilotprosjekt, SYSBARN, og omfattet fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Hordaland. Ved etablering av SYSVAK i 1995 ble alle vaksinasjonsdata fra SYSBARN overført til SYSVAK.

Inntil oktober 2009 omfattet meldeplikten til SYSVAK bare vaksiner gitt i barnevaksinasjonsprogrammet. Under influensapandemien i 2009 ble det innført meldeplikt også for vaksine mot pandemisk influensa. Fra januar 2011 ble meldeplikten utvidet til å gjelde alle vaksinasjoner for alle aldersgrupper i befolkningen. Helsepersonell som vaksinerer har ansvar for registrering og melding av korrekte vaksinasjonsopplysninger til SYSVAK.

Formålet med SYSVAK er å holde oversikten over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet. SYSVAK bidrar til å utvikle og fremme kvaliteten på de vaksinene som tilbys i og utenfor program ved at data benyttes til å overvåke effekten av de ulike vaksinene og til vaksinerelatert forskning. Ved bruk av SYSVAK kan man også sikre at alle får tilbud om de vaksinene de skal ha gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og tilhørende program.

Personvern

Vaksinasjonsopplysninger behandles i samsvar med lover og forskrifter i helsetjenesten. Personopplysninger i SYSVAK hentes fra Folkeregisteret. Bare et begrenset antall autoriserte personer ved Folkehelseinstituttet kan knytte vaksinasjonsopplysninger til fødselsnummer.

Se også Folkehelseinstituttets nettsider om personvern og helsedata for flere detaljer. 

Innsyn i SYSVAK

Alle som er vaksinert og har fått registrert sine opplysninger i SYSVAK har rett til å se hva som er registrert om seg selv og sine barn under 16 år. Fullstendig vaksinasjonsattest utleveres vanligvis av skolehelsetjenesten ved utgang av grunnskolen.

SYSVAK tilbyr innsyn på vaksinetjenesten på helsenorge.no. Her kan enkeltpersoner logge seg inn med en elektronisk ID og finne oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på seg selv og sine barn under 16 år. Vaksinasjonskort kan skrives ut på både norsk og engelsk.

Henvendelser om innsyn kan også sendes til Folkehelseinstituttet per post. Henvendelsen må være skriftlig og inneholde navn og fødselsnummer. Det påløper et administrasjonsgebyr.

Se også sletting og retting i SYSVAK.

For helsepersonell gjelder Søk til SYSVAK for Innsyn.

Hva skal registreres i SYSVAK

Alle vaksinasjoner er meldepliktige til SYSVAK, og skal registreres uten samtykke.
 
Helsepersonell skal ved vaksinasjon opplyse om registrering av vaksinasjon i SYSVAK, og at registrering er meldepliktig.

Vaksinasjonsmeldinger som registreres i SYSVAK må inneholde navn og fullstendig fødselsnummer, D-nummer eller DUF-nummer i tillegg til vaksinasjonsdato og vaksinekode. I barnevaksinasjonsprogrammet skal medisinsk kontraindikasjon meldes, samt andre årsaker til manglende vaksinering. Årsak til influensavaksinering kan meldes jf. § 1-7, 4. ledd. Meldingen kan også inneholde vaksinens preparatnavn og batch-/lot-nummer (hentes fra vaksinens ytter­emballasje).      
 
Vaksiner satt i utlandet og andre vaksinasjoner som ikke tidligere er registrert i SYSVAK, skali henhold til SYSVAK-forskriften etterregistreres. Se
Etterregistrering av vaksiner 

Utlevering av data

SYSVAK får ofte henvendelser om utlevering av statistikk på antall vaksiner som er registrert fra egen kommune/eget legekontor. Så fremt en sender vaksinemeldingene elektronisk til SYSVAK kan en selv finne dette ved å benytte rapportfunksjonaliteten i eget journal-/fagsystem. SYSVAK produserer ikke rapporter som kan hentes fra eget journal-/fagsystem.

Journalleverandørene som tilrettelegger for elektronisk kommunikasjon med SYSVAK har laget korte brukermanualer som beskriver rapportfunksjonaliteten i de ulike systemene. Dette er eksemplifisert med HPV-vaksine.

Dersom noe er uklart i forhold til rapportfunksjonen i ditt aktuelle system, kan du ta kontakt med leverandøren av journal-/fagsystemet.

For å søke om tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra SYSVAK, andre helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter, må elektroniske søknadsskjemaet for tilgang til data benyttes: Elektronisk søknadsskjema for datatilgang (Folkehelseinstituttet)

Vaksinasjonsdekning

For barnevaksinasjonsprogrammet presenteres dekningsstatistikk for de vaksinene som inngår i programmet. Dekningsstatistikken oppgis for ulike aldersgrupper og angir den prosentandelen av barna i et årskull som er fullvaksinert ved en gitt alder. Dekningsstatistikken framstilles på fylkesnivå og for hele landet og publiseres på Folkehelseinstituttets nettside Statistikk for barnevaksinasjon normalt en gang i året.

Fra 2016 ble det kun publisert vaksinasjonsdekning på nasjonalt og fylkesnivå på www.fhi.no. Denne endringen ble innført på grunn av innstramning i praksis i forhold til eksisterende regelverk for personvern. Dekningstall på kommunenivå, hvor hensyn til personvern er ivaretatt, publiseres i Kommunehelsa statistikkbank. I Kommunehelsa statistikkbank presenteres kommunens offisielle vaksinasjonsdekning på en slik måte at vaksineopplysninger ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

Vaksinasjonsdekning for vaksiner gitt utenfor program blir ikke publisert da det ikke finnes tall for befolkningsgrunnlaget som skulle vært vaksinert.

Se eventuelt Utlevering av data

Innhold på denne siden